EVANGELI SEGONS

JOAN 

12

Jesús és ungit a Betània

1 Sis dies abans de la Pasqua, Jesús anà a Betània, on vivia Llàtzer, aquell qui Jesús havia ressuscitat d'entre els morts.
2 Allí li van preparar un sopar: Marta servia i Llàtzer era un dels qui l'acompanyaven a taula.
3 Aleshores, Maria, prenent una lliura de perfum de nard pur, de molt preu, ungí els peus de Jesús i els hi eixugà amb els seus cabells; i la casa s'omplí de la fragància del perfum.
4 Judes Iscariot, un dels seus deixebles, el qui l'havia de trair, va dir:
5 "Per què no s'ha venut aquest perfum per tres-cents denaris i s'ha donat als pobres?"
6 Però això ho deia no pas perquè s'interessés pels pobres, sinó perquè era lladre i, com que guardava la bossa dels diners, del que hi posaven en sostreia.
7 Jesús digué: "Deixa-la estar, que el guardava per al dia de la meva sepultura.
8 Perquè els pobres sempre els teniu amb vosaltres, però a mi no em tindreu sempre."
9 Un gran nombre de jueus va saber que Jesús era allí i hi anà, no solament per ell, sinó també per veure Llàtzer, el qui Jesús havia ressuscitat d'entre els morts.
10 Però els principals sacerdots van decidir de matar també Llàtzer,
11 perquè molts dels jueus els deixaven a causa d'ell i creien en Jesús.

L'entrada triomfal a Jerusalem
(Mt 21,1-11 Mc 11,1-11 Lc 19,28-40)

12 L'endemà, la gran multitud que havia vingut a la festa, quan va saber que Jesús arribava a Jerusalem,
13 van tallar rams de les palmeres i van sortir a rebre'l cridant: "Hosanna! Beneït el qui ve en nom del Senyor, el rei d'Israel!"
14 Jesús va trobar un pollí i s'hi assegué al damunt, tal com diu l'Escriptura:
15 No temis, filla de Sió;
mira el teu rei, que ve muntat en un pollí de somera.
16 Els seus deixebles, de moment, no ho van entendre, però quan Jesús fou glorificat, llavors van recordar que aquestes coses havien estat escrites d'ell, tal com li havien succeït.
17 La gent que havia estat present quan va cridar Llàtzer del sepulcre i el va ressuscitar d'entre els morts, en donaven testimoniatge.
18 I per això la gent anava a rebre'l: perquè va saber que havia realitzat aquest miracle.
19 Però els fariseus comentaven entre ells: "Ja veieu que no hi ha res a fer; mireu com tothom se'n va darrere seu."

Ha arribat l'hora del Fill de l'Home

20 Entre els qui havien pujat a adorar amb motiu de les festes, hi havia alguns grecs.
21 Aquests van anar a trobar Felip, el de Betsaida de Galilea, i li van demanar: "Senyor, voldríem veure Jesús."
22 Felip anà a dir-ho a Andreu, i Andreu va anar amb Felip a dir-ho a Jesús.
23 Ell els respongué: "Ha arribat l'hora que el Fill de l'Home sigui glorificat.
24 Us ho asseguro: si el gra de blat cau a terra i no mor, resta ell tot sol; en canvi, si mor, dóna molt de fruit.
25 Qui estima la pròpia vida, la perd; qui menysprea la seva vida en el món present, la conservarà per a la vida eterna.
26 Si algú em vol servir, que em segueixi, i on jo sóc, també hi serà el meu servidor. El qui em serveixi, el meu Pare l'honrarà.
27 En aquest moment sento angoixa dins l'ànima, però, què puc dir? ¿Pare, deslliura'm d'aquesta hora? Si justament jo he vingut per assumir aquesta hora!
28 Pare, glorifica el teu nom!" Aleshores vingué una veu del cel: "Jo t'he glorificat i et tornaré a glorificar!"
29 La gent que era present i ho havia sentit, deia que havia estat un tro. Altres deien: "Un àngel li ha parlat."
30 Jesús digué: "Aquesta veu no era dirigida a mi, sinó a vosaltres.
31 Ara serà jutjat aquest món; ara serà expulsat el príncep d'aquest món.
32 I jo, quan m'alcin de la terra, atrauré tothom cap a mi mateix."
33 Això ho deia per donar a entendre de quina manera havia de morir.
34 La gent, aleshores, li replicà: "La Llei ens diu que el Crist resta per sempre més, com és, doncs, que tu dius que el Fill de l'Home ha de ser alçat? Qui és aquest Fill de l'Home?"
35 Jesús els digué: "Encara teniu la llum entre vosaltres, si bé per poc temps; camineu mentre teniu llum, abans que no us atrapin les tenebres. Qui camina a les fosques no sap on va;
36 mentre teniu llum, creieu en la llum, a fi que esdevingueu fills de la llum." Després de dir això, Jesús se n'anà i es va amagar d'ells.

L'encegament dels jueus

37 Tot i que va fer tants senyals davant d'ells, encara no creien en ell.
38 Així es complien les paraules del profeta Isaïes:
Senyor, qui ha cregut el nostre missatge
i a qui s'ha revelat la força del Senyor?
39 I no podien creure, tal com digué també Isaïes:
40 Els he encegat els ulls i els he endurit el cor,
perquè els seus ulls no hi vegin ni el seu cor comprengui,
ni es converteixin, i jo els guareixi.
41 Isaïes va dir això perquè va veure la seva glòria i profetitzava d'ell.
42 Tot i així, n'hi va haver molts que van creure, fins i tot d'entre els principals; si bé no ho confessaven per por dels fariseus i per evitar d'ésser exclosos de la sinagoga.
43 De fet, s'estimaven més la glòria humana que no pas la glòria de Déu.
44 Jesús digué cridant: "Qui creu en mi, no sols creu en mi, sinó també en aquell qui m'ha enviat.
45 Qui em veu a mi, veu aquell qui m'ha enviat.
46 Jo he vingut al món com a llum, per tal que tots els qui creuen en mi no es quedin en les tenebres.
47 Si algú escolta les meves paraules i no les vol complir, jo no el condemno, perquè no he vingut per judicar el món, sinó per salvar-lo.
48 Qui em rebutja i no accepta les meves paraules, ja té qui el condemnarà: la paraula que he parlat el sentenciarà el darrer dia.
49 Perquè jo no he parlat pas pel meu compte, sinó que el Pare que m'ha enviat m'ha donat ordres sobre què havia de dir i predicar.
50 I sé que el meu manament és vida eterna. Així, doncs, tot el que jo dic, ho dic tal com el Pare m'ho ha manat."