EVANGELI SEGONS

LLUC 

3

Joan li prepara el camí
(Mt 3,1-12 Mc 1,2-8 Jn 1,19-28)

1 L'any quinzè del regnat de Tiberi Cèsar, quan Ponç Pilat era governador de la Judea, Herodes, virrei de Galilea, i el seu germà Filip, virrei d'Iturea i de la regió de Traconítida, i Lisànies ho era d'Abilene,
2 sota el pontificat d'Annàs i de Caifàs, la paraula de Déu fou adreçada a Joan, fill de Zacaries, en el desert.
3 Llavors recorregué tota la comarca del Jordà predicant un baptisme de conversió per al perdó dels pecats,
4 tal com és escrit en el llibre d'oracles del profeta Isaïes:
Veu d'un que clama en el desert:
Prepareu el camí del Senyor,
adreceu les seves senderes;
5 tots els barrancs seran omplerts,
tots els serrats i turons seran abaixats,
els terrenys tortuosos seran adreçats
i els camins escabrosos seran aplanats,
6 i tota la humanitat veurà la salvació de Déu.
7 Deia així a les multituds que acudien a fer-se batejar per ell: "Cria d'escurçons! Qui us ha ensenyat com escapar del càstig que s'acosta?
8 Feu, doncs, els fruits que corresponen al penediment, i no comenceu a argüir entre vosaltres: 'Tenim Abraham per pare', perquè us dic que d'aquestes pedres Déu pot fer sortir fills a Abraham.
9 A més, la destral ja és encarada a la soca dels arbres; per tant, tot arbre que no dóna fruit és tallat i llençat al foc."
10 La gent li preguntava: "Doncs, què hem de fer?"
11 Ell els responia: "El qui tingui dues túniques, que les comparteixi amb qui no en té cap, i el qui tingui provisions que faci el mateix."
12 També hi van anar uns recaptadors a fer-se batejar, i li preguntaven: "Mestre, què hem de fer?"
13 Ell els deia: "No exigiu més del que teniu estipulat."
14 Igualment uns soldats li preguntaven: "I nosaltres, què hem de fer?" I els deia: "No amenaceu ningú ni poseu denúncies falses, i acontenteu-vos amb la vostra soldada."
15 Però com que el poble estava a l'expectativa, i tothom interiorment es preguntava si Joan no fóra el Crist,
16 Joan va declarar a tothom: "Jo us batejo amb aigua, però ve aquell qui és més poderós que jo, de qui no sóc prou digne ni de deslligar-li la corretja de les sandàlies. Ell us batejarà amb l'Esperit Sant i amb foc.
17 Ja té a les mans la pala de ventar per netejar bé la seva era i aplegar el blat en el graner; però la palla la cremarà en la foguera que no s'apaga mai."
18 Amb aquestes i moltes altres exhortacions, anunciava al poble la bona nova.
19 Però el virrei Herodes, que havia estat reptat per ell a causa d'Herodies, la muller del seu germà, i per les moltes maldats que havia comès,
20 encara n'hi va afegir una de més grossa: va tancar Joan a la presó.

Baptisme i genealogia de Jesús
(Mt 1,1-17; 3,13-17 Mc 1,9-11)

21 Després d'un bateig multitudinari en el qual Jesús també va ser batejat, mentre ell estava pregant s'obrí el cel
22 i davallà damunt d'ell l'Esperit Sant d'una manera visible, com un colom, i es va sentir una veu del cel: "Tu ets el meu Fill, l'Estimat; en tu m'he complagut."
23 Aquest era Jesús, que a l'inici del seu ministeri tenia uns trenta anys i se suposava que era fill de Josep, i aquest ho era d'Elí,
24 de Matat. de Leví, de Melquí, de Jannai, de Josep,
25 de Mataties, d'Amós, de Naüm, d'Heslí, de Nangai,
26 de Maat, de Mataties, de Semeín, de Josec, de Jodà,
27 de Joanan, de Resà, de Zorobabel, de Salatiel, de Nerí,
28 de Melquí, d'Adí, de Cosam, d'Elmadan, d'Er,
29 de Jesús, d'Elièzer, de Jorim, de Matat, de Leví,
30 de Simeó, de Judà, de Josep, de Jonam, d'Eliaquim,
31 de Meleà, de Mennà, de Matatà, de Natan, de David,
32 de Jessè, d'Obed, de Booz, de Salà, de Naason,
33 d'Amminabad, d'Admín, d'Arní, d'Hesron, de Fares, de Judà,
34 de Jacob, d'Isaac, d'Abraham, de Tèrah, de Nahor,
35 de Serug, de Ragaú, de Fàlec, d'Éber, de Xèlah,
36 de Cainam, d'Arfaxad, de Sem, de Noè, de Lèmec,
37 de Matusalem, d'Henoc, de Jèred, de Malalcel, de Quenan,
38 d'Enoix, de Set, d'Adam, de Déu.