EL PENTATEUC

NOMBRES

 34

 

 

Els límits del país

1 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
2 “Dóna ordres als fills d’Israel i digues-los: Quan entrareu a la terra de Canaan, aquest serà el territori que us tocarà en herència, la terra de Canaan segons els seus límits.
3 El vostre terme meridional s’estendrà des del desert de Sin tot al llarg de la frontera d’Edom; la vostra frontera meridional començarà per l’orient, a l’extrem del Mar de la Sal (el Mar Mort);
4 el vostre terme girarà cap al migdia per la pujada d’Acrabim, seguirà endavant cap a Sin i acabarà al sud de Cadeix-Barnea; continuarà cap a Hassar-Adar i seguirà endavant fins a Asmon;
5 des d’Asmon girarà cap al torrent d’Egipte i s’acabarà al mar Mediterrani.
6 El vostre terme occidental serà el mar Mediterrani; aquesta serà la vostra frontera cap a l’oest.
7 El vostre terme septentrional serà aquest: des del mar Mediterrani traçareu una línia fins a la muntanya d’Or;
8 des de la muntanya d’Or traçareu una línia fins a l’entrada de Lebó-Hamat, i la frontera arribarà fins a Sedad;
9 després la frontera seguirà cap a Zifron, i el seu extrem acabarà a Hassar-Enan. Aquesta serà la vostra frontera al nord.
10 Com a límit oriental, traçareu una línia des d’Hassar-Enan fins a Xefam.
11 La frontera baixarà des de Xefam cap a Arbelà, a l’orient d’Ain, i seguirà baixant la línia fronterera fins a tocar la costa oriental del mar de Genesaret;
12 després la frontera baixarà el Jordà i seguirà fins a acabar al mar Mort. Aquesta serà la vostra terra amb les fronteres que la delimiten.”

Noves instruccions

13 Moisès va donar ordres als fills d’Israel, i els digué: “Aquesta és la terra que heu de repartir a sorts, la que el Senyor va do-nar a les nou tribus i a l’altra mitja tribu,
14 perquè la tribu dels fills de Rubèn, amb les seves cases paternes, i la tribu dels fills de Gad, amb les seves cases paternes, i la mitja tribu de Manassès, ja han rebut la seva possessió.
15 Aquestes dues tribus i mitja ja han rebut la seva heretat en la part oriental del Jordà, davant de Jericó, cara a llevant.

La repartició de la terra

16 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
17 “Aquests són els noms dels homes que us repartiran la terra: el sacerdot Eleazar i Josuè, fill de Nun.
18 Prendreu també un principal de cada tribu per a repartir la terra.
19 Aquests són els seus noms: de la tribu de Judà, Caleb, fill de Jefunnè;
20 de la tribu dels fills de Simeó, Xemuel, fill d’Ammihud;
21 de la tribu de Benjamí, Elidad, fill de Quislon;
22 de la tribu dels fills de Dan, el príncep Buquí, fill de Joglí;
23 dels fills de Josep, per la tribu dels fills de Manassès, el príncep Hanniel, fill d’Efod;
24 de la tribu dels fills d’Efraïm, el príncep Quemuel, fill de Xiftan;
25 de la tribu dels fills de Zabuló, el príncep Elissafan, fill de Parnac;
26 de la tribu dels fills d’Issacar, el príncep Paltiel, fill d’Azan;
27 de la tribu dels fills d’Aser, el príncep Ahihud, fill de Xelomí;
28 i de la tribu dels fills de Neftalí, el príncep Pedahel, fill d’Ammihud.
29 Aquests són els qui el Senyor va encarregar de repartir la terra de Canaan entre els fills d’Israel.