EL PENTATEUC

NOMBRES

 1

 

 

El primer cens d’Israel

1 El Senyor va parlar a Moisès en el desert del Sinaí, al Tabernacle de Reunió, el dia primer del mes segon, el segon any després d’haver sortit de la terra d’Egipte, i li digué:
2 “Feu el cens de tota la congregació dels fills d’Israel, segons les seves famílies i les seves cases paternes, enregistrant els homes pel seu nom, un per un,
3 des de l’edat de vint anys en amunt; tots els aptes per a la guerra a Israel, els allistareu en esquadrons, tu i Aaron.
4 Tindreu al vostre costat un home de cada tribu, i cada un d’ells haurà de ser cap de la seva família.
5 Aquests són els noms dels homes que estaran amb vosaltres: per Rubèn, Elissur, fill de Xedeür;
6 per Simeó, Xelumiel, fill de Surixadai;
7 per Judà, Nahxon, fill d’Amminadab;
8 per Issacar, Netanel, fill de Suar;
9 per Zabuló, Eliab, fill d’Helon;
10 pels fills de Josep: per Efraïm, Elixamà, fill d’Ammihud; per Manassès, Gamliel, fill de Pedahsur;
11 per Benjamí, Abidan, fill de Guidoní;
12 per Dan, Ahièzer, fill d’Ammixadai;
13 per Aser, Paguiel, fill d’Ocran;
14 per Gad, Eliassaf, fill de Deuel;
15 per Neftalí, Ahirà, fill d’Enan.”
16 Aquests van ser els designats d’entre la congregació, els principals de les tribus paternes i caps de miler d’Israel.
17 Moisès i Aaron prengueren aquests homes que havien estat designats nominalment,
18 i van aplegar tota la congregació el dia primer del mes segon, i van ser enregistrats per famílies i cases paternes, un per un, tots els de vint anys en amunt, comptats pels seus noms.
19 Tal com el Senyor havia manat a Moisès, així es va fer el cens en el desert del Sinaí.
20 Fet el recompte de la parentela dels fills de Rubèn, primogènit d’Israel, per famílies i cases paternes, enregistrats nominalment un per un tots els homes de vint anys en amunt aptes per a la guerra,
21 van resultar revistats de la tribu de Rubèn quaranta-sis mil cinc-cents.
22 Comptada la parentela dels fills de Simeó, per famílies i cases paternes, enregistrats nominalment un per un tots els homes de vint anys en amunt aptes per a la guerra,
23 van resultar revistats de la tribu de Simeó cinquanta-nou mil tres-cents.
24 Comptada la parentela dels fills de Gad, per famílies i cases paternes, enregistrats nominalment un per un tots els homes de vint anys en amunt aptes per a la guerra,
25 van resultar revistats de la tribu de Gad quaranta-cinc mil sis-cents cinquanta.
26 Comptada la parentela dels fills de Judà, per famílies i cases paternes, enregistrats nominalment un per un tots els homes de vint anys en amunt aptes per a la guerra,
27 van resultar revistats de la tribu de Judà setanta-quatre mil sis-cents.
28 Comptada la parentela dels fills d’Issacar, per famílies i cases paternes, enregistrats nominalment un per un tots els homes de vint anys en amunt aptes per a la guerra,
29 van resultar revistats de la tribu d’Issacar cinquanta-quatre mil quatre-cents.
30 Comptada la parentela dels fills de Zabuló, per famílies i cases paternes, enregistrats nominalment un per un tots els homes de vint anys en amunt aptes per a la guerra,
31 van resultar revistats de la tribu de Zabuló cinquanta-set mil quatre-cents.
32 Dels fills de Josep: comptada la parentela dels fills d’Efraïm, per famílies i cases paternes, enregistrats nominalment un per un tots els homes de vint anys en amunt, tots els aptes per a la guerra,
33 van resultar revistats de la tribu d’Efraïm quaranta mil cinc-cents.
34 Comptada la parentela dels fills de Manassès, per famílies i cases paternes, enregistrats nominalment un per un tots els homes de vint anys en amunt aptes per a la guerra,
35 van resultar revistats de la tribu de Manassès trenta-dos mil dos-cents.
36 Comptada la parentela dels fills de Benjamí, per famílies i cases paternes, enregistrats nominalment un per un tots els homes de vint anys en amunt aptes per a la guerra,
37 van resultar revistats de la tribu de Benjamí trenta-cinc mil quatre-cents.
38 Comptada la parentela dels fills de Dan, per famílies i cases paternes, enregistrats nominalment un per un tots els homes de vint anys en amunt aptes per a la guerra,
39 van resultar revistats de la tribu de Dan seixanta-dos mil set-cents.
40 Comptada la parentela dels fills d’Aser, per famílies i cases paternes, enregistrats nominalment un per un tots els homes de vint anys en amunt aptes per a la guerra,
41 van resultar revistats de la tribu d’Aser quaranta-un mil cinc-cents.
42 Comptada la parentela dels fills de Neftalí, per famílies i cases paternes, enregistrats nominalment un per un tots els homes de vint anys en amunt aptes per a la guerra,
43 van resultar revistats de la tribu de Neftalí cinquanta-tres mil quatre-cents.
44 Aquest són els que van ser revistats per Moisès i Aaron juntament amb els dotze principals d’Israel, un per cada una de les cases paternes.
45 Tots els israelites de vint anys en amunt aptes per a la guerra van ser enregistrats segons les seves cases paternes,
46 i el total d’enregistrats va ser de sis-cents tres mil cinc-cents cinquanta.

Estatut especial dels levites

47 Però els levites no van ser enregistrats amb la tribu dels seus avantpassats,
48 perquè el Senyor havia dit a Moisès:
49 “No enregistraràs la tribu de Leví ni formaràs el seu cens entre els altres fills d’Israel,
50 sinó que tu mateix encomanaràs als levites la custòdia del Tabernacle del Testimoni, amb tots els utensilis i tot el que li correspon; ells portaran el Tabernacle amb tots els seus utensilis, estaran al seu servei i acamparan al seu voltant.
51 Quan el Tabernacle hagi de desplaçar-se, els levites el desmuntaran; i quan s’hagi de plantar, els levites el muntaran. I si un estrany s’hi acosta, morirà.
52 Els fills d’Israel acamparan cadascú al seu campament i cadascú sota la seva bandera, en l’esquadró corresponent,
53 però els levites acamparan al voltant del Tabernacle del Testimoni, a fi que no sobrevingui un càstig a la congregació dels fills d’Israel. Així vetllaran els levites per la custòdia del Tabernacle del Testimoni.”
54 Els fills d’Israel ho van complir; tal com el Senyor ho havia manat a Moisès, així ho van fer.