PRIMERA CARTA ALS

CORINTIS

2

Predicació a Corint

1 Jo, germans, quan vaig venir a vosaltres a anunciar-vos el testimoniatge de Déu, no vaig venir amb llenguatge de superioritat o de saviesa.
2 Em vaig proposar no saber altra cosa entre vosaltres sinó Jesucrist, i aquest, crucificat.
3 Jo vaig venir a vosaltres sentint-me incapaç, ple de por i tremolant,
4 i, ni la meva conversa ni la meva predicació no consistien pas en eloqüents paraules de saviesa, sinó en demostració d'Esperit i de poder;
5 perquè la vostra fe no fos basada en saviesa humana, sinó en el poder de Déu.

La saviesa de l'Esperit

6 Amb tot, entre els qui són prou formats, sí que en parlem, de saviesa. Però no és saviesa d'aquest món, ni dels seus dirigents, que són fugissers.
7 Parlem d'una misteriosa saviesa de Déu, que era amagada, la que Déu tenia destinada des d'abans dels segles per a la nostra glòria.
8 Aquella que cap dels dirigents d'aquest món no ha conegut, ja que, si l'haguessin coneguda, no haurien crucificat el Senyor de la glòria.
9 Però, tal com diu l'Escriptura:
"Coses que l'ull no ha vist mai, ni l'orella no ha sentit,
ni cap home s'ha pogut imaginar mai;
així són les coses que Déu ha preparat per als qui l'estimen."
10 Però a nosaltres, Déu ens ho ha revelat per mitjà del seu Esperit, ja que l'Esperit ho sondeja tot, fins les profunditats de Déu.
11 Perquè, ¿qui d'entre els humans coneix les coses de l'home, sinó l'esperit de l'home que hi ha dintre d'ell? Així, tampoc ningú no coneix les coses de Déu, sinó l'Esperit de Déu.
12 I nosaltres no hem rebut l'esperit del món, sinó l'Esperit que ve de Déu, per tal que coneguem els dons que Déu graciosament ens ha concedit.
13 I això és el que exposem, no pas amb doctes paraules de saviesa humana, sinó amb doctrina de l'Esperit, adaptant paraules espirituals a les coses espirituals.
14 L'home natural no admet les coses de l'Esperit de Déu, perquè li semblen absurdes i no les pot comprendre, perquè s'han de comprendre espiritualment.
15 En canvi, el qui és espiritual pot jutjar-ho tot, mentre que a ell ningú no el pot jutjar.
16 Endemés, ¿qui ha conegut la mentalitat del Senyor, perquè pugui donar-li lliçons? Però nosaltres tenim la mentalitat de Crist.