SALMS

LLIBRE IV

 105

 

Glorieu-vos en el seu sant nom


1 Lloeu el Senyor, invoqueu el seu nom,

divulgueu les seves gestes entre els pobles,

2 canteu-li, entoneu-li salms,

pondereu tots els seus fets prodigiosos!

3 Glorieu-vos en el seu sant nom,

exulti el cor dels qui cerquen el Senyor!

4 Acudiu al Senyor i a la seva potència,

desitgeu sempre la seva presència.

5 Recordeu les meravelles que ha fet,

els seus prodigis i les sentències de la seva boca,

6 oh llinatge d’Abraham, el seu servent,

oh fills de Jacob, els seus escollits!


7 Ell és el Senyor, el nostre Déu,

per tota la terra els seus designis.

8 Té present el seu pacte perpètuament,

la paraula compromesa per a mil generacions,

9 la que contragué amb Abraham

i el seu jurament a Isaac,

10 que deixà establerta com un estatut per a Jacob,

una aliança sempiterna per a Israel,

11 dient-li: “Jo et donaré la terra de Canaan,

el patrimoni que et pertoca.”

12 Malgrat que eren un petit nombre,

ben poquets, i forasters en el país,

13 i anaven errants d’un país a un altre,

d’un reialme a un poble distint,

14 no permeté que ningú els maltractés,

i reprengué els reis per amor d’ells:

15 “No toqueu pas els meus ungits,

ni maltracteu els meus profetes.”


16 Després cridà la fam sobre el país,

es trencà el seu sosteniment.

17 Però disposà un davanter per a ells,

Josep, que fou venut com un esclau;

18 els seus peus suportaren els grillons,

el seu coll l’afermava el ferro,

19 fins que s’acomplí la seva predicció

i la paraula del Senyor l’acredità.

20 El rei el va fer deslligar,

el dominador de pobles el deixà lliure.

21 El designà regidor de la seva casa

i administrador de tot el seu domini,

22 perquè subjectés els principals com li semblés,

i alliçonés sàviament els ancians.


23 Llavors Israel emigrà a l’Egipte,

i Jacob s’instal•là al país de Cam.

24 Ell augmentà el seu poble en gran manera,

i el féu més fort que els seus contraris.

25 Però canvià el cor d’ells perquè odiessin el seu poble

i actuessin insidiosament contra els seus servents.


26 Envià Moisès, el seu servent,

i Aaron, el qual havia escollit;

27 realitzaren entre ells els senyals predits,

i meravelles al país de Cam.

28 Envià tenebres que tot ho enfosquiren,

però es resistiren a les seves paraules.

29 Canvià les aigües en sang,

i va fer morir els peixos.

30 Infestà de granotes el país,

fins i tot les cambres reials.

31 Va ordenar que caigués un núvol de tàvecs i mosquits per tot aquell territori.

32 En comptes de pluja els donà pedregada,

flames de foc per tot el país;

33 destrossà les vinyes i les figueres,

i arrasà els arbres d’aquell territori.

34 Va ordenar que vingués la llagosta,

una invasió imponent d’insectes,

35 que rosegà totes les plantes del país

i devorà el producte de la terra.

36 Va matar tots els primogènits,

les primícies de la seva vigoria.


37 Va fer sortir el seu poble amb plata i or,

i entre les seves tribus no n’hi havia cap de ressaguer.

38 L’Egipte s’alegrà de veure’ls marxar,

perquè estaven esfereïts de la por que els tenien.

39 Estengué un núvol com un tendal,

i un foc perquè fes llum durant la nit.

40 Al seu requeriment féu venir guatlles,

i els va atipar amb pa del cel.

41 Obrí la roca, i en rajà un doll d’aigua

que corregué per l’estepa com un riu.

42 És que recordava la seva sagrada promesa

feta a Abraham, el seu servent.


43 Va fer sortir el seu poble amb joia,

els seus escollits amb alegria.

44 Els donà les terres d’altres nacions,

i s’apropiaren les hisendes d’altres pobles,

45 per tal que guardessin els seus manaments

i observessin les seves lleis.

Al·leluia!