EVANGELI SEGONS

MATEU 

1

La genealogia de Jes˙s

(Lc 3,23-38)

1 Genealogia de Jes˙s, el Crist, fill de David, fill d'Abraham:
2 Abraham engendrÓ Isaac; Isaac engendrÓ Jacob; Jacob engendrÓ JudÓ i els seus germans;
3 JudÓ engendrÓ, de Tamar, Fares i Zara; Fares engendrÓ Hesron, Hesron engendrÓ Aram;
4 Aram engendrÓ Amminadab; Amminadab engendrÓ Naasson; Naasson engendrÓ Salmon;
5 Salmon engendrÓ, de Rahab, Booz; Booz engendrÓ, de Rut, Obed; Obed engendrÓ JessŔ;
6 JessŔ engendrÓ el rei David; David engendrÓ, de la qui fou muller d'Uries, Salomˇ;
7 Salomˇ engendrÓ Roboam; Roboam engendrÓ Abies; Abies engendrÓ AsÓ;
8 AsÓ engendrÓ Josafat; Josafat engendrÓ Joram; Joram engendrÓ Ozies;
9 Ozies engendrÓ Jotam; Jotam engendrÓ Acaz; Acaz engendrÓ Ezequies;
10 Ezequies engendrÓ ManassŔs; ManassŔs engendrÓ Amon; Amon engendrÓ Josies;
11 Josies engendrÓ Jeconies i els seus germans, en temps de la deportaciˇ a Babil˛nia.
12 DesprÚs de la deportaciˇ a Babil˛nia, Jeconies engendrÓ Salatiel; Salatiel engendrÓ Zorobabel;
13 Zorobabel engendrÓ Abihud; Abihud en-gendrÓ Eliaquim; Eliaquim engendrÓ Azor;
14 Azor engendrÓ Sadoc; Sadoc engendrÓ Aquim; Aquim engendrÓ EliŘd;
15 EliŘd engendrÓ Eleazar; Eleazar engendrÓ Matan; Matan engendrÓ Jacob,
16 i Jacob engendrÓ Josep, l'esp˛s de Maria, de la qual va nÚixer Jes˙s, anomenat el Crist.
17 Per tant, foren en total catorze generacions des d'Abraham fins a David; catorze mÚs des de David fins a la deportaciˇ a Babil˛nia; i, des de la deportaciˇ a Babil˛nia fins al Crist, tambÚ catorze generacions.

El naixement de Jes˙s
(Lc 2,1-7)

18 El naixement de Jesucrist fou aixÝ: La seva mare, Maria, era promesa amb Josep, per˛ abans de viure junts es va trobar encinta pel poder de l'Esperit Sant.
19 El seu esp˛s, Josep, que era un home just i no volia denunciar-la p˙blicament, va decidir de repudiar-la en secret.
20 Mentre s'ho pensava se li va manifestar l'Óngel del Senyor, en somnis, i li diguÚ: "Josep, fill de David, no tinguis por de prendre Maria per muller, perquŔ Ús pel poder de l'Esperit Sant que ella estÓ encinta.
21 TindrÓ un fill i li posarÓs de nom Jes˙s, perquŔ ell salvarÓ el seu poble dels seus pecats."
22 Tot aix˛ succeÝ per tal que es complÝs el que el Senyor havia dit pel profeta, quan diu:
23 Mireu, la verge concebrÓ i infantarÓ un fill,
i el seu nom serÓ Emmanuel,
que vol dir: DÚu amb nosaltres.
24 Quan Josep es va despertar del somni, va fer el que li havia dit l'Óngel del Senyor i va prendre Maria per muller.
25 Per˛ no es van ajuntar com a esposos fins que ella infantÓ el fill, al qual va posar el nom de Jes˙s.