EL PENTATEUC

LEVÍTIC

 23

 

 

Les festivitats religioses

1 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
2 “Parla als fills d’Israel i els diràs: Quant a les festes que heu de convocar com a assemblees santes, són aquestes solemnitats:

El dissabte

3 Es treballarà durant sis dies, però el dia setè serà dissabte de repòs i de reunió santa. No fareu cap treball; serà dia del Senyor a tot arreu on habitareu.
4 Aquestes són les festes del Senyor, les santes reunions que heu de convocar al seu temps.

La Pasqua i la festa dels Àzims

5 El dia catorze del mes primer, al capvespre, és la Pasqua del Senyor,
6 i el dia quinze del mateix mes, la festa dels Àzims per al Senyor. Durant set dies menjareu pans sense llevat.
7 El dia primer tindreu reunió santa i no fareu cap treball servil.
8 Presentareu ofrenes enceses al Senyor durant els set dies, i el dia setè tindreu reunió santa i no fareu cap treball servil.”

La festa de la primera collita

9 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
10 “Parla als fills d’Israel i els diràs: Quan hàgiu entrat a la terra que jo us vaig a donar, i hàgiu fet la sega, dureu al sacerdot una garba com a primícies de la vostra sega.
11 Ell presentarà la garba davant el Senyor per tal que sigui acceptada a favor vostre; l’endemà del dissabte, la gronxarà el sacerdot.
12 I el mateix dia que presentareu la garba sacrificareu un anyell d’un any, sense tara, en holocaust al Senyor.
13 La seva ofrena vegetal serà de dues desenes parts de flor de farina pastada amb oli; ofrena encesa al Senyor, d’agradable fragància. La seva libació serà de vi: la quarta part d’un hin (1 litre aproximadament).
14 No menjareu pa ni gra torrat ni gra tendre fins aquest dia, fins que hàgiu presentat l’ofrena del vostre Déu. És un estatut perpetu per a totes les generacions, on sigui que habiteu.

La festa de les Setmanes o de la Pentecosta

15 Comptareu set setmanes senceres des de l’endemà del dissabte, del dia que haureu ofert la garba de l’ofrena bressolada,
16 fins a l’endemà del setè dissabte; comptareu cinquanta dies i presentareu una nova ofrena vegetal al Senyor.
17 De les vostres llars, portareu dos pans per al bressoleig; seran de dues desenes parts de flor de farina, cuits amb llevat, com a primícies al Senyor.
18 I, juntament amb el pa, presentareu set anyells d’un any, sense tara, un vedell i dos moltons; seran en holocaust al Senyor, amb les seves ofrenes vegetals i les seves libacions, ofrena encesa d’agradable fragància al Senyor.
19 Oferireu també un boc en sacrifici pel pecat, i dos anyells d’un any en sacrifici de reconciliació.
20 El sacerdot els gronxarà davant el Senyor, amb el pa de les primícies com a ofrena bressolada juntament amb els dos anyells. Seran cosa santa del Senyor per al sacerdot.
21 Aquest mateix dia convocareu una reunió, la celebrareu i no fareu cap treball servil. És un estatut perpetu per a totes les generacions, on sigui que habiteu.
22 I quan feu la collita de la vostra terra, no arribaràs a segar fins al límit del teu camp, ni espigolaràs la teva sega; ho deixaràs per al pobre i el foraster. Jo, el Senyor, el vostre Déu.”

La festa de les trompetes

23 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
24 “Digues als fills d’Israel: Al setè mes, el dia primer del mes serà per a vosaltres un descans solemne, commemoració al so de trompeta de la santa assemblea;
25 no fareu cap treball servil i presentareu ofrena encesa al Senyor.”

El dia de l’expiació

26 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
27 “A més, el dia deu d’aquest setè mes serà el dia de l’expiació; fareu una convocació santa, dejunareu i presentareu ofrenes enceses al Senyor.
28 I en aquest dia especial no fareu cap mena de treball, ja que és dia per fer expiació per vosaltres davant el Senyor, el vostre Déu.
29 Aquell qui no dejuni en aquesta diada serà extirpat d’entre el seu poble.
30 I tota persona que faci qualsevol treball en aquest dia precís, l’exterminaré d’entre el seu poble.
31 No heu de fer cap mena de treball; és un estatut perpetu per a totes les generacions, on sigui que visqueu.
32 Aquest serà per a vosaltres un dissabte de repòs solemne en què dejunareu. El dia nou del mes a la tarda, de vespre a vespre, guardareu el vostre descans.”

La festa dels Tabernacles

33 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
34 “Parla als fills d’Israel, i els diràs: El dia quinze d’aquest mes setè és la festa dels Tabernacles, que durarà set dies en honor al Senyor.
35 El primer dia hi haurà convocació santa, i no heu de fer cap treball servil.
36 Durant set dies presentareu ofrenes enceses al Senyor, i el dia vuitè tindreu reunió santa per al Senyor i li presentareu ofrenes enceses. És l'assemblea solemne, i no heu de fer cap treball servil.
37 Aquestes són les festes del Senyor, en les quals heu de convocar reunions santes per a presentar al Senyor ofrenes enceses, holocaustos i ofrenes vegetals, sacrificis i libacions, cada cosa al seu dia,
38 a més dels dissabtes del Senyor i a més de les vostres donacions, de tots els vostres vots i de totes les ofrenes voluntàries que fareu al Senyor.
39 El dia quinze d’aquest mes setè, quan hàgiu recollit els productes de la terra, celebrareu set dies de festa al Senyor. El primer dia, descans solemne, i el dia vuitè també descans solemne.
40 El dia primer, us proveireu de fruita dels millors arbres, de fulles de palmeres, de branques d’arbres frondosos i de salzes dels torrents, i fareu festa davant el Senyor, el vostre Déu, durant set dies.
41 Ho celebrareu com a festa solemne per al Senyor set dies de cada any. És un estatut a perpetuïtat per a les vostres generacions: en el mes setè, celebrareu la festa.
42 Durant set dies habitareu en tendes. Tots els nadius d’Israel habitaran en tendes,
43 a fi que els vostres descendents sàpiguen que jo vaig fer habitar en tendes els fills d’Israel quan els vaig treure de la terra d’Egipte. Jo, el Senyor, el vostre Déu.”
44 I Moisès va promulgar als fills d’Israel les festes solemnes del Senyor.