APOCALIPSI

7

Un àngel marca els servidors de Déu

1 Després d'això, vaig veure quatre àngels als quatre angles de la terra que, a peu ferm, retenien els quatre vents perquè no bufessin sobre la terra, ni sobre el mar, ni sobre cap arbre.
2 Vaig veure també un altre àngel que pujava de sol ixent i portava el segell del Déu vivent, i va cridar amb veu potent als quatre àngels que tenien l'ordre de devastar la terra i el mar:
3 "No feu mal a la terra, ni al mar, ni als arbres, fins que hàgim marcat el front dels servidors del nostre Déu."
4 I vaig sentir el nombre dels segellats: cent quaranta-quatre mil del conjunt de les tribus d'Israel:
5 de la tribu de Judà, dotze mil; de la tribu de Rubèn, dotze mil; de la tribu de Gad, dotze mil;
6 de la tribu d'Aser, dotze mil; de la tribu de Neftalí, dotze mil; de la tribu de Manassès, dotze mil;
7 de la tribu de Simeó, dotze mil; de la tribu de Leví, dotze mil; de la tribu d'Issacar, dotze mil;
8 de la tribu de Zabuló, dotze mil; de la tribu de Josep, dotze mil; de la tribu de Benjamí, dotze mil segellats.

Els qui vénen de la gran tribulació

9 Després d'això, vaig veure una gran gentada que ningú no hauria pogut comptar, de tota mena de nacionalitats i de totes les races, pobles, i llengües, que estaven drets davant el setial i davant l'Anyell, vestits de blanc i amb palmes a les mans,
10 i aclamaven fortament: "Hosanna al nostre Déu, que seu al setial, i a l'Anyell!"
11 I tots els àngels que eren al voltant del setial, els ancians i els quatre vivents, s'abocaren de cara a terra, davant el setial, adorant Déu
12 i dient: "Amén. Lloança, glòria, saviesa, acció de gràcies, honor, potència i força al nostre Déu pels segles dels segles! Amén."
13 Llavors un dels ancians em va preguntar: "Aquests que van vestits de blanc, qui són i d'on vénen?"
14 Jo li vaig contestar: "Senyor meu, tu ho saps." Ell em digué: "Són els qui vénen de la gran tribulació i han rentat i blanquejat els seus vestits en la sang de l'Anyell.
15 Per això es troben davant el setial de Déu donant-li culte nit i dia, dins el seu santuari; i el qui ocupa el setial habitarà entre ells.
16 No tindran mai més fam, ni tindran mai més set, ni els pesarà mai més la solellada ni cap mena de xafogor,
17 perquè l'Anyell que és al centre del setial els pasturarà i els conduirà a dolls d'aigües vives, i Déu eixugarà tota llàgrima dels seus ulls."