EL PENTATEUC

NOMBRES

 4

 

 

Famílies dels levites: els quehatites

1 El Senyor va parlar a Moisès i a Aaron, i els digué:
2 “Feu el cens dels fills de Quehat, d’entre els fills de Leví, per les seves famílies i cases paternes,
3 dels de més de trenta anys fins als de cinquanta anys, de tots els aptes per a entrar en el servei que fa les tasques en el Tabernacle de Reunió.
4 Aquesta serà la tasca dels fills de Quehat al Tabernacle de Reunió: la que es relaciona amb les coses més santes.
5 Quan s’hagi d’alçar el campament, entrarà Aaron amb els seus fills i despenjaran el vel de separació i cobriran amb ell l’Arca del Testimoni.
6 Després posaran al seu damunt una coberta de cuiro i estendran per sobre seu una tela tota de porpra, i hi col·locaran les seves barres.
7 Sobre la taula de la proposició hi estendran una tela de porpra, i, al seu damunt, hi posaran els plats, les culleres, les gerres i les tasses per a les libacions; el pa perpetu quedarà al damunt.
8 Sobre tot això hi estendran una tela escarlata, que es cobrirà amb un cobertor de cuiro, i hi col·locaran les seves barres.
9 Prendran una tela de porpra i cobriran el lampadari del llum, juntament amb les làmpades, els seus mocallums, els seus platets i tots els vasos d’oli que s’usen en el seu servei.
10 Junt amb tots els seus utensilis, el posaran dins una coberta de cuiro i ho col·locaran sobre un baiard.
11 Damunt l’altar d’or estendran una tela porpra, la cobriran amb una coberta de cuiro i hi col·locaran les seves barres.
12 Prendran tots els utensilis que s’usen en el servei del Santuari i els embolicaran amb una tela de porpra, els cobriran amb una coberta de cuiro i els col·locaran sobre un baiard.
13 Netejaran de cendres l’altar i, al damunt, hi estendran una tela de porpra;
14 i, a sobre, hi posaran tots els utensilis que s’usen per al servei: els brasers, les forquetes, les pales i els gibrells, tots els seus atuells; i al damunt hi estendran un cobertor de cuiro i hi col·locaran les barres.
15 Un cop Aaron i els seus fills hagin acabat d’empaquetar el Santuari amb tots els objectes sagrats, cada vegada que s’hagi d’alçar el campament, serà quan podran venir els fills de Quehat per transportar-ho, però no tocaran les coses santes, perquè moririen. Aquesta és la missió dels fills de Quehat al Tabernacle de Reunió.
16 Eleazar, el fill del sacerdot Aaron, serà encarregat de l’oli per a l’enllumenat, l’encens aromàtic, l’ofrena vegetal perpètua i l’oli per a la unció; tindrà cura de tot el Tabernacle amb tots els objectes i utensilis que hi ha al Santuari.”
17 El Senyor va parlar a Moisès i a Aaron, i els digué:
18 “No doneu lloc a la desaparició de les branques familiars dels quehatites d’entre els levites.
19 A fi que puguin viure i no morin, quan s’acostin a les coses sagrades, Aaron i els seus fills vindran i assignaran a cadascun la seva tasca i la seva càrrega.
20 Però ells no han d’entrar a mirar ni un sol instant els objectes sagrats, no sigui que morin.”

Els guerxonites

21 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
22 “Fes el cens dels fills de Guerxon per les seves cases paternes i per les seves famílies;
23 dels de més de trenta anys fins als de cinquanta anys, de tots els aptes per a entrar en el servei que fa les tasques en el Tabernacle de Reunió.
24 Aquesta serà la tasca dels guerxonites en el servei i en el transport:
25 portaran els tapissos de la tenda i del Tabernacle de Reunió, la seva coberta, la coberta de cuiro que la recobreix, la cortina de l’entrada del Tabernacle de Reunió,
26 els cortinatges de l’atri, la cortina de l’entrada de l’atri que envolta la tenda i l’altar, amb les seves cordes i tots els utensilis del seu servei, i faran tot el que s’hagi de fer.
27 El servei dels fills dels guerxonites estarà totalment a les ordres d’Aaron i dels seus fills en totes les càrregues i funcions, i vosaltres els assignareu les seves obligacions en tot el que han de transportar.
28 Aquest és el servei de les famílies dels guerxonites al Tabernacle de Reunió, i la seva tasca serà sota la supervisió d’Itamar, el fill del sacerdot Aaron.

Els merarites

29 “Pel que fa als fills de Merarí, els enregistraràs per les seves famílies i per les seves cases paternes;
30 dels de més de trenta anys fins als de cinquanta anys, de tots els aptes per a entrar en el servei que fa les tasques en el Tabernacle de Reunió.
31 Això és el que els serà encomanat de transportar, com a servei que els pertoca al Tabernacle de Reunió: els taulons de la tenda i els seus travessers, les seves columnes amb les seves bases,
32 les columnes que envolten l’atri amb les seves bases, les estaques, les cordes amb tots els seus estris i tots els accessoris, i a cada nom assignaràs els objectes que tindrà al seu càrrec.
33 Aquesta és la missió de les famílies dels fills de Merarí, pel que fa a tot el seu servei al Tabernacle de Reunió, sota la supervisió d’Itamar, el fill del sacerdot Aaron.”

Segon cens dels levites

34 Moisès i Aaron, amb els principals de la congregació, van fer el cens dels fills de Quehat, per les seves famílies i per les seves cases paternes,
35 dels de més de trenta anys fins als de cinquanta anys, de tots els aptes per a entrar en el servei que fa les tasques en el Tabernacle de Reunió.
36 El total d’enregistrats, segons les seves famílies, va ser de dos mil set-cents cinquanta.
37 Aquests van ser els enregistrats de les famílies de Quehat, tots els que entraven al servei del Tabernacle de Reunió, que Moisès i Aaron van comptar tal com havia manat el Senyor per mitjà de Moisès.
38 Comptats els fills de Guerxon que van ser enregistrats, per les seves famílies i per les seves cases paternes,
39 dels de més de trenta anys fins als de cinquanta anys, de tots els aptes per a entrar en el servei que fa les tasques en el Tabernacle de Reunió,
40 el total d’enregistrats, per les seves famílies i per les seves cases paternes, va ser de dos mil sis-cents trenta.
41 Aquests van ser els enregistrats de les famílies dels fills de Guerxon, tots els destinats a servir al Tabernacle de Reunió, que Moisès i Aaron van comptar tal com havia manat el Senyor.
42 I els comptats de les famílies dels fills de Merarí, per les seves famílies i per les seves cases paternes,
43 dels de més de trenta anys fins als de cinquanta anys, de tots els aptes per a entrar en el servei que fa les tasques en el Tabernacle de Reunió,
44 el total d’enregistrats, per les seves famílies, va ser de tres mil dos-cents.
45 Aquests són els enregistrats de les famílies dels fills de Merarí, que Moisès i Aaron van comptar tal com havia manat el Senyor per mitjà de Moisès.
46 El total dels levites que Moisès i Aaron i els principals d’Israel van comptar, per les seves famílies i per les seves cases paternes,
47 de més de trenta anys fins a cinquanta anys, tots els que havien d’entrar a complir el servei i la tasca de transport del Tabernacle de Reunió,
48 segons el cens, va ser vuit mil cinc-cents vuitanta.
49 Segons l’ordre del Senyor per mitjà de Moisès, a cadascú li fou assignada la seva tasca de servei i de transport. Van ser designats tal com el Senyor havia manat a Moisès.