EZEQUIEL

 48

 

Repartició del país

1 “Aquesta és la relació de les tribus: Des de l’extrem nord, al llarg del camí d’Hetlon, en direcció a Lebó-Hamat i Hassar-Enon, deixant al nord la frontera de Damasc, tot al llarg d’Hamat. Des del límit de llevant fins al de ponent, hi haurà la part de Dan.
2 Vorejant la frontera de Dan, des del límit de llevant fins al de ponent, la d’Aser.
3 Vorejant la frontera d’Aser, des del límit de llevant fins al de ponent, la de Neftalí.
4 Vorejant la frontera de Neftalí, des del límit de llevant fins al de ponent, la de Manassès.
5 Vorejant la frontera de Manassès, des del límit de llevant fins al de ponent, la d’Efraïm.
6 Vorejant la frontera d’Efraïm, des del límit de llevant fins al de ponent, la de Rubèn.
7 Vorejant la frontera de Rubèn, des del límit de llevant fins al de ponent, la de Judà.

La part del Senyor

8 Vorejant la frontera de Judà, des del límit de llevant fins al de ponent, hi haurà l’ofrena sagrada que reservareu al Senyor, d’una amplada de vint-i-cinc mil canyes i una llargada igual a qualsevol de les altres parts, o sigui des del límit de llevant fins al mar; i el santuari serà al bell mig.
9 La part sagrada que reservareu per al Senyor tindrà vint-i-cinc mil canyes de llargada per vint mil d’amplada.
10 Hi haurà una part sagrada reservada als sacerdots: vint-i-cinc mil canyes al nord, deu mil d’amplada a l’oest, deu mil d’amplada a l’est, i vint-i-cinc mil de llargada al sud. El santuari del Senyor serà al bell mig.
11 La part sagrada serà per als sacerdots, els fills de Sadoc, que es van mantenir fidels a mi i no es van desviar com els levites, quan es desviaren els fills d’Israel.
12 A ells correspondrà una part del territori reservat de la terra, de la part santíssima, tocant al territori dels levites.
13 També els levites, al costat del dels sacerdots, tindran vint-i-cinc mil canyes de llargada per deu mil d’amplada: tota la longitud serà de vint-i-cinc mil canyes, i l’amplada de deu mil.
14 No podran vendre ni permutar res, ni traspassar les primícies de la terra, perquè és consagrada al Senyor.
15 I les cinc mil canyes que queden al llarg de les vint-i-cinc mil, seran un territori profà per a la ciutat, per a habitatges i per a comunal. La ciutat serà al mig.
16 I aquestes seran les dimensions que tindrà la ciutat: quatre mil cinc-centes canyes al costat nord, quatre mil cinc-centes al costat sud, quatre mil cinc-centes al costat est, i quatre mil cinc-centes al costat oest.
17 La ciutat tindrà un lloc comunal de dues-centes cinquanta canyes al nord, dues-centes cinquanta al sud, dues-centes cinquanta a l’est, i dues-centes cinquanta a l’oest.
18 I el terreny que quedarà tot al llarg, paral·lel a la part santa reservada, de deu mil canyes a l’est i deu mil a l’oest, servirà per a alimentar amb els seus productes els treballadors de la ciutat.
19 Serà conreat pels treballadors de la ciutat, procedents de totes les tribus d’Israel.
20 En total, la part santa serà de vint-i-cinc mil canyes de costat, formant un quadrat, on reservareu la part santa juntament amb el que pertany a la ciutat.

El territori del príncep

21 La resta del territori serà del príncep, a banda i banda de la part santa i de les propietats de la ciutat, enfront de les vint-i-cinc mil canyes de la part santa fins al límit de llevant. I a ponent, tot al llarg de les vint-i-cinc mil canyes fins al límit de la mar, paral·lelament a les altres parts, serà també del príncep. La part santa i el santuari del temple seran al mig.
22 De manera que, fora de les propietats dels levites i les de la ciutat, que són al mig de la part del príncep, tot el terreny entre el límit de Judà i el de Benjamí serà del príncep.

El territori de les altres tribus

23 Pel que fa a les altres tribus: des del límit de llevant fins al de ponent, hi haurà la part de Benjamí.
24 Vorejant la frontera de Benjamí, des del límit de llevant fins al de ponent, la de Simeó.
25 Vorejant la frontera de Simeó, des del límit de llevant fins al de ponent, la d’Issacar.
26 Vorejant la frontera d’Issacar, des del límit de llevant fins al de ponent, la de Zabuló.
27 Vorejant la frontera de Zabuló, des del límit de llevant fins al de ponent, la de Gad.
28 Vorejant la frontera de Gad, del costat meridional cap al sud, la frontera anirà des de Tamar fins a les fonts de Meribà de Cadeix, seguint el torrent d’Egipte fins a la Mar Gran.
29 Aquesta és la terra que repartireu per sorteig com a heretat entre les tribus d’Israel, d’acord amb aquestes divisions, diu Déu, el Senyor.”

Les portes de Jerusalem

30 “Aquesta serà la distribució de les sortides de la ciutat, i cada porta portarà el nom d’una de les tribus d’Israel:
31 El costat nord, d’una extensió de quatre mil cinc-centes canyes, tindrà tres portes: la de Rubèn, la de Judà i la de Leví.
32 El costat est, de quatre mil cinc-centes canyes, tindrà tres portes: la de Josep, la de Benjamí i la de Dan.
33 El costat sud, de quatre mil cinc-centes canyes de mesura, tindrà tres portes: la de Simeó, la d’Issacar i la de Zabuló.
34 I el costat oest, de quatre mil cinc-centes canyes, tindrà tres portes: la de Gad, la d’Aser i la de Neftalí.
35 El perímetre total serà de divuit mil canyes; i el nom de la ciutat serà, des d’aquell dia: «El Senyor és allí».”