EL PENTATEUC

LEVÍTIC

 21

 

 

Santedat dels sacerdots

1 El Senyor va parlar a Moisès i li digué: “Parla als sacerdots, els fills d’Aaron, i els diràs: Que ningú de vosaltres no es contamini a causa del cadàver d’algun dels conciutadans,
2 llevat que sigui un parent molt pròxim: la seva mare, el seu pare, el seu fill, la seva filla, el seu germà;
3 també la seva germana soltera, si viu amb ell, que no ha estat casada. Per ells podrà fer-se impur.
4 En tant que home principal, no es contaminarà entre els del poble, fent-se immund.
5 No es raparan el cap ni es retallaran la vora de la barba, ni es faran cap incisió al cos.
6 Han de ser sants per al seu Déu, i no profanaran el seu nom; perquè ells són els qui presenten les ofrenes enceses al Senyor, el pa del seu Déu; per això cal que siguin sants.
7 No prendrà per muller una prostituta ni una violada, ni tampoc una repudiada pel seu marit; perquè és un home consagrat al seu Déu.
8 El consideraràs sant, perquè ell presenta el pa del teu Déu; per tant, el tindràs com a sant, perquè jo sóc sant, el Senyor, que us santifico.
9 Si la filla d’un sacerdot es contamina prostituint-se, ha profanat el seu pare; serà cremada al foc.
10 Quant al sacerdot principal entre els seus germans, sobre el qual ha estat vessat damunt el cap l’oli de la unció, i que ha estat consagrat per a vestir les vestidures sagrades, no s’escabellarà ni s’esquinçarà els vestits,
11 ni s’acostarà a cap mort; no s’ha de contaminar ni pel seu pare ni per la seva mare,
12 ni sortirà del santuari, per no profanar el santuari del seu Déu, ja que té damunt seu la consagració de l’oli de la unció del seu Déu. Jo, el Senyor.
13 Prendrà per esposa una verge.
14 No prendrà per muller una viuda, ni una repudiada, ni una violada, ni una prostituta, sinó que triarà per esposa una verge d’entre les del seu poble,
15 per tal de no profanar la seva descendència enmig del seu poble; perquè jo sóc el Senyor, que el santifico.”

Impediments per al sacerdoci

16 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
17 “Parla a Aaron i digues-li: Qualsevol home de la teva descendència, al llarg de les generacions, que tingui algun defecte, no podrà acostar-se a oferir el pa del seu Déu,
18 perquè cap home amb un defecte físic no s’hi ha d’apropar: cap home cec, o coix, o mutilat, o deforme;
19 ni cap home que tingui el peu o la mà fracturats,
20 ni el que sigui geperut, o raquític, o guenyo, o sarnós, o herpètic, o castrat.
21 Cap home de la descendència del sacerdot Aaron que tingui un defecte físic no podrà acostar-se a presentar les ofrenes enceses del Senyor: té un defecte, no s’acostarà a presentar el pa del seu Déu.
22 Podrà menjar del pa del seu Déu, de les coses molt santes i de les coses consagrades;
23 però no ha de traspassar el vel ni acostar-se a l’altar, perquè és tarat, i no ha de profanar les meves coses santificades, perquè jo sóc el Senyor, el qui els santifico.”
24 I Moisès ho va dir a Aaron, als seus fills i a tots els fills d’Israel.