JOSUÈ

 12

 

 

Resum de les conquestes de Moisès: La Transjordània

1 Aquests són els reis que els fills d’Israel van derrotar i les terres que van ocupar a l’altra banda del Jordà, a l’orient, des del torrent d’Arnon fins a la muntanya de l’Hermon, i tot l’Arabà a la banda oriental:
2 Sehon, rei dels amorreus, que habitava a Heixbon i dominava des d’Aroer, situada sobre la riba del torrent d’Arnon, fins al fons del torrent, i la meitat de Galaad fins al torrent Jaboc, frontera del fills d’Ammon;
3 l’Arabà, fins al llac de Genesaret, a l’orient, i fins el mar de l’Arabà o Mar Mort a l’orient, en direcció a Betaieiximot, i per la part sud sota els vessants de Pisgà.
4 També el territori d’Og, rei de Basan, que era un dels supervivents dels rafaïtes, que habitava a Aixtarot i a Edreí,
5 i dominava la muntanya de l’Hermon, Salcà i tot el Basan, fins a la frontera dels gueixurites i dels maacatites, i la meitat de Galaad, límit amb Sehon, rei d’Heixbon.
6 Moisès, servent del Senyor, i els fills d’Israel els havien derrotats, i Moisès, servent del Senyor, n’havia donat la possessió als rubenites, als gadites i a la mitja tribu de Manassès.

Resum de les conquestes de Josuè: La Cisjordània

7 Aquests són els reis del país que van ser vençuts por Josuè i els fills d’Israel, d’aquesta banda del Jordà, a l’occident, des de Baal-Gad a la vall del Líban, fins a la Muntanya Pelada, que puja cap a Seïr, i que Josuè va donar com a herència als fills d’Israel, d’acord amb la distribució de les seves tribus;
8 la Muntanya, la Xefelà, l’Arabà, els Vessants d’Asdot, el Desert i el Nègueb, ocupat pels hitites, els amorreus, els cananeus, els perizites, els hivites i els jebuseus.
9 Els reis de Jericó, d’Ai, prop de Betel,
10 de Jerusalem, d’Hebron,
11 de Jarmut, de Laquix,
12 d’Eglon, de Guèzer,
13 de Debir, de Guèder,
14 d’Hormà, d’Arad,
15 de Libnà, d’Adul•lam,
16 de Maquedà, de Betel,
17 de Tapúah, d’Héfer,
18 d’Afec, de Saron,
19 de Madon, d’Hassor,
20 de Ximron-Merom, d’Acxaf
21 de Tanac, de Meguidó,
22 de Quèdeix, de Jocneam del Carmel,
23 de Dor, de Goïm de Galilea,
24 i de Tirsà. El total dels reis és de trenta-un.