EL PENTATEUC

LEVÍTIC

 18

 

 

Relacions sexuals prohibides

1 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
2 “Parla als fills d’Israel i els diràs: Jo sóc el Senyor Etern, el vostre Déu.
3 No feu com fan a la terra d’Egipte, on heu viscut, ni feu com fan a Canaan, on jo us porto; no heu de seguir els seus costums.
4 Complireu les meves lleis i guardareu els meus estatuts, comportant-vos d’acord amb ells. Jo, el Senyor Etern, el vostre Déu.
5 Per tant, guardareu els meus estatuts i els meus preceptes; l’home que els practiqui viurà per ells. Jo, el Senyor.
6 Que ningú de vosaltres no s’acosti a la seva parenta pròxima per descobrir-ne la nuesa. Jo, el Senyor.
7 No descobriràs la nuesa del teu pare ni la de la teva mare; és la teva mare, no descobriràs la seva nuesa.
8 No descobriràs la nuesa de la dona del teu pare; és la nuesa del teu pare.
9 No descobriràs la nuesa de la teva germana, filla del teu pare o de la teva mare, nascuda a casa o a fora; no descobriràs la seva nuesa.
10 No descobriràs la nuesa de la filla del teu fill o de la de la teva filla; no descobriràs la seva nuesa, perquè seria la teva pròpia nuesa.
11 No descobriràs la nuesa de la filla de la dona del teu pare, engendrada del teu pare, que és germana teva.
12 No descobriràs la nuesa de la germana del teu pare; és parenta del teu pare.
13 No descobriràs la nuesa de la germana de la teva mare; perquè és parenta de la teva mare.
14 No descobriràs la nuesa del germà del teu pare; no t’acostaràs a la seva dona, és tia teva.
15 No descobriràs la nuesa de la teva nora; és la dona del teu fill, no descobriràs la seva nuesa.
16 No descobriràs la nuesa de la dona del teu germà; és la nuesa del teu germà.
17 No descobriràs la nuesa d’una dona i la de la seva filla alhora, ni prendràs la filla del seu fill ni la filla de la seva filla per descobrir la seva nuesa; són parentes entre si: seria una infàmia.
18 No prendràs una dona juntament amb la seva germana, fent-la rival seva i descobrint juntament la seva nuesa, mentre aquella visqui.
19 No t’acostaràs a una dona durant la impuresa menstrual, per descobrir la seva nuesa.
20 No tindràs acte carnal amb la dona del teu proïsme; et contaminaries amb ella.
21 No donaràs ningú de la teva descendència com a sacrifici a Moloc; no has de profanar el nom del teu Déu. Jo, el Senyor.
22 No jauràs amb cap home com es jeu amb una dona; és una abominació.
23 No tindràs unió carnal amb cap bèstia, perquè et contaminaries amb ella; ni cap dona no s’oferirà a cap bèstia per aparellar-s’hi; és una perversió.
24 No us contamineu amb res d’això, perquè amb aquestes pràctiques s’han contaminat les nacions que vaig a expulsar de davant vostre.
25 La terra s’ha contaminat i jo he castigat la seva iniquitat, i la terra vomita els seus habitants.
26 Vosaltres, doncs, guardareu els meus estatuts i les meves lleis, i no practicareu cap d’aquestes abominacions, ni els del vostre poble ni els forasters que conviuen amb vosaltres;
27 perquè totes aquestes abominacions han comès els homes d’aquella terra, els que la van ocupar abans que vosaltres, i es va contaminar la terra.
28 Que la terra no us vomiti a vosaltres, si la torneu impura, com ha vomitat els pobladors que l’han ocupada abans que vosaltres.
29 Perquè tothom qui cometi qualsevol d’aquestes abominacions, la persona que la cometi, serà extirpat d’entre el seu poble.
30 Guardeu, doncs, el meu precepte; no seguiu cap d’aquests costums abominables que s’han practicat abans de vosaltres, per tal que no us hi contamineu. Jo, el Senyor, el vostre Déu.”