JOSUÈ

 19

 

La part de Simeó

1 La segona sort fou per a la tribu de Simeó, segons els seus clans. La seva heretat era enmig de l’heretat dels fills de Judà.
2 Tingueren en la seva heretat: Beerxeba, Xemà, Moladà,
3 la vila de Hassar-Xual, Baalà, Èssem,
4 Eltolad, Betul, Hormà,
5 Siclag, Betammarcabot, la vila de Hassar-Sussà,
6 Betlebaot, Xaruhèn: tretze ciutats amb les seves viles.
7 Aín, Rimon, Èter i Aixan: quatre ciutats amb les seves viles;
8 i totes les viles dels voltants d’aquestes ciutats, fins a Baalat-Beer i Ramat-Nègueb. Aquesta fou l’heretat de la tribu dels fills de Simeó, segons els seus clans.
9 L’heretat dels fills de Simeó es prengué d’entre la part dels fills de Judà, perquè la possessió dels fills de Judà era massa gran per a ells, i per això, els fills de Simeó obtingueren la seva hisenda dins de les possessions dels fills de Judà.

La part de Zabuló

10 La tercera sort es va tirar per als fills de Zabuló, segons els seus clans, i el límit de la seva heretat arribava fins a Sarid.
11 Pujava cap a occident, cap a Maralà, tocava a Dabèixet i confrontava amb el torrent d’enfront de Jocneam.
12 Després donava la volta a l’est de Sarid, seguia cap a llevant, fins a la frontera de Quislot-Tabor, i anava a sortir a Daberat i pujava a Jafia.
13 D’allà, passava endavant cap a l’est de Gathéfer, a Ità-Cassín, i sortia a Rimmonà, on es decantava cap a Neà.
14 El límit rodejava pel cantó nord fins a Hannaton, i els seus confins atenyien la vall d’Iftahel.
15 A més, Catat, Nahalol, Ximron, Iralà i Betlem: dotze ciutats amb les seves viles.
16 Aquestes ciutats amb les seves viles fou l’heretat dels fills de Zabuló, segons els seus clans.

La part d’Issacar

17 La quarta sort es va tirar per als fills d’Issacar, segons els seus clans.
18 Obtingueren aquest territori: Jizreel, Quessulot, Xunem,
19 Hafaraim, Xion, Anaharat,
20 Rabit, Quixion, Ebes,
21 Rèmet, Engannim, Enhadà i Betpassés.
22 El límit tocava el Tabor, Xahassima i Betxèmeix, i el seu territori s’acabava al Jordà: setze ciutats amb les seves viles.
23 Aquestes ciutats amb les seves viles fou l’heretat dels fills d’Issacar, segons els seus clans.

La part d’Aser

24 La cinquena sort es va tirar a la tribu dels fills d’Aser, segons els seus clans,
25 i aquest fou el seu territori: Helcat, Halí, Beten, Acxaf,
26 Alammèlec, Amad, Mixal; i tocava el Carmel per l’oest i el riu Libnat.
27 Després girava cap a l’orient fins a Betdagon, tocava Zabuló i la vall d’Iftahel, per la part del nord anava a Betaémec i Neiel, per sortir a Cabul. Per la banda esquerra tenia:
28 Abdon, Rehob, Hammon i Canà, fins a Sidó la Gran.
29 El límit girava cap a Ramà i la ciutat fortificada de Tir, tornava cap a Hossà i anava a parar al Mar Mediterrani, a la regió d’Aczib;
30 amb Acó, Afec i Rehob: vint-i-dues ciutats amb les seves viles.
31 Aquestes ciutats amb les seves viles fou l’heretat de la tribu dels fills d’Aser, segons els seus clans.

La part de Neftalí

32 La sisena sort es va tirar per als fills de Neftalí, segons els seus clans,
33 i el seu territori va ser: des d’Hélef, des de l’Alzina de Saanannim, Adamí-Annèqueb i Jabneel, fins a Lacum, i els seus confins anaven a sortir al Jordà.
34 Després el límit girava cap a occident fins a Aznot-Tabor, i avançant d’allí cap a Hucoc, tocava Zabuló pel cantó del sud, Aser pel cantó de l’oest i Judà del Jordà pel cantó de llevant.
35 I les ciutats fortificades eren: Sidim, Ser, Hammat, Racat, Genesaret.
36 Adamà, Ramà, Hassor,
37 Quèdeix, Edreí, Enhassor,
38 Iron, Migdal-El, Horem, Betanat i Betxèmeix: dinou ciutats amb les seves viles.
39 Aquestes ciutats amb les seves viles fou l’heretat de la tribu dels fills de Neftalí, segons els seus clans.

La part de Dan

40 La setena sort es va tirar per als fills de Dan, segons els seus clans,
41 i el territori de la seva heretat va ser: Sorà, Eixtaol, Irxèmeix,
42 Xaalabín, Aialon, Itlà,
43 Elon, Timnà, Ecron,
44 Eltequé, Guibeton, Baalat,
45 Jehud, Bené-Berac, Gat-Rimmon,
46 el riu Jarcon, Racon, amb el territori davant de Jafa.
47 Però el territori dels fills de Dan s’estengué més enllà i per això van pujar contra Lèixem, van lluitar i la van conquerir, la van passar a fil d’espasa i s’hi van instal•lar, i li van posar el nom de Lèixem-Dan, en record del nom del seu avantpassat Dan.
48 Aquestes ciutats amb les seves viles fou l’heretat de la tribu dels fills de Dan, segons els seus clans.

La part de Josuè

49 Un cop els fills d’Israel van acabar de prendre possessió del país, d’acord amb les seves demarcacions, van donar a Josuè, fill de Nun, una heretat enmig d’ells.
50 Seguint l’ordre del Senyor li van donar la ciutat que ell havia demanat: Timnat-Sèrah, a la muntanya d’Efraïm. Ell va reconstruir la ciutat i s’hi va aposentar.
51 Aquestes són les heretats que el sacerdot Eleazar i Josuè, fill de Nun, i els caps de família de les tribus dels fills d’Israel van distribuir per sorteig a Siló, davant el Senyor, a l’entrada del Tabernacle de Reunió. Així van acabar de repartir el país.