SEGON LLIBRE DE

SAMUEL

 20

 

La revolta de Xeba

1 Hi havia allà un home pervers que es deia Xeba, fill de Bicrí, benjaminita. Aquest va fer sonar el corn i proclamà: “Nosaltres no tenim part amb David, ni heretat amb el fill de Jessè. Cadascú a casa seva, Israel!”
2 Tots els soldats israelites van desertar de David i van passar-se a Xeba, fill de Bicrí. Però la gent de Judà va romandre lleial al seu rei, des del Jordà fins a Jerusalem.
3 I quan David va arribar al seu palau de Jerusalem, el rei va agafar les deu concubines que havia deixat guardant el palau i les va confinar en una casa custodiada. Va proveir a les seves necessitats, però mai més no va cohabitar amb elles. Van quedar recloses en perpètua viduïtat fins al dia de la seva mort.
4 Llavors el rei va ordenar a Amassà: “Convoca’m els homes de Judà per d’aquí a tres dies, i presenta’t tu, també, aquí.”
5 Amassà va marxar per convocar Judà, però hi va trigar més del temps que se li havia fixat.
6 I David digué a Abisai: “Ara Xeba, fill de Bicrí, pot ser més perillós per a nosaltres que el mateix Absalom. Agafa tu els servidors del teu senyor i vés darrere d’ell, no sigui que s’aculli en alguna ciutat fortificada i se’ns escapi.”
7 Aleshores els homes de Joab es van posar en marxa darrere seu, amb els quereteus, els peleteus i tots els guerrers, sortint de Jerusalem per perseguir Xeba, fill de Bicrí.
8 Quan eren prop de la gran pedra de Gabaon, Amassà es va trobar amb ells. Joab duia el vestit de campanya, i sobre la túnica, cenyit al costat, portava el cinturó amb l’espasa dins la beina, que deixà caure quan avançava.
9 Llavors Joab digué a Amassà: “¿Va tot bé, germà meu?”, mentre amb la mà dreta agafava la barba d’Amassà per besar-lo.
10 Amassà no es va fixar en l’espasa que Joab duia a l’altra mà, i aquest la hi va enfonsar al ventre i li va escampar les entranyes pel terra; i no hagué de rematar-lo perquè morís. Després, Joab i el seu germà Abisai van continuar la persecució de Xeba, fill de Bicrí.
11 Un dels soldats joves es va quedar al costat del ferit, i deia: “Qui prefereix Joab, i qui estigui per David, que segueixi Joab.”
12 Amassà es rebolcava en la seva sang al mig del camí. Quan el soldat va veure que tota la gent s’hi parava, va apartar Amassà del camí cap al camp i el va cobrir amb una capa, perquè veia que tothom qui passava s’aturava prop d’ell.
13 Així que el va apartar del camí, tots van continuar endavant, seguint Joab, per anar a perseguir Xeba, fill de Bicrí.
14 Joab recorregué totes les tribus d’Israel fins a Abel-Betmaacà, i tots els bicrites es van reunir i també el van seguir.
15 Van assetjar Xeba a Abel-Betmaacà i van aixecar un terraplè contra la ciutat, que així quedà encerclada. Quan tota la gent que anava amb Joab intentava esbotzar la muralla per fer-la caure,
16 una dona molt astuta va cridar des de la ciutat: ”Escolteu, escolteu! Si us plau, digueu a Joab que vingui aquí, que li haig de parlar.”
17 Quan ell s’hi va acostar, la dona va preguntar: “Ets Joab, tu?” I ell va contestar: “Sóc jo.” Llavors ella li digué: “Escolta les paraules de la teva serventa.” I ell digué: “Ja t’escolto.”
18 Ella va començar a parlar així: “Antigament solien dir: ‘Qui vulgui saber que pregunti a Abel-Betmaacà’, i així acabaven qualsevol afer.
19 Jo sóc d’una de les ciutats pacífiques i fidels d’Israel. Tu vols destruir una ciutat que és mare d’Israel. Per què vols devastar l’heretat del Senyor?”
20 Joab respongué: “Lluny de mi, lluny de mi intentar devastar o destruir!
21 No és aquest el cas, sinó que hi ha un home de la muntanya d’Efraïm que es diu Xeba, fill de Bicrí, que ha alçat la mà contra el rei David. Doneu-nos només aquest, i jo em retiraré de la ciutat.” I la dona respongué a Joab: ”Bé, doncs, el seu cap et serà llençat des de la muralla.”
22 La dona es va dirigir al poble amb la seva habilitat i ells van tallar el cap de Xeba, fill de Bicrí, i el van llençar a Joab. Ell va tocar el corn i es van retirar de la ciutat, marxant cadascú a casa seva, mentre que Joab se’n tornà a Jerusalem, prop del rei.

Els oficials de David

23 Joab comandava tot l’exèrcit d’Israel, mentre que Benaiahu, fill de Jehoiadà, comandava els quereteus i els peleteus;
24 Adoram era el cap de la lleva; Jehoixafat, fill d’Ahilud, era el cronista;
25 Xebà era secretari; Sadoc i Abiatar eren sacerdots,
26 i, a més, Irà de Jaïr era sacerdot personal de David.