EVANGELI SEGONS

MATEU  

11

Jesús i Joan Baptista
(Lc 7,18-35)

1 Quan Jesús va acabar de donar instruccions als seus dotze deixebles, va marxar d'allí per anar a ensenyar i predicar per aquells pobles.
2 Joan, mentre era a la presó, va sentir parlar de les obres que Crist anava fent, i va enviar dos dels seus deixebles
3 a preguntar-li: "¿Ets tu el qui ha de venir, o n'esperarem un altre?"
4 Jesús els respongué: "Aneu a contar a Joan el que heu sentit i heu vist:
5 els cecs hi veuen, els coixos caminen, els leprosos queden nets, els sords hi senten, els morts ressusciten i els pobres són evangelitzats;
6 i és feliç tothom qui en mi no troba causa de topada."
7 Quan aquells van ser fora, Jesús es va posar a parlar de Joan a la gent: "Què heu sortit a veure al desert? ¿Una canya a la mercè del vent?
8 Doncs, què heu sortit a veure si no? ¿Un home vestit amb elegància? Fixeu-vos que els qui duen vestits elegants són als palaus reials.
9 Aleshores, per què hi vau anar? Per veure un profeta? Sí, ben cert, i més que un profeta.
10 Aquest és de qui s'ha escrit:
Mira, jo envio al teu davant el meu
missatger; ell et prepararà el camí davant teu.
11 Us asseguro que d'entre els nascuts de dona no n'ha sortit cap de més gran que Joan Baptista; però el més petit del Regne del cel és més gran que ell.
12 Dels dies de Joan Baptista ençà, el Regne del cel sofreix violència, i els valents se'l fan seu.
13 Perquè fins que Joan vingué tots els profetes i la Llei van profetitzar;
14 i, si el voleu reconèixer, ell és Elies, aquell qui havia de venir.
15 Qui tingui orelles [per a escoltar] que escolti!
16 A qui compararé aquesta mena de gent? S'assembla als vailets que, asseguts a les places, criden als altres:
17 'Hem tocat el flabiol i no heu ballat; hem cantat lamentacions i no heu fet dol.'
18 Perquè va venir Joan, que no menjava ni bevia, i deien: 'Està endimoniat.'
19 Ha vingut el Fill de l'Home, que menja i beu, i diuen: 'Mira quin home més golafre i bevedor, un amic de recaptadors i descreguts.' Però la saviesa ha estat acreditada totalment pels seus resultats."

Les ciutats impenitents
(Lc 10,13-15)

20 Llavors Jesús va començar a fer recriminacions a les ciutats on havia fet la majoria dels seus miracles, perquè no s'havien penedit:
21 "Ai de tu, Corazín! Ai de tu, Betsaida! Que si a Tir i a Sidó s'haguessin fet els miracles que s'han fet entre vosaltres, ja faria temps que s'haurien penedit vestits amb sac i cendra.
22 Però us dic que el dia del judici serà més suportable per a Tir i Sidó que no pas per a vosaltres.
23 I tu, Cafarnaüm, ¿és que t'has d'enlairar fins al cel? Fins a l'infern, t'enfonsaràs! Perquè si a Sodoma s'haguessin fet els miracles que s'han fet en tu, hauria durat fins avui.
24 Però us dic que el dia del judici serà més suportable per a la regió de Sodoma que no pas per a tu."

Benedicció i invitació de Jesús
(Lc 10,21-22)

25 Per aquell temps, Jesús exclamà: "Et beneeixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has amagat aquestes coses als savis i entesos i les has revelades als més petits.
26 Sí, Pare, perquè així ho has volgut.
27 Tot m'ho ha donat el Pare, i ningú no coneix bé el Fill, si no és el Pare, i ningú no coneix bé el Pare, si no és el Fill i aquell a qui el Fill el vulgui revelar.
28 Veniu a mi tots els qui esteu abatuts i afeixugats, que jo us donaré repòs.
29 Carregueu-vos el meu jou i apreneu de mi, que sóc de cor benigne i humil, i trobareu descans per a l'ànima,
30 perquè el meu jou és suau i la meva càrrega lleugera."