EL PENTATEUC

LEVÍTIC

 20

 

 

Cultes prohibits

1 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
2 “També diràs als fills d’Israel: Qualsevol persona d’entre els fills d’Israel, o dels forasters que resideixin a Israel, que doni un fill seu en sacrifici a Moloc, irremissiblement ha de morir; el poble de la terra el lapidarà.
3 Jo plantaré cara a tal home per esborrar-lo d’entre el seu poble per haver donat la seva descendència a Moloc, contaminant el meu santuari i profanant el meu sant nom.
4 I si la gent del país fa els ulls grossos davant el comportament d’aquell home quan doni la seva descendència a Moloc, i no el fa morir,
5 em giraré contra aquell home i contra la seva família, i els extirparé d’enmig del seu poble, a ell i a tots els qui rere seu s’hagin corromput prostituint-se seguint Moloc.
6 Si una persona s’adreça als nigromants o als endevinaires per prostituir-se rere d’ells, jo plantaré cara a aquella persona i l’extirparé d’entre el seu poble.
7 Santifiqueu-vos, doncs, i sigueu sants; perquè jo sóc el Senyor, el vostre Déu.

Faltes contra la família

8 Guardeu els meus preceptes i compliu-los. Jo, el Senyor, sóc qui us santifico.
9 Tothom qui maleeixi el seu pare o la seva mare serà mort irremissiblement; ha maleït els seus pares; que la seva sang caigui damunt d’ell.
10 Si un home comet adulteri amb la dona d’un altre, hauran de morir irremissiblement, tant l’adúlter com l’adúltera.
11 Aquell qui jegui amb la muller del seu pare, haurà descobert la nuesa del seu pare; tots dos hauran de morir irremissiblement; que la seva sang caigui damunt d’ells.
12 Si un home jau amb la seva nora, ambdós moriran irremissiblement; han comès una infàmia; que la seva sang caigui damunt d’ells.
13 Si un home jau amb un altre home com es jau amb una dona, tots dos han comès una abominació; ambdós moriran irremissiblement; que la seva sang caigui damunt d’ells.
14 Si un home es casa amb una dona i la mare d’ella alhora comet un incest; tant ell com elles seran cremats, perquè no hi hagi aquesta infàmia entre vosaltres.
15 Si un home copula amb una bèstia, morirà irremissiblement; i matareu la bèstia.
16 Si una dona s’acosta a una bèstia qualsevol per aparellar-s’hi, mataràs la dona i la bèstia. Moriran irremissiblement; que la seva sang caigui damunt d’ells.
17 Si un home pren per muller la seva germana, tant si és filla del seu pare com si és filla de la seva mare, descobrint la nuesa d’ella i descobrint ella la nuesa d’ell, és una ignomínia; seran exterminats a la vista dels seus conciutadans. Ha descobert la nuesa de la seva germana; respondran de la seva iniquitat.
18 Si un home jau amb una dona durant la seva regla i descobreix la seva nuesa, ha despullat la font del seu fluix i ha destapat el seu fluix de sang; tots dos seran extirpats d’entre el seu poble.
19 No descobriràs la nuesa de la germana de la teva mare o la de la germana del teu pare, perquè és deshonrar la pròpia família; és carregar la seva iniquitat.
20 Si un home jau amb la seva tia, descobreix la nuesa del seu oncle. Es carregaran el seu pecat i moriran sense fills.
21 Si un home pren per muller la dona del seu germà, és una immundícia. Ha descobert la nuesa del seu germà; no tindran fills.

Exhortacions

22 Guardareu, doncs, tots els meus estatuts i totes les meves lleis per complir-les, no sigui que us vomiti de la terra on us porto perquè hi visqueu.
23 No seguireu les pràctiques de la gent que vaig a expulsar de davant vostre, perquè tot això ells ho han practicat i em són abominables.
24 En canvi, a vosaltres us he dit: Posseireu la seva terra, la que us donaré com a heretat, una terra que regalima llet i mel. Jo, el Senyor, sóc el vostre Déu, que us he separat dels pobles.
25 Vosaltres, doncs, heu de diferenciar entre els animals purs i els impurs, entre les aus impures i les pures, per tal que no contamineu les vostres persones amb cap animal, ni aus, ni res d’allò que s’arrossega per terra, que jo he separat de vosaltres com a impurs.
26 Sigueu-me sants, perquè jo, el Senyor, sóc sant, i us he separat d’entre els pobles a fi que sigueu meus.
27 I l’home o la dona que tinguin esperit nigromàntic o siguin endevinaires, seran morts irremissiblement. Els lapidareu: que la seva sang caigui damunt seu.”