ESDRES

 8

 

 

Llista dels repatriats

1 Aquests són els caps de família, amb la seva genealogia, d’aquells qui van tornar amb mi de Babilònia, en el regnat del rei Artaxerxes:
2 Dels fills de Pinhàs, Guerxom; dels fills d’Itamar, Daniel; dels fills de David, Hatuix;
3 dels fills de Xecanià, que era descendent de Paroix, Zacarià, i amb ell van ser registrats cent cinquanta homes;
4 dels fills de Pahat-Moab, Elihoenai, descendent de Zerahià, i amb ell dos-cents homes;
5 dels fills de Zatú, Xecanià, el fill de Jahaziel, i amb ell tres-cents homes;
6 dels fills d’Adín, Èbed, fill de Jonatan, i amb ell cinquanta homes;
7 dels fills d’Elam, Jaixaià, fill d’Atalià, i amb ell setanta homes;
8 dels fills de Xefatià, Zebadià, fill de Micael, i amb ell vuitanta homes;
9 dels fills de Joab, Obadià, fill de Jehiel, i amb ell dos-cents divuit homes;
10 dels fills de Baní, Xelomit, fill de Jossifià, i amb ell cent seixanta homes;
11 dels fills de Bebai, Zecarià, fill de Bebai, i amb ell vint-i-vuit homes;
12 dels fills d’Azgad, Johanan, fill de Catan, i amb ell cent deu homes;
13 dels fills d’Adonicam, els que vingueren més tard es deien: Elifèlet, Jeiel i Xemaià, i amb ells seixanta homes;
14 i dels fills de Bigvai, Utai i Zacur, i amb ells setanta homes.

Els servents del temple

15 Vaig aplegar tots aquests homes prop del canal que va cap a Ahavà i vam acampar-hi tres dies. Quan vaig passar revista al poble i als sacerdots, no hi vaig trobar cap del fills de Leví.
16 Aleshores vaig convocar Elièzer, Ariel, Xemaià, Elnatan, Jarib, Natan, Zecarià i Meixul·lam, que eren persones importants, i també els mestres Jarib i Elnatan,
17 i els vaig comissionar perquè anessin a trobar Idó, dirigent de la localitat de Cassifià, i els vaig indicar el que havien de dir a Idó i els seus germans, servidors del santuari de Cassifià, perquè ens proporcionessin servents per al temple del nostre Déu.
18 I gràcies a la mà bondadosa del nostre Déu, que estava sobre nosaltres, ens van enviar Xerebià, un home prudent, dels descendents de Mahlí, fill de Leví, fill d’Israel, amb els seus fills i els seus germans: divuit persones.
19 També Haixabià, amb el seu germà Jeixaià, dels descendents de Merarí, amb els seus germans i els seus fills: vint persones.
20 I dels descendents dels servents del temple que David i els caps del poble havien destinat al servei dels levites: dos-cents vint servents. Tots ells van ser registrats amb el seu nom.

Preparatius per al viatge

21 Llavors, allí, vora el canal d’Ahavà, vaig proclamar un dejuni per tal d’humiliar-nos davant del nostre Déu i demanar-li un feliç viatge per a nosaltres i les nostres famílies, amb tots els nostres béns.
22 Perquè m’hauria fet vergonya de demanar al rei una escorta de soldats i cavalleria que ens protegís dels possibles enemics durant el viatge, ja que havia dit al rei: “La mà del nostre Déu s’estén per protegir tots aquells qui el busquen, però la seva força i el seu enuig estan contra aquells qui l’abandonen.”
23 Vam fer el dejuni, doncs, i vam pregar al nostre Déu sobre això, i ell ens va escoltar.
24 Després vaig escollir dotze dels principals sacerdots: Xerebià, Haixabià i deu dels seus germans,
25 i els vaig pesar la plata, l’or i els utensilis que el rei, els seus consellers, els seus magnats i tots els israelites allí presents havien reservat per al temple del nostre Déu.
26 Vaig pesar i lliurar a les seves mans: sis-cents cinquanta talents de plata, i vasos de plata per valor de cent talents; cent talents d’or,
27 i vint copes d’or de mil monedes; i dos magnífics vasos de bronze brunyit, preciosos com l’or.
28 I els vaig dir: “Vosaltres heu estat consagrats al Senyor, i també li han estat consagrats els utensilis; i la plata i l’or són una ofrena voluntària al Senyor, el Déu dels vostres avantpassats.
29 Per tant, tingueu-ne cura i custodieu-los fins al moment de pesar-los davant dels principals dels sacerdots i dels levites, i dels cap de família d’Israel, a Jerusalem, a les cambres del temple del Senyor.”
30 Els sacerdots i els levites van rebre la plata, l’or i els utensilis que havien estat pesats, per portar-ho tot a Jerusalem, al temple del nostre Déu.
31 Vam partir del canal d’Ahavà el dotze del mes primer per anar a Jerusalem. I la mà del Senyor va ser amb nosaltres, lliurant-nos tot el camí de ser atacats pels enemics i pels saltejadors.

Arribada a Jerusalem

32 Vam arribar a Jerusalem i vam reposar-hi tres dies.
33 El quart dia, vam pesar la plata, l’or i els utensilis al temple del nostre Déu, i ho vam fer a mans del sacerdot Meremot, fill d’Urià, i amb ell hi havia Eleazar, fill de Pinhàs, i els levites Jozabad, fill de Jeixua, i Noadià, fill de Binnui.
34 Tot va ser comptat i pesat, i tota la càrrega va ser enregistrada aquell mateix dia.
35 Tots els deportats que havien tornat de l’exili van oferir per a l’holocaust al Déu d’Israel: dotze vedells per tot Israel, noranta-sis moltons i setanta-set anyells, i com a sacrifici pel pecat, dotze bocs; tot en holocaust al Senyor.
36 Després van trametre les ordres del rei als seus sàtrapes i als governadors de la Transeufratina, i aquests van ajudar el poble i el temple de Déu.