JOSUÈ

 21

 

Les ciutats dels levites

1 Els caps de família dels levites es van presentar al sacerdot Eleazar i a Josuè, fill de Nun, i als caps de clan de les tribus dels fills d’Israel,
2 quan eren a Siló, a la terra de Canaan, per parlar amb ells, i els digueren: “El Senyor va ordenar per mitjà de Moisès que ens donessin poblacions de residència, amb els seus llocs per al bestiar.”
3 Llavors, complint l’ordre del Senyor, els fills d’Israel, de les pròpies possessions van donar als levites les següents poblacions amb el seu lloc per als ramats.
4 La primera sort va tocar al clan dels quehatites: als fills del sacerdot Aaron, entre els levites, els correspongueren tretze ciutats de part de la tribu de Judà, de la tribu de Simeó i de la tribu de Benjamí.
5 I a la resta dels fills de Quehat, deu ciutats del lot de les famílies de la tribu d’Efraïm, de la tribu de Dan i de la mitja tribu de Manassès.
6 I als fills de Guerxon, tretze ciutats del lot de les famílies de la tribu d’Issacar, de la tribu d’Aser, de la tribu de Neftalí i de l’altra mitja tribu de Manassès, a Basan.
7 Als fills de Merarí, segons les seves famílies, del lot de la tribu de Rubèn, de la tribu de Gad i de la tribu de Zabuló, dotze ciutats.
8 Així els fills d’Israel van donar als levites aquestes ciutats amb els seus llocs per al ramat, per sorteig, tal com el Senyor havia manat per mitjà de Moisès.

La part del clan de Quehat

9 De la tribu dels fills de Judà i de la tribu dels fills de Simeó van donar les ciutats que a continuació s’esmenten pel seu nom:
10 Als fills d’Aaron, que pertanyien a les famílies quehatites, dels fills de Leví, com que la primera sort va ser per a ells,
11 els van donar: Quiriat-Arbà (de l’avantpassat d’Anac), que és Hebron, a la muntanya de Judà, junt amb els llocs per al ramat del voltant;
12 però els camps de la ciutat, amb les seves viles, ja els havien donat a Caleb, fill de Jefunnè, com a propietat seva.
13 Als fills del sacerdot Aaron els van donar Hebron, amb el seu lloc per als ramats, com a ciutat de refugi per a l’homicida, i Libnà amb el seu lloc per als ramats.
14 També Jatir, Eixtemoa,
15 Holon, Debir,
16 Aixan, Jutà i Betxèmeix, totes amb els seus llocs per als ramats: nou ciutats d’aquelles dues tribus.
17 De la tribu de Benjamí: Gabaon, Gueba,
18 Anatot i Almon, totes amb els seus llocs per als ramats: quatre ciutats.
19 Totes les ciutats dels sacerdots fills d’Aaron foren tretze ciutats amb els seus llocs per als ramats.
20 A les famílies dels fills de Quehat, la resta de levites entre els seus clans, els havia tocat en sort ciutats de la tribu d’Efraïm.
21 Els van donar la ciutat refugi d’homicides, Siquem, a la muntanya d’Efraïm, Guèzer,
22 Quibsaim i Bethoron, totes amb els seus llocs per als ramats: quatre ciutats.
23 De la part de la tribu de Dan: Eltequé, Guibeton,
24 Aialon i Gat-Rimmon, totes amb els seus llocs per als ramats: quatre ciutats.
25 De la part de la mitja tribu de Manassès: Tanac i Ibleam, amb els seus llocs per als ramats: dues ciutats.
26 En total, deu ciutats i els llocs per al bestiar per a la resta de famílies dels fills de Quehat.

La part dels fills de Guerxon

27 Als fills de Guerxon, que eren de les famílies dels levites, els van donar: de l’altra mitja tribu de Manassès, una ciutat de refugi per als homicides, Golan, al Basan, i Beeixterà, amb els seus llocs per als ramats: dues ciutats.
28 De la tribu d’Issacar: Quixion, Daberat,
29 Jarmut i Engannim, amb els seus llocs per als ramats: quatre ciutats
30 De la tribu d’Aser: Mixal, Abdon,
31 Helcat i Rehob, amb els seus llocs per als ramats: quatre ciutats.
32 De la tribu de Neftalí: Quèdeix, a Galilea, ciutat de refugi per als homicides, Hammot-Dor i Cartan, amb els seus llocs per als ramats: tres ciutats.
33 Totes les ciutats dels guerxonites, segons les seves famílies, van ser tretze ciutats amb els seus llocs per als ramats.

La part dels fills de Merarí

34 A les famílies dels fills de Merarí, que eren de la resta dels levites, els van donar de la tribu de Zabuló: Jocneam, Cartà,
35 Rimmonà i Nahalol, amb els seus llocs per als ramats: quatre ciutats.
36 De la tribu de Rubèn: Bèsser, Jahas,
37 Quedemot i Medàat, amb els seus llocs per als ramats: quatre ciutats.
38 De la tribu de Gad: la ciutat de refugi per als homicides Ramot, a Galaad, Mahanaim,
39 Heixbon i Jazer, amb els seus llocs per als ramats: en total van ser quatre ciutats.
40 Totes les ciutats donades per sorteig als fills de Merarí, de la resta dels clans dels levites, van ser dotze.
41 El total de ciutats dels levites dintre la possessió dels fills d’Israel va ser de quaranta-vuit, amb els seus llocs per als ramats.
42 Cada una d’aquestes ciutats comprenia la població i els llocs per al bestiar del voltant. Fou igual en totes aquestes ciutats.

El Senyor compleix fidelment

43 El Senyor va donar a Israel tota la terra que va jurar als seus avantpassats que els donaria; ells la van ocupar i s’hi van instal·lar.
44 I el Senyor els concedí la pau al seu voltant, tal com ho va jurar als seus avantpassats, i cap dels seus enemics no va poder plantar-los cara, perquè el Senyor va posar-los tots a les seves mans.
45 Ni una sola de les bones promeses que el Senyor havia fet a la casa d’Israel no va fallar: totes es van complir.