EL PENTATEUC

LEVÍTIC

 11

 

 

Regles sobre animals purs i animals impurs

Els terrestres

1 El Senyor va parlar a Moisès i a Aaron i els digué:
2 “Parleu als fills d’Israel i digueu-los: Aquests són els animals que podreu menjar d’entre tots els que hi ha sobre la terra:
3 d’entre els animals terrestres podreu menjar tots els que tenen peülla partida, dividida en dos unglots, i que siguin remugants.
4 Però d’entre els que remuguen o tenen peülla partida, no menjareu aquests: el camell, perquè, si bé és remugant, no té la peülla partida; el tindreu per immund.
5 Ni el conill, perquè, si bé remuga, no té la peülla dividida; el tindreu per immund.
6 Ni la llebre, perquè, si bé remuga, no té la peülla dividida; la tindreu per immunda.
7 Ni el porc, perquè, si bé té la peülla partida, dividida en dos unglots, no remuga; el tindreu per immund.
8 No menjareu la seva carn ni tocareu els seus cadàvers; els tindreu per immunds.

Els aquàtics

9 D’entre els animals que viuen a les aigües, podreu menjar aquests: tots els que viuen al mar o al riu, si tenen aletes i escates;
10 però tots els que es mouen a les aigües, siguin de mar o de riu, com qualsevol altre vivent de les aigües que no tinguin aletes ni escates, els tindreu per immunds.
11 No menjareu la seva carn i tindreu per detestables els seus cadàvers.
12 Tot animal de les aigües que no tingui aletes i escates serà abominable per vosaltres.

Les aus

13 D’entre les aus, les que tindreu per detestables i no les menjareu, perquè són abominació, són aquestes: l’aligot, el trencalòs, l’àguila d’estany,
14 el milà, el falcó i els de la seva espècie,
15 tota mena de corbs,
16 l’estruç, el mussol, la gavina, l’esparver i tots els de la seva espècie,
17 el duc, el corb marí, l’ibis.
18 el cigne, el pelicà, el voltor,
19 la cigonya, la garsa i els de la seva espècie, la puput i el ratpenat.

Els insectes

20 Tot insecte volador que camini sobre quatre potes, el tindreu per detestable.
21 Però d’entre els insectes voladors que caminen sobre quatre potes, podreu menjar els que a més de les seves quatre potes tenen extremitats per a saltar sobre la terra.
22 D’entre ells, podreu menjar aquests: les diferents espècies de llagots i de llagosta solam, jargol i jagab.
23 Però qualsevol altre insecte volador que tingui quatre potes, el tindreu per detestable.

El contacte amb animals impurs

24 Per aquests animals podeu contraure impuresa; aquell qui toqui els seus cadàvers quedarà contaminat fins al vespre,
25 i tothom qui traslladi el seu cadàver es rentarà els vestits i quedarà impur fins al vespre.
26 Igualment, tots els animals que no tenen la peülla partida en dos unglots, o que no remuguen, seran immunds per vosaltres; tothom qui en toqui el cadàver quedarà impur.
27 I d’entre tots els animals quadrúpedes, tots aquells que caminen sobre les seves grapes els tindreu per immunds; tothom qui els toqui quedarà impur.
28 I aquell qui traslladi el seu cadàver es rentarà els vestits i quedarà impur fins al vespre; serà impur per vosaltres.
29 D’entre les bestioles que s’arrosseguen per terra, aquestes són les que tindreu per impures: la mostela, la rata, el llangardaix de qualsevol espècie;
30 la musaranya, el camaleó, la salamandra, la tortuga i el talp.
31 Aquests són, doncs, els que tindreu per immunds entre tots els que s’arrosseguen; tothom qui els toqui, un cop morts, quedarà impur fins al vespre.
32 I sobre qualsevol cosa que caiguin un cop morts, quedarà impura, ja sigui un objecte de fusta, de teixit, de pell, de sac o qualsevol estri de treball. Haurà de ser submergit en aigua i quedarà impur fins el vespre; després serà net.
33 En qualsevol utensili de terrissa on hagi caigut mort algun d’ells, tot el que contingui quedarà impur, i l’utensili haurà de ser trencat.
34 Qualsevol aliment permès de menjar sobre el qual hagi caigut aigua de l’utensili quedarà impur; i qualsevol beguda també quedarà contaminada, sigui quin sigui l’atuell que el contingui.
35 Qualsevol cosa on hagi caigut un d’aquests cadàvers quedarà impura; sigui forn o fogons, seran destruïts: són impurs i per impurs els tindreu.
36 Només les fonts i cisternes on es recull l’aigua quedaran pures; però qui toqui els seus cadàvers quedarà impur.
37 Igualment, si un d’aquests cadàvers cau sobre una llavor destinada a la sembra, restarà pura;
38 però si la llavor ha estat posada en remull, i li cau un d’aquests cadàvers, la tindreu per impura.
39 Si algun d’aquells animals que us són permesos de menjar es mor, aquell qui toqui el seu cadàver quedarà impur fins al vespre.
40 Qui mengi de l’animal mort haurà de rentar-se els vestits, i quedarà impur fins al vespre. Igualment, qui hagi transportat el cadàver haurà de rentar-se els vestits, i quedarà impur fins al vespre.
41 Tots els animals que s’arrosseguen sobre la terra són cosa abominable; no en menjareu.
42 Tots els que es mouen arrossegant el ventre per terra, encara que caminin sobre quatre potes o que tinguin molts peus, com tot animal que es belluga reptant per terra, no els menjareu, perquè són abominables.
43 No us feu vosaltres abominables amb cap d’aquestes bestioles que s’arrosseguen, ni us feu immunds amb elles, ja que esdevindríeu contaminats per la seva culpa.
44 Perquè jo sóc el Senyor Etern, el vostre Déu; santifiqueu-vos, doncs, i sereu sants, perquè jo sóc sant. I no heu de contaminar-vos amb cap mena d’animal dels que s’arrosseguen per terra.
45 Jo sóc el Senyor que us va fer pujar de la terra d’Egipte, a fi de ser el vostre Déu. Heu de ser sants, perquè jo sóc sant.
46 Aquesta és la regla pel que fa als animals, les aus, tots els vivents que es mouen dins les aigües i tots els que s’arrosseguen per terra;
47 perquè pugueu distingir entre el que és impur i el que és pur, entre l’animal que es pot menjar i el que no es pot menjar.”