EVANGELI SEGONS

JOAN 

13

Jesús renta els peus als deixebles

1 Era la vigília de la festa de la Pasqua. Jesús, conscient que ja havia arribat l'hora de deixar aquest món i anar al Pare, ell, que havia estimat els seus que eren al món, els estimà al màxim.
2 Durant el sopar, quan el diable ja havia posat en el cor de Judes, fill de Simó Iscariot, la determinació de trair-lo,
3 sabent Jesús que el Pare li ho havia posat tot a les mans i que de Déu provenia i a Déu retornava,
4 s'alçà de taula, es va treure el mantell i, prenent una tovallola, se la va cenyir.
5 Després omplí el gibrell d'aigua i es posà a rentar els peus dels deixebles i a eixugar-los amb la tovallola que duia cenyida.
6 Quan va arribar a Simó Pere, aquest li va dir: "Senyor, ¿tu em rentes els peus?"
7 Li respon Jesús: "Ara no entens el que jo faig, però ho entendràs més tard."
8 Pere replicà: "De cap manera! Mai no em rentaràs els peus." Jesús li va respondre: "Si no te'ls rento, és que no tens part amb mi."
9 Li digué Simó Pere: "Senyor, no sols els peus, fins i tot les mans i el cap."
10 Jesús li diu: "Qui s'ha banyat, només cal que es renti els peus, perquè tot ell està net. Vosaltres esteu nets, encara que no pas tots."
11 Ell sabia qui l'havia de trair, per això deia: "No tots esteu nets."
12 En acabar de rentar-los els peus, es posà el mantell, s'assegué a taula i els digué: "Compreneu això que us he fet?
13 Vosaltres m'anomeneu Mestre i Senyor, i teniu raó, perquè ho sóc.
14 Ara bé, si jo, el Senyor i el Mestre, us he rentat els peus, també vosaltres heu de rentar-vos els peus els uns als altres;
15 jo us he donat exemple perquè vosaltres feu el mateix que jo us he fet.
16 Us ho asseguro: un esclau no és més que el seu amo; ni el missatger no és més que el qui l'envia.
17 Si compreneu aquestes coses i les compliu, sou benaurats.
18 No em refereixo a tots vosaltres, prou conec els qui he escollit; però cal que l'Escriptura es compleixi: El qui menja del meu pa s'ha tornat contra mi.
19 Us ho dic ara, abans que s'esdevingui, a fi que quan succeeixi cregueu que jo sóc.
20 Us ho ben asseguro: qui acull el qui jo envio, m'acull a mi; i el qui m'acull a mi, acull el qui m'ha enviat."

Jesús denuncia el traïdor
(Mt 26,20-25 Mc 14,17-21 Lc 22,21-23)

21 Havent dit això, Jesús s'estremí profundament i afirmà: "Us asseguro que un de vosaltres em trairà."
22 Els deixebles s'interrogaven amb la mirada els uns als altres sense saber a qui es referia.
23 Un dels deixebles, aquell qui Jesús estimava, estava reclinat ben al costat de Jesús.
24 Simó Pere, per mitjà de signes, li diu que li pregunti de qui es tracta.
25 Ell, tot reclinant-se sobre el pit de Jesús, li pregunta: "Senyor, qui és?"
26 Jesús li respon: "És aquell a qui donaré el bocí de pa que ara sucaré." I sucant un bocí de pa el va donar a Judes, el fill de Simó Iscariot.
27 Darrere el bocí de pa, Satanàs se li ficà a dins. Jesús li digué: "El que has de fer, fes-ho de seguida."
28 Però cap dels qui eren a taula no va entendre perquè li deia això.
29 Com que Judes tenia la bossa, alguns van pensar que Jesús li encarregava que comprés el que mancava per a la festa, o que donés alguna almoina als pobres.
30 Així que hagué pres el bocí de pa, va sortir de seguida. Ja era de nit.

Un nou manament

31 Quan Judes va ser fora, Jesús digué: "Ara és glorificat el Fill de l'Home i Déu és glorificat en ell.
32 I si Déu és glorificat en ell, també Déu el glorificarà en si mateix, i el glorificarà ben aviat.
33 Fillets, em queda poc temps d'estar amb vosaltres. Em buscareu, però ara us dic el mateix que vaig dir als jueus: on jo vaig, vosaltres no hi podeu venir.
34 Us dono un manament nou: que us estimeu els uns als altres. Igual com jo us he estimat, estimeu-vos també entre vosaltres.
35 Si ho feu així, si us teniu amor els uns els altres, tothom s'adonarà que sou deixebles meus."

Predicció de la negació de Pere
(Mt 26,31-35 Mc 14,27-31 Lc 22,31-34)

36 Simó Pere li preguntà: "Senyor, on vas?" Jesús li respongué: "On jo vaig, ara no m'hi pots seguir, però m'hi seguiràs després."
37 Pere li va dir: "Senyor, per què no et puc seguir ara? Donaré la meva vida per tu!"
38 Jesús va contestar: "¿La teva vida donaràs per mi? Et ben asseguro que no ha de cantar el gall que tu no m'hagis negat tres vegades.