GÈNESI

 26 

 

Isaac es trasllada a Guerar


1 Hi hagué una fam al país –a més de la primera que hi hagué en temps d’Abraham–, i Isaac se n’anà a Guerar a trobar Abimèlec, el rei dels filisteus.

2 El Senyor se li aparegué i li digué: “No baixis a l’Egipte; queda’t a la terra que jo t’indicaré;

3 fes estada temporal en aquest país, i jo seré amb tu i et beneiré; ja que a tu i a la teva descendència donaré totes aquestes terres, i mantindré el compromís que vaig jurar al teu pare Abraham.

4 Multiplicaré la teva posteritat com les estrelles del cel i donaré a la teva descendència totes aquestes terres, i per la teva posteritat seran beneïdes totes les nacions de la terra;

5 perquè Abraham va obeir la meva veu i va guardar els meus preceptes, els meus manaments, els meus estatuts i les meves lleis.”

6 Així, doncs, Isaac es va establir a Guerar.

7 Com que els homes del lloc li feien preguntes sobre la seva dona, va dir: “És la meva germana”, perquè tenia por de dir: “És la meva dona”, no fos cas que el matessin per causa de la seva dona, ja que era molt bonica.

8 Quan ja feia una bona temporada que era allí, succeí que Abimèlec, el rei dels filisteus, una vegada que guaitava per la finestra veié que Isaac feia festes a Rebeca, la seva dona.

9 Abimèlec féu venir Isaac i li digué: “Vet aquí que ella és realment la teva dona! Per què has estat dient: “És la meva germana?” Isaac li contestà: “És que jo em deia: No sigui que jo mori per causa d’ella.”

10 Abimèlec insistí: “T’adones del que has fet amb nosaltres? De poc ha anat que algú del poble no dormís amb la teva dona i, llavors, ens hauries carregat una culpa damunt nostre.”

11 Aleshores Abimèlec va donar l’ordre a tot el poble: “Aquell qui toqui aquest home o la seva muller, serà mort sense remei.”

12 Isaac va fer la sembra en aquella terra i la collita aquell any va ser del cent per u. El Senyor el beneïa,

13 i l’home s’enriquia i prosperava cada cop més, fins a arribar a ser un gran hisendat.

14 Tenia ramats d’ovelles i ramats de bous i un gran nombre de servents; de manera que fou l’enveja dels filisteus.

15 Tots els pous que els servents del seu pare havien cavat en vida d’Abraham havien estat cegats i omplerts amb terra pels filisteus.

16 S’esdevingué que Abimèlec va dir a Isaac: “Millor que te’n vagis del nostre costat, perquè t’has fet més poderós que nosaltres.”

17 Isaac, doncs, va partir d’allà, va acampar a la vall de Guerar i s’hi va quedar.


Els pous del desert


18 Llavors Isaac va tornar a cavar els pous que havien excavat en vida del seu pare Abraham i que, després de mort, els filisteus havien cegat, i els va anomenar amb els mateixos noms que el seu pare els havia donat.

19 Els servents d’Isaac es van posar a cavar a la plana i van trobar allí una deu d’aigua viva.

20 Aleshores els pastors de Guerar van començar a discutir amb els pastors d’Isaac dient-los: “L’aigua és nostra.” Ell li posà el nom d’Éssec (que vol dir baralla), per la discussió que hi hagué.

21 Van excavar un altre pou, i també van discutir per causa d’ell; per això li donà el nom de Sitnà (que vol dir discussió).

22 Llavors es va allunyar d’allí i va excavar un altre pou, i ja no van discutir més per aquest. L’anomenà Rehobot (que vol dir espaiós), i digué: “Ara sí que el Senyor ens ha donat camp lliure i prosperarem en aquesta terra.”

23 D’allí es va endinsar cap a Beerxeba.

24 Aquella nit se li aparegué el Senyor i li digué: “Jo sóc el Déu del teu pare Abraham. No tinguis cap temença, que jo sóc amb tu: et beneiré i multiplicaré la teva descendència per amor d’Abraham, el meu servent.”

25 Allí va construir un altar i va invocar el nom del Senyor Etern; i va plantar-hi les tendes, i els servents d’Isaac van cavar allí un pou.


L’aliança amb Abimèlec


26 Llavors Abimèlec vingué a trobar-lo des de Guerar, acompanyat del seu amic Ahuzat i de Picol, el capità de la seva tropa.

27 Isaac els digué: “Vosaltres, que em detesteu i em vau fer fora de casa vostra, per què veniu ara a trobar-me?”

28 Contestaren: “Hem vist clarament que el Senyor és amb tu, i hem pensat: “Cal que hi hagi un jurament mutu, entre tu i nosaltres, i que establim un pacte amb tu:

29 Tu no ens faràs cap mal, com tampoc nosaltres no t’hem tocat, ans al contrari, només t’hem fet bé i et vam acomiadar en pau. Tu ara ets un home beneït del Senyor.”

30 Llavors els preparà un banquet i van menjar i beure.

31 Es van llevar de matinada i es van fer un jurament mutu. Isaac els va acomiadar, i ells se n’anaren en pau de casa seva.

32 Aquell mateix dia, els servents d’Isaac van venir a informar-lo del pou que havien cavat, dient-li: “Hem trobat aigua.”

33 Ell l’anomenà Xibà; d’on ve el nom de la població de Beerxeba, fins al dia d’avui.


Esaú es casa amb dones hitites


34 Quan Esaú tenia quaranta anys, prengué per muller Jehudit, filla de Beerí, l’hitita, i Basmat, filla d’Elon, l’hitita.

35 Aquestes van ser un entristiment d’esperit per a Isaac i Rebeca.