EL PENTATEUC

NOMBRES

 2

 

 

Organització de les acampades

1 El Senyor va parlar a Moisès i a Aaron i els digué:
2 “Els fills d’Israel acamparan cadascú junt a la seva bandera, sota l’estendard de les respectives cases paternes, i es disposaran mirant de cara al Tabernacle de Reunió, tot al seu voltant.
3 Acamparà a l’est, el cantó de llevant, la bandera del campament de Judà, amb els seus esquadrons. El dirigent dels fills de Judà és Nahxon, fill d’Amminadab.
4 El seu exèrcit, segons el cens, són setanta-quatre mil sis-cents.
5 Al seu costat acamparà la tribu d’Issacar. El dirigent dels fills d’Issacar és Netanel, fill de Suar;
6 el seu exèrcit, segons el cens, són cinquanta-quatre mil quatre-cents.
7 La tribu de Zabuló. El dirigent dels fills de Zabuló és Eliab, fill d’Helon;
8 el seu exèrcit, segons el cens, són cinquanta-set mil quatre-cents.
9 El total dels allistats al campament de Judà és de cent vuitanta-sis mil quatre-cents, repartits en esquadrons. Aquests aniran al davant obrint la marxa.
10 La bandera del campament de Rubèn, formada en esquadrons, acamparà al sud. El dirigent dels fills de Rubèn és Elissur, fill de Xedeür;
11 el seu exèrcit, segons el cens, és de quaranta-sis mil cinc-cents.
12 Al seu costat acamparà la tribu de Simeó. El dirigent dels fills de Simeó és Xelumiel, fill de Surixaddai;
13 el seu exèrcit, segons el cens, és de cinquanta-nou mil tres-cents.
14 La tribu de Gad. El dirigent dels fills de Gad és Eliassaf, fill de Deuel;
15 el seu exèrcit, segons el cens, és de quaranta-cinc mil sis-cents cinquanta.
16 El total dels allistats al campament de Rubèn és de cent cinquanta-un mil quatre-cents cinquanta, repartits en esquadrons. Aquests marxaran en segon lloc.
17 Tot seguit marxarà el Tabernacle de Reunió, amb el campament dels levites, enmig dels campaments. En el mateix ordre que hagin acampat es posaran en marxa, cadascun al seu lloc, junt a la seva bandera.
18 La bandera del campament d’Efraïm, formada en esquadrons, estarà a l’occident. El dirigent dels fills d’Efraïm és Elixamà, fill d’Ammihud;
19 el seu exèrcit, segons el cens, és de quaranta mil cinc-cents.
20 Al seu costat, la tribu de Manassès. El dirigent dels fills de Manassès és Gamliel, fill de Pedahsur;
21 el seu exèrcit, segons el cens, és de trenta-dos mil dos-cents.
22 La tribu de Benjamí. El dirigent dels fills de Benjamí és Abidan, fill de Guidoní;
23 el seu exèrcit, segons el cens, és de trenta-cinc mil quatre-cents.
24 El total dels allistats al campament d’Efraïm és de cent vuit mil cent. Marxaran en tercer lloc.
25 La bandera del campament de Dan, formada en esquadrons, acamparà al nord. El dirigent dels fills de Dan és Ahièzer, fill d’Ammixadai;
26 el seu exèrcit, segons el cens, és de seixanta-dos mil set-cents.
27 Al seu costat acamparà la tribu d’Aser. El dirigent dels fills d’Aser és Paguiel, fill d’Ocran;
28 el seu exèrcit, segons el cens, és de quaranta-un mil cinc-cents.
29 La tribu de Neftalí. El dirigent dels fills de Neftalí és Ahirà, fill d’Enan;
30 el seu exèrcit, segons el cens, és de cinquanta-tres mil quatre-cents.
31 El total dels allistats al campament de Dan és de cent cinquanta-set mil sis-cents. Ells tancaran la marxa, amb les seves banderes.”
32 Aquests són els enregistrats dels fills d’Israel, per llurs cases paternes: el total d’allistats als campaments, repartits en llurs esquadrons, va ser de sis-cents tres mil cinc-cents cinquanta.
33 Però els levites no van ser enregistrats entre els fills d’Israel, tal com el Senyor havia manat a Moisès.
34 Els fills d’Israel van executar-ho tot tal com el Senyor havia manat a Moisès: acampaven sota la seva bandera i marxaven cadascú entre la seva família, segons les seves cases paternes.