EVANGELI SEGONS

MARC 

8

Jesús alimenta quatre mil persones
(Mt 15,32-39)

1 Per aquells dies s'aplegà altra volta una gran gentada, i com que no tenien res per a menjar, va cridar els deixebles i els digué:
2 "Em fa llàstima aquesta gent, perquè ja fa tres dies que m'acompanyen i no els queda res per a menjar.
3 Si deixo que se'n vagin a casa dejuns, defalliran pel camí, ja que alguns viuen lluny.
4 Els seus deixebles li respongueren: "On es pot anar a buscar pa per a atipar tanta gent en un remot com aquest?"
5 Jesús els preguntà: "Quants pans teniu?" Van dir-li: "Set."
6 Aleshores va fer asseure la gent a terra i, prenent els set pans, va donar gràcies, els partí i els va anar donant als seus deixebles perquè els servissin; i ells els van servir a la gent.
7 Tenien també uns quants peixets, i Jesús, després de beneir-los, va dir que també els servissin.
8 Van menjar-ne fins que van quedar satisfets, i dels trossos que van sobrar n'ompliren set senalles.
9 Eren com unes quatre mil persones. Llavors els va acomiadar.
10 Tot seguit es va embarcar amb els seus deixebles i van anar a la regió de Dalmanuta.

La incomprensió dels deixebles
(Mt 16,1-12)

11 Van venir els fariseus i van començar a discutir amb ell i a posar-lo a prova demanant-li un senyal del cel.
12 Ell, exhalant de l'ànima un sospir, els digué: "Per què aquesta mena de gent busca un senyal? Ben cert us dic: No li serà donat cap senyal a aquesta mena de gent."
13 Aleshores, deixant-los estar, es va embarcar de nou per passar a l'altra riba.
14 Els deixebles s'havien oblidat de proveir-se de pa i només en portaven un, a la barca.
15 Llavors Jesús els féu una advertència: "Mireu de guardar-vos del llevat dels fariseus i del llevat d'Herodes".
16 Es van posar a discutir entre ells si seria perquè no s'havien proveït de pa.
17 Ell, adonant-se'n, els digué: "Per què discutiu per la falta de pa? ¿Tan ofuscat teniu el cor que no ho podeu entendre ni comprendre?
18 ¿Teniu ulls i no hi veieu? ¿Teniu orelles i no hi sentiu?
19 ¿No recordeu quan vaig partir els cinc pans per a aquells cinc mil? Quantes cistelles plenes de trossos en vau recollir?" Li digueren: "Dotze."
20 "I quan vaig partir els set pans per als quatre mil, quantes senalles plenes de trossos en vaig recollir?" Li digueren: "Set."
21 I els deia: "Encara no ho enteneu?"

El cec de Betsaida

22 Van arribar a Betsaida i li van presentar un cec, pregant-li que el toqués.
23 Ell, agafant el cec per la mà, se l'endugué fora del poble; llavors li escup als ulls, li posa les mans damunt i li pregunta: "Que veus res?"
24 El cec, alçant els ulls, li deia: "Veig la gent, però la veig com arbres que caminen."
25 Després li va posar altra vegada les mans sobre els ulls, i l'home va mirar fixament i se li va anar restablint la vista fins que va poder distingir-ho tot amb claredat des de lluny.
26 Llavors l'envià a casa seva dient-li: "Ni tan sols entris al poble."

Qui diu la gent que sóc jo?
(Mt 16,13-20 Lc 9,18-21)

27 Jesús i els seus deixebles van anar cap als pobles de Cesarea de Filip. Pel camí, va preguntar als seus deixebles: "Qui diu la gent que sóc, jo?"
28 Ells li digueren: "N'hi ha que diuen que ets Joan Baptista; n'hi ha que diuen que ets Elies; i alguns diuen que ets un dels profetes."
29 Llavors els va preguntar: "I vosaltres, qui dieu que sóc jo?" Pere li va respondre: "Tu ets el Crist."
30 Aleshores els advertí severament que no parlessin d'ell a ningú.

Els sofriments del Messies i dels seus deixebles
(Mt 16,21-28 Lc 9,22-27)

31 Va començar a ensenyar-los que calia que el Fill de l'Home patís molt i fos rebutjat pels ancians, els grans sacerdots i els mestres de la Llei, i que havia de ser mort i, al cap de tres dies, ressuscitar.
32 I exposava el missatge obertament. Llavors, Pere el prengué a part i li feia retrets.
33 Però ell es girà i, de cara als seus deixebles, replicà a Pere: "Fuig del meu davant, Satanàs! No tens al pensament les coses de Déu, sinó les dels homes."
34 Fent venir, llavors, la gent amb els seus deixebles, els digué: "Si algú vol venir darrere meu, que es negui a si mateix, que prengui la seva creu i em segueixi.
35 Qui vulgui salvar la seva vida, la perdrà; en canvi, qui perdi la seva vida per causa meva i de l'Evangeli, la salvarà.
36 Perquè, quin profit en traurà l'home de guanyar el món sencer, si perd la seva vida?
37 Què podrà donar l'home a canvi de la seva vida?
38 Si algú s'avergonyeix de mi i de les meves paraules en aquesta generació adúltera i pecadora, també el Fill de l'Home s'avergonyirà d'ell quan vindrà en la glòria del seu Pare amb els sants àngels."