EL PENTATEUC

LEVÍTIC

 27

 

 

Compliment dels vots

1 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
2 “Parla encara als fills d’Israel i els diràs: Si algú fa un vot de dedicació al Senyor del valor d’una persona,
3 i has d’avaluar un home des de l’edat de vint fins a seixanta anys, l’avaluaràs en cinquanta sicles de plata, segons el sicle del santuari.
4 Si es tracta d’una dona, la teva avaluació serà de trenta sicles.
5 Si és de cinc a vint anys, la teva avaluació serà: l’home, vint sicles; la dona, deu sicles.
6 I si l’edat és d’un mes fins a cinc anys, la teva avaluació serà: un nen, cinc sicles de plata; una nena, tres sicles de plata.
7 Si l’edat és de seixanta anys en amunt, en el cas d’un home la teva avaluació serà de quinze sicles, i en el cas d’una dona, deu sicles.
8 Però, en cas que sigui tan pobre que no pugui pagar la teva avaluació, se’l durà a presència del sacerdot i el sacerdot en farà l’avaluació, segons siguin les possibilitats del qui ha fet el vot.
9 Si es tracta d’algun animal apte per a l’ofrena al Senyor, tot el que es doni al Senyor serà cosa santa.
10 No podrà ser canviat ni substituït; ni el bo per un de dolent, ni el dolent per un de bo. En cas que es substitueixi un animal per un altre, l’un i l’altre seran cosa santa.
11 Però si es tracta d’un animal impur, no apte per a l’ofrena al Senyor, es presentarà l’animal al sacerdot,
12 i el sacerdot l’avaluarà segons sigui bo o dolent, i tal com l’hagi avaluat el sacerdot, així quedarà.
13 Si es vol rescatar, s’hi afegirà la cinquena part de la seva avaluació.
14 Si algú consagra la seva casa com a cosa santa al Senyor, el sacerdot en farà l’avaluació, segons sigui de bona o dolenta, i tal com l’hagi avaluat el sacerdot, així quedarà.
15 I si el qui l’ha consagrada vol rescatar-la, hi afegirà la cinquena part del preu de l’avaluació, i serà seva.
16 Si algú consagra al Senyor alguna part del camp de la seva propietat, la seva avaluació serà segons la capacitat de sembrar cinquanta cicles de plata per cada càrrega d’ordi de sembra.
17 Si ha consagrat el seu camp des del mateix any del jubileu, la seva avaluació es mantindrà.
18 Però si ha consagrat el seu camp després de l’any del jubileu, el sacerdot farà el còmput del preu segons els anys que faltin fins a l’any del jubileu, i es descomptarà de la seva avaluació.
19 En cas que el qui ha consagrat el camp el vulgui rescatar, hi afegirà la cinquena part del preu de l’avaluació, i serà seu.
20 Però si no rescata el camp, i el camp és venut a una altra persona, ell no tindrà dret de rescat,
21 sinó que el camp, quan quedi alliberat en el jubileu, serà cosa santa per al Senyor, com una propietat exclusiva que ocuparà el sacerdot.
22 Si algú consagra al Senyor un camp comprat, un camp que no pertany al seu patrimoni,
23 el sacerdot computarà l’import de la seva avaluació fins a l’any del jubileu, i ell pagarà la seva avaluació el mateix dia com a cosa santa del Senyor.
24 L’any del jubileu, el camp tornarà al venedor, al qual pertany com a propietat de la terra.
25 Totes les avaluacions es faran en sicles del santuari: vint gueràs fan un sicle.
26 Tanmateix, ningú no podrà consagrar els primogènits del seu bestiar, perquè, per dret de primogenitura, ja són del Senyor; tant si és de les vaques com si és de les ovelles, pertanyen al Senyor.
27 Si es tracta d’un animal impur, i el vol rescatar segons la seva avaluació, hi afegirà la cinquena part. En cas que no sigui rescatat, serà venut segons la seva avaluació.
28 Ara bé, tota dedicació exclusiva que algú hagi consagrat al Senyor, de qualsevol part del seu patrimoni, sigui home, bèstia o terreny de la seva propietat, no podrà ser venuda ni rescatada: tota cosa dedicada exclusivament al Senyor és molt sagrada.
29 Cap ésser humà que hagi estat condemnat a l’extermini no podrà ser rescatat; haurà de morir irremissiblement.

Els delmes

30 Tot el delme del país, tant si prové de la sembra de la terra com si és dels fruits dels arbres, és del Senyor, és cosa santa per al Senyor.
31 Si algú vol rescatar part del seu delme, n’hi afegirà la cinquena part.
32 De tot el delme del ramat de vaques o d’ovelles, un de cada deu de tot el que passa sota la vara del pastor, serà cosa santa per al Senyor.
33 No es triarà si és bo o dolent, ni serà substituït. Si es fa un canvi, tant l’un com l’altre seran cosa santa, i no podran ser rescatats.”
34 Aquests són els manaments que el Senyor va prescriure a Moisès per als fills d’Israel, a la muntanya del Sinaí.