CARTA DE

JUDES

1

1 Judes, servent de Jesucrist i germà de Jaume, als qui són cridats, santificats en Déu Pare i guardats per Jesucrist.
2 La misericòrdia, la pau i l'amor creixents siguin amb vosaltres.

Ànims a combatre per la fe

3 Estimats, jo tenia ànsia d'escriure-us sobre la nostra salvació comuna, però ara em veig obligat a fer-ho amb el propòsit d'animar-vos a combatre per la fe que fou tramesa als sants una vegada per sempre.
4 Perquè se'ns han infiltrat certes persones que ja d'antic han estat designades per a aquesta condemnació, impius que han convertit la gràcia del nostre Déu en disbauxa i neguen l'únic Sobirà i Senyor nostre, Jesucrist.

Contra el mal comportament

5 Us vull recordar, per més que ja ho sabeu prou bé, que el Senyor, després d'haver salvat el poble de la terra d'Egipte, destruí més tard els qui no creien;
6 i els àngels que no van guardar la deguda dignitat, sinó que abandonaren el lloc que els era propi, els té guardats en presons eternes, sota les tenebres, per al judici del gran dia.
7 Igual que Sodoma i Gomorra i les ciutats de l'entorn que, d'idèntica manera que ells, es van lliurar a la luxúria, llançant-se darrere el vici carnal contra natura, s'han convertit en una lliçó, sofrint la pena del foc etern.
8 Malgrat això, també aquests somniadors embruten el cos, rebutgen l'autoritat i infamen les dignitats.
9 Tanmateix, quan l'arcàngel Miquel pledejava amb el diable, discutint sobre el cos de Moisès, no va gosar llançar-li una maledicció; només va dir: Que el Senyor et reprengui.
10 Aquests, però, infamen allò que desconeixen, i en aquelles coses que coneixen per instint natural, es perverteixen com a bèsties irracionals.
11 Ai d'ells! Que han tirat pel camí de Caín i per l'interès s'han abocat a l'error de Balaam; i s'han perdut en la rebel·lió de Corè.
12 Aquests són esculls en els vostres àpats de germanor, golafrejant i apeixant-se ells mateixos sense miraments; núvols sense pluja enduts pel vent; arbres de tardor sense fruits, dues vegades morts, desarrelats.
13 Ones furients de la mar, que escumegen la pròpia vergonya; estels errants, als quals és reservada la foscor de les tenebres per sempre.
14 D'ells ja en profetitzà Henoc, el setè després d'Adam, quan deia: Vet aquí que el Senyor ve amb les seves santes miríades
15 a fer judici contra tothom, i a condemnar tots els malvats per les accions impies que han comès irreverentment, i per totes les injúries que aquests pecadors impenitents han proferit contra ell.
16 Aquests són murmuradors malcontents que viuen segons els seus instints; per la boca els surt la presumpció i simulen admiració a les persones per veure què en poden treure.

Manteniu-vos en l'amor de Déu

17 Però vosaltres, estimats, recordeu-vos de les coses que us van predir els apòstols de nostre Senyor Jesucrist
18 quan us deien: Als darrers temps vindran homes burletes que viuran segons els seus instints, plens d'impietat.
19 Aquests són provocadors de divisions, mundanals, sense l'Esperit.
20 Però vosaltres, estimats, edificant-vos sobre la vostra fe santíssima, orant en l'Esperit Sant,
21 manteniu-vos en l'amor de Déu, mentre espereu la bondat de nostre Senyor Jesucrist, que duu a la vida eterna.
22 Als uns, que dubten, convenceu-los,
23 salveu-los arrancant-los del foc; i als altres, tingueu-los una compassió prudent, avorrint fins i tot la roba contaminada per la carnalitat.
24 Al qui és poderós per a guardar-vos de caure i presentar-vos íntegres i plens de goig davant la seva glòria,
25 a l'únic Déu, Salvador nostre, per mitjà de Jesucrist, nostre Senyor, sigui la glòria i majestat, imperi i potència, abans de tots els temps, ara i per sempre. Amén.