EL PENTATEUC

NOMBRES

 3

 

 

Els servidors del Santuari:
Els sacerdots

1 Aquesta era la descendència d’Aaron i Moisès quan el Senyor va parlar amb Moisès a la muntanya del Sinaí.
2 Aquests són els noms dels fills d’Aaron: Nadab, el primogènit, Abihú, Eleazar i Itamar.
3 Així es deien els fills d’Aaron, els sacerdots ungits, que ell va consagrar per a exercir el sacerdoci.
4 Però, Nadab i Abihú van morir a la presència del Senyor, quan van oferir un foc profà davant del Senyor, al desert del Sinaí. Com que no van deixar descendència, van ser Eleazar i Itamar els qui van exercir el sacerdoci en vida del seu pare Aaron.

Institució dels levites

5 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
6 “Fes que la tribu de Leví s’acosti i posa-la a disposició del sacerdot Aaron perquè el serveixin.
7 S’ocuparan en el servei a ell i a tota la congregació davant del Tabernacle de Reunió, i ministraran en el servei del Tabernacle.
8 Tindran la custòdia de tots els utensilis del Tabernacle de Reunió, i estaran al servei dels fills d’Israel en els oficis del Tabernacle.
9 Integraràs els levites amb Aaron i els seus fills, com a donació de part dels fills d’Israel per a ell.
10 Encomanaràs a Aaron i als seus fills el compliment del seu sacerdoci, i qualsevol profà que l’usurpi morirà.”

Elecció dels levites

11 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
12 “Mira, jo he triat els levites d’entre els fills d’Israel en substitució de tot primer nascut, primícia de matriu, entre el poble israelita. Els levites, doncs, seran per a mi,
13 perquè tots els primogènits em pertanyen; el dia que vaig ferir tots els primogènits del país d’Egipte, vaig consagrar-me tots els primogènits d’Israel, tant d’homes com de bèsties: són per a mi. Jo, el Senyor.”

Cens dels levites

14 El Senyor va parlar a Moisès, al desert del Sinaí, i li digué:
15 “Enregistra els fills de Leví segons les seves cases paternes i les seves famílies, comptant tots els mascles d’un mes en amunt”.
16 Moisès els va enregistrar segons l’ordre del Senyor.
17 Els noms dels fills de Leví eren: Guerxon, Quehat i Merarí.
18 I aquests són els noms dels fills de Guerxon que formen famílies: Libní i Ximí.
19 Els fills de Quehat, per famílies: Amram, Ishar, Hebron i Uziel.
20 Els fills de Merarí, per famílies: Mahlí i Muixí. Aquestes són les famílies dels levites dividits per cases paternes.
21 A Guerxon pertanyien la família dels libnites i la dels ximites. Aquestes són les famílies de Guerxon.
22 El total d’allistats, comptant tots els mascles d’un mes en amunt, era de set mil cinc-cents.
23 I les famílies dels guerxonites acampaven darrere el Tabernacle, a la banda de ponent.
24 El dirigent de la família guerxonita era Eliassaf, fill de Lael.
25 Pel que fa al Tabernacle de Reunió, els fills de Guerxon tenien al seu càrrec la tenda i el Tabernacle, la seva coberta i la cortina d’entrada al Tabernacle de Reunió.
26 A més, els cortinatges de l’atri i la cortina de l’entrada de l’atri que envolta el Tabernacle de Reunió i l’altar, així com les cordes per a tot el muntatge.
27 A Quehat pertanyien la família dels amramites, la dels isharites, la dels hebronites i la dels uzielites. Aquestes són les famílies de Quehat.
28 El total d’allistats, comptant tots els mascles d’un mes en amunt, era de vuit mil sis-cents. Estaven encarregats de la custòdia del Santuari.
29 Les famílies dels fills de Quehat acampaven al costat del Tabernacle, a la banda de migdia.
30 I el dirigent de la casa paterna de les famílies quehatites era Elissafan, fill d’Uziel.
31 Tenien al seu càrrec l’arca, la taula, el lampadari, els altars i els utensilis del Santuari que es fan servir per al culte, el vel i tot el servei corresponent.
32 El cap principal dels dirigents de Leví era Eleazar, fill del sacerdot Aaron, i era superintendent del personal de servei del Santuari.
33 A Merarí pertanyien la família dels mahlites i dels muixites. Aquestes són les famílies de Merarí.
34 El total d’allistats, comptant tots els mascles d’un mes en amunt, era de sis mil dos-cents.
35 I el dirigent de la casa paterna de les famílies de Merarí era Suriel, fill d’Abihail. Acampaven al costat del Tabernacle, a la banda nord.
36 La responsabilitat dels fills de Merarí era la custòdia dels taulons del Tabernacle, els seus travessers, les seves columnes i les seves bases, amb el conjunt dels utensilis per al seu servei,
37 així com les columnes del voltant de l’atri, les seves bases, les seves estaques i les corresponents cordes.
38 A l’est, de cara al Santuari, davant el Tabernacle de Reunió, a la banda de llevant, acampaven Moisès, Aaron i els seus fills, encarregats de la custòdia del Santuari en nom dels fills d’Israel, i el profà que s’hi acostava era mort.
39 El total de levites enregistrats, que per ordre del Senyor van comptar Moisès i Aaron, per les seves famílies, van ser de vint-i-dos mil mascles d’un mes en amunt.

El rescat dels primogènits

40 El Senyor digué a Moisès: “Fes un cens de tots els mascles primogènits d’entre els fills d’Israel d’un mes en amunt, enregistra els seus noms;
41 i selecciona els levites per a mi. Jo, el Senyor. Substituiran tot primogènit d’entre els fills d’Israel; i prendràs també el bestiar dels levites en substitució de tot primer nascut d’entre el bestiar dels fills d’Israel.”
42 Moisès va enregistrar tots els primogènits d’entre els fills d’Israel, tal com el Senyor li va manar.
43 I el total dels primogènits d’un mes en amunt, comptats nominalment, va ser de vint-i-dos mil dos-cents setanta-tres.
44 Llavors el Senyor va parlar a Moisès, i li digué:
45 “Pren els levites en substitució de tots els primogènits dels fills d’Israel, i el bestiar dels levites en substitució del seu bestiar; i els levites seran per a mi, Jo, el Senyor.
46 Pel rescat dels dos-cents setanta-tres primogènits dels fills d’Israel que excedeixin de la lleva dels levites,
47 prendràs cinc sicles per cap, en sicles del Santuari, a raó de vint gueràs el sicle;
48 i donaràs el diner a Aaron i als seus fills com a rescat dels excedents.”
49 Moisès va prendre el diner del rescat dels que excedien el nombre dels redimits pels levites.
50 El diner que va rebre de part dels primogènits dels fills d’Israel va pujar a mil tres-cents seixanta-cinc sicles del Santuari.
51 I Moisès va lliurar el diner dels rescats a Aaron i als seus fills segons l’ordre del Senyor, tal com el Senyor havia manat a Moisès.