JOSUÈ

 20

 

Les ciutats de refugi

1 El Senyor va parlar a Josuè i li digué:
2 “Digues això als fills d’Israel: Trieu-vos les ciutats de refugi de què vaig parlar-vos per mitjà de Moisès,
3 a fi que pugui refugiar-s’hi l’homicida que involuntàriament mati algú, i us serviran de refugi contra el venjador de la sang.
4 Fugirà a una d’aquestes ciutats, es presentarà a l’entrada de la porta i exposarà el seu cas als ancians d’aquella ciutat, que l’acolliran, li concediran residència i conviurà amb ells.
5 I quan el venjador de la sang el persegueixi, no li haureu de lliurar l’homicida, perquè ha mort el seu company sense voler i sense tenir-li rancúnia.
6 Viurà en aquella ciutat fins que hagi de comparèixer a judici davant la congregació, quan es mori el gran sacerdot que hi hagi en aquell temps. Llavors l’homicida podrà tornar altre cop a casa seva, a la ciutat d’on va fugir.
7 Van consagrar, doncs, Quèdeix, a la Galilea, a la muntanya de Neftalí; Siquem, a la muntanya d’Efraïm; i Quiriat-Arbà (que és Hebron), a la muntanya de Judà.
8 De l’altra banda del Jordà, a l’orient de Jericó, van consagrar Bèsser, al desert, a la plana de la tribu de Rubèn; Ramot, a Galaad, de la tribu de Gad; i Golan, al Basan, de la tribu de Manassès.
9 Aquestes foren les ciutats designades per a tots els fills d’Israel i els estrangers que visquessin amb ells, a fi que pogués refugiar-s’hi qualsevol que causés una mort involuntària; així no havia de morir a mans del venjador de la sang sense haver comparegut davant l’assemblea.