EVANGELI SEGONS

LLUC 

22

La traïció de Judes
(Mt 26,1-5; 14-16 Mc 14,1-2; 10-11 Jn 11, 45-53)

1 S'acostava la festa dels Àzims, anomenada també la Pasqua.
2 Els principals sacerdots i els mestres de la Llei buscaven la manera de perdre'l, perquè tenien por del poble.
3 Aleshores Satanàs va entrar dins de Judes, l'anomenat Iscariot, que era del grup dels Dotze.
4 Aquest va anar a tractar amb els principals sacerdots i els oficials la manera com el posaria a les seves mans.
5 Ells se n'alegraren, i van convenir a donar-li diners.
6 S'hi va comprometre, i buscava una ocasió propícia per a lliurar-los-el sense que la gent se n'adonés.

El sopar pasqual
(Mt 26,17-25 Mc 14,12-21 Jn 13,21-30)

7 Va arribar el dia dels Àzims, en què s'havia de sacrificar l'anyell pasqual,
8 i Jesús envià Pere i Joan dient-los: "Aneu a preparar el sopar pasqual que hem de menjar."
9 Ells li preguntaren: "On vols que el preparem?"
10 Els va dir: "Mireu, entrant a la ciutat us vindrà a trobar un home que porta un càntir d'aigua. Seguiu-lo fins a la casa on entri,
11 i digueu a l'amo de la casa: 'El Mestre et pregunta: Quina és l'estança on he de fer l'àpat pasqual amb els meus deixebles?'
12 Aleshores ell us ensenyarà, en el pis de dalt, una sala gran ja parada amb estores i coixins. Prepareu-nos allí el sopar pasqual."
13 Se'n van anar i ho van trobar tot tal com els havia dit, i van preparar-hi el sopar pasqual.

Institució de la Santa Cena.
(Mt 26,26-30 Mc 14,22-26 1Co 11,23-25)
Anunci de la traïció de Judes

(Mt 26,20-30; Mc 14,12-24; Jn 13,21-30)

14 Quan va arribar l'hora, Jesús es va posar a taula amb els apòstols,
15 i els digué: "Tenia gran desig de menjar aquest àpat pasqual amb vosaltres, abans del meu patir.
16 Perquè us asseguro que ja no el menjaré més fins que tingui l'acompliment en el Regne de Déu."
17 Llavors prengué una copa i, després de pronunciar l'acció de gràcies, hi afegí: "Preneu això i repartiu-ho entre vosaltres,
18 perquè us asseguro que des d'ara ja no beuré més del fruit de la vinya fins que el Regne de Déu sigui establert."
19 Després prengué pa, va pronunciar l'acció de gràcies, el va partir i els el donà tot dient: "Això és el meu cos, que es lliura per vosaltres. Feu això en memòria meva."
20 Havent sopat va fer el mateix amb la copa, tot dient: "Aquesta és la nova aliança en la meva sang, que es vessa per vosaltres.
21 Però, mireu: la mà del qui em traeix és aquí, amb mi, damunt la taula.
22 El Fill de l'Home certament fa el seu camí tal com havia estat decretat, però ai d'aquell home per mitjà del qual és lliurat!"
23 Llavors es van posar a fer càbales entre ells sobre qui del grup podia ser capaç de fer això.

Qui és el més important

24 També es va produir una disputa entre ells sobre qui havia de ser considerat el més gran.
25 Però ell els digué: "Els reis de les nacions les dominen, i els qui les regeixen són anomenats benefactors.
26 Però entre vosaltres no ha de ser pas així: el més gran de vosaltres s'ha d'igualar al més jove, i el qui mana s'ha d'igualar al qui serveix.
27 Perquè, ¿qui és més gran, el qui seu a taula o el qui serveix? ¿No és el qui seu a taula? Doncs jo estic entre vosaltres com el qui serveix.

Ve l'hora de la prova
(Mt 26,31-35 Mc 14,27-31 Jn 13,36-38)

28 "Vosaltres sou els qui us heu mantingut al meu costat en les meves proves.
29 Per això jo disposo per a vosaltres un reialme, tal com el meu Pare ha disposat un reialme per a mi,
30 a fi que mengeu i begueu a la meva taula en el meu Regne i seieu en setials regint les dotze tribus d'Israel.
31 Simó, Simó! Mira que Satanàs us ha reclamat per garbellar-vos com el blat;
32 però jo he pregat per tu perquè no flaquegi la teva fe. I tu, un cop penedit, conforta el teus germans."
33 Ell li va contestar: "Senyor, estic disposat a anar amb tu a la presó, i fins i tot a la mort."
34 Però Jesús li replicà: "T'asseguro, Pere, que no cantarà avui el gall que tu no hagis negat per tres vegades que em coneixes."
35 I els va dir: "Quan us vaig enviar sense bossa ni sarró ni calçat, que us va faltar res?" Ells li van contestar: "No res."
36 Els digué: "Doncs ara, el qui tingui bossa que la prengui, i també el sarró; i el qui no en tingui, que es vengui el mantell i es compri una espasa.
37 Perquè us asseguro que en mi s'ha de complir allò que diu l'Escriptura: Fou comptat entre els delinqüents. Ja que tot el que es refereix a mi es va complint."
38 Ells li digueren: "Senyor, aquí tenim dues espases." Ell els respongué: "Ja n'hi ha prou."

