EVANGELI SEGONS

JOAN 

18

Jesús és traït i empresonat

1 Després d'haver dit això, Jesús se'n va anar amb els seus deixebles a l'altra banda del torrent de Cedró, i va entrar amb els seus deixebles en un hort que hi havia allí.
2 Judes, el qui el traïa, coneixia també aquell lloc, perquè tot sovint Jesús s'hi reunia amb els seus deixebles.
3 Judes, doncs, es féu acompanyar d'un destacament de soldats i alguns de la guàrdia dels principals sacerdots i dels fariseus, proveïts de llanternes, torxes i armes, i se n'hi anà.
4 Jesús, que sabia tot el que li havia de passar, va sortir i els preguntà: "Qui busqueu?"
5 Li respongueren: "Jesús, el Natzarè." Els digué: "Sóc jo." Judes, el qui el traïa també anava amb ells.
6 Així que Jesús els digué: "Sóc jo", es van fer enrere i van caure a terra.
7 Altre cop els preguntà: "Qui busqueu." Respongueren: "Jesús, el Natzarè."
8 Jesús els contestà: "Ja us he dit que sóc jo. Així, doncs, si em busqueu a mi, deixeu anar aquests."
9 S'havia de complir el que ell mateix havia dit: "Dels qui m'has donat, no n'he perdut cap."
10 Aleshores Simó Pere, que portava una espasa, la va desembeinar i va atacar el criat del gran sacerdot i li va escapçar l'orella dreta. El criat s'anomenava Malcus.
11 Jesús, llavors, digué a Pere: "Torna l'espasa a la beina. ¿No he de beure la copa que el Pare m'ha donat?"

Jesús davant del gran sacerdot. Pere nega Jesús
(Mt 26,57-70 Mc 14,53-68 Lc 22,54-57; 66-71)

12 Aleshores la tropa, el tribú i la guàrdia jueva, van agafar Jesús, el van lligar
13 i el van portar primer davant d'Annàs, perquè era sogre de Caifàs, el gran sacerdot d'aquell any.
14 Aquest Caifàs era el mateix que havia aconsellat als jueus: "Convé que mori un home pel poble."
15 Simó Pere i un altre deixeble seguien Jesús. Aquest deixeble era conegut del gran sacerdot, i per això va poder entrar al pati del palau del gran sacerdot alhora que Jesús.
16 Però Pere es va quedar fora, al portal. Aquell deixeble que era conegut del gran sacerdot, va sortir a parlar amb la portera i va fer entrar Pere.
17 Però la noia de la porteria li digué a Pere: "No eres tu també dels deixebles d'aquest home?" Li respon: "Jo no en sóc."
18 Com que feia fred, els criats i els guàrdies havien encès un braser i s'estaven drets escalfant-se. Pere també s'escalfava allí amb ells.
19 Llavors el gran sacerdot interrogà Jesús sobre els seus deixebles i sobre la seva doctrina.
20 Jesús li respongué: "Jo he parlat al món públicament; sempre he ensenyat a la sinagoga i al temple, on es reunien tots els jueus. No he dit res d'amagat.
21 Per què em preguntes a mi? Pregunta, als qui m'han sentit, què és el que jo he dit: ells saben prou bé el que els he dit."
22 Tot just acabava Jesús de dir això que un dels guardes que tenia al costat li ventà una bufetada tot dient: "¿Així contestes al gran sacerdot?"
23 Jesús li respongué: "Si he parlat malament, digues en què he faltat; però si he parlat bé, per què hem pegues?"
24 Aleshores Annàs l'envià, lligat, a casa de Caifàs, el gran sacerdot.
25 Mentrestant Simó Pere s'estava dret escalfant-se, i li van dir: "¿No ets tu també un dels seus deixebles?" Ell ho negà dient: "Jo no ho sóc."
26 Un dels criats del gran sacerdot, parent d'aquell a qui Pere havia escapçat l'ore-lla, insistí: "¿No t'he vist a l'hort amb ell?"
27 Pere ho tornà a negar, i en aquell instant un gall va cantar.

Jesús davant Pilat
(Mt 27,1-2 Mc 15,1-5 Lc 23,1-5)

28 Aleshores van traslladar Jesús des de casa de Caifàs al Pretori. Ja era de matinada, i ells no van voler entrar al Pretori per no contaminar-se, i així poder celebrar la Pasqua.
29 De manera que Pilat va sortir a fora i els preguntà: "Quina acusació porteu contra aquest home?"
30 Li respongueren: "Si aquest no fos un malfactor no te l'hauríem portat."
31 Pilat els va dir: "Emporteu-vos-el i jutgeu-lo vosaltres segons la vostra llei." Els jueus replicaren: "A nosaltres no ens és permès d'executar ningú."
32 Perquè s'havia de complir el que Jesús havia dit indicant quina mena de mort havia de patir.
33 Pilat va tornar a entrar al Pretori, féu venir Jesús i li preguntà: "¿Ets tu el rei dels jueus?"
34 Jesús respongué: "¿Això et surt de tu o ve d'altres que t'ho han dit de mi?"
35 Respongué Pilat: "¿És que sóc jueu, jo? El teu poble i els principals sacerdots t'han lliurat a mi, què has fet?"
36 Jesús respongué: "El meu regne no és d'aquest món. Si fos d'aquest món, les meves tropes haurien lluitat perquè no fos lliurat als jueus. No, el meu regne no és pas d'aquí."
37 Li digué Pilat: "Així, doncs, ¿tu ets rei?" Jesús respongué: "Tu dius que jo sóc rei. Per aquest motiu jo he nascut i he vingut al món: per donar testimoniatge de la veritat. Tothom qui és de la veritat, escolta la meva veu."
38 Pilat li fa: "I què és la veritat?" Després de dir això, Pilat va tornar a sortir on eren els jueus i els digué: "Jo no li veig res delictiu.
39 Però ja que és costum vostre que amb motiu de la Pasqua us indulti algun pres, què us sembla si us indulto el rei dels jueus?"
40 Aleshores tornaren a cridar: "Aquest no! Barrabàs!" Barrabàs era un bandit.