Pregària a la muntanya de les Oliveres
(Mt 26,36-46 Mc 14,32-42)

39 Llavors va sortir i es dirigí, com de costum, a la muntanya de les Oliveres. I el van seguir també els deixebles.
40 En arribar al lloc els digué: "Pregueu perquè no entreu en temptació."
41 Llavors es distancià d'ells com a un tir de pedra, i, posat de genolls, pregava:
42 "Pare, si vols, allunya de mi aquesta copa; però que no es faci la meva voluntat, sinó la teva."
43 Llavors se li va aparèixer un àngel del cel que el confortava.
44 Sentint l'angoixa punyent pregava amb més intensitat, i la seva suor se li tornà com gotes de sang que queien a terra.
45 Quan s'aixecà de la pregària, va anar cap a on eren els deixebles i els va trobar adormits, vençuts per la tristesa,
46 i els digué: "Què feu dormint? Alceu-vos i pregueu per no entrar en temptació."

Jesús és pres
(Mt 26,47-56 Mc 14,43-50 Jn 18,3-11)

47 Encara parlava quan es va presentar una colla de gent, i l'anomenat Judes, un del grup dels Dotze, anava al davant i es va acostar a Jesús per besar-lo.
48 Però Jesús li digué: "Judes, ¿amb un bes traeixes el Fill de l'Home?"
49 Els qui eren al seu voltant, quan es van adonar del que anava a passar, digueren: "Senyor, ¿ataquem amb l'espasa?"
50 Un d'ells va ferir el criat del gran sacerdot i li va escapçar l'orella dreta.
51 Però Jesús intervingué dient: "Deixeu-ho estar!" I, tocant-li l'orella, el va guarir.
52 Llavors Jesús digué als principals sacerdots, als oficials del temple i als ancians que havien vingut a detenir-lo: "¿Heu sortit armats d'espases i garrots com si fos un bandoler?
53 Cada dia em teníeu amb vosaltres en el temple i no em vau posar les mans a sobre, però ara és la vostra hora, quan s'imposen les tenebres."

La negació de Pere
(Mt 26,57-75 Mc 14,53-72 Jn 18,12-27)

54 El van agafar, se l'endugueren i el van fer entrar a la casa del gran sacerdot. Pere el seguia de lluny.
55 Van encendre foc al mig del pati, i s'hi assegueren al voltant, i Pere es va asseure amb ells.
56 Una criada que el veié assegut a la vora del foc, després de mirar-se'l bé, va dir: "Aquest també hi era, amb ell."
57 Però ell ho va negar: "No, dona, no el conec."
58 Un poc més tard el veié un altre i digué: "Tu també ets un d'ells." Però Pere replicà: "No, home, no en sóc pas."
59 Ja havia passat prop d'una hora quan un altre va insistir: "Segur que aquest també era amb ell, perquè és galileu."
60 Però Pere va replicar: "No, home, no; ni sé de què em parles." Encara parlava quan, tot d'una, va cantar un gall.
61 El Senyor, girant-se, es va mirar Pere; i Pere es va recordar de les paraules que el Senyor li havia dit: "Abans que canti un gall, avui m'hauràs negat tres vegades."
62 I, sortint a fora, plorà amargament.

Jesús, el Fill de Déu
(Mt 26,59-68 Mc 14,55-65 Jn 18,19-24)

63 Els homes que guardaven Jesús l'escarnien i el maltractaven,
64 li tapaven la cara i li preguntaven: "Profetitza! Qui t'ha pegat?"
65 I proferien contra ell tota mena d'injúries.
66 Així que es féu de dia es reuní l'assemblea dels ancians del poble, els principals sacerdots i els mestres de la Llei, i, fent-lo venir davant el seu Consell, li digueren:
67 "Si tu ets el Crist, digues-nos-ho." Ell els va contestar: "Si us ho dic, no em creureu;
68 i si us faig preguntes no em contestareu.
69 Però d'ara endavant, el Fill de l'Home estarà assegut a la dreta del Poder de Déu."
70 Llavors tots van dir: "Així, doncs, ¿tu ets el Fill de Déu?" Ell els va respondre: "Vosaltres mateixos ho dieu: Jo el sóc."
71 Ells van exclamar: "Quina necessitat tenim ja de més testimonis? Nosaltres ho hem sentit directament dels seus llavis."