SEGON LLIBRE DELS

REIS

 15

 

Regnat d’Azarià a Judà

1 L’any vint-i-set de Jeroboam, rei d’Israel, va començar a regnar Azarià, fill d’Amasies, rei de Judà.
2 Tenia setze anys quan va començar a regnar, i va regnar cinquanta-dos anys a Jerusalem. La seva mare es deia Jecoliahu, i era de Jerusalem.
3 Es va comportar rectament als ulls del Senyor, tal com en tot ho havia fet el seu pare Amasies.
4 Tot i així, els llocs alts no es van suprimir; el poble seguia fent-hi sacrificis i cremant-hi encens.
5 El Senyor va ferir el rei i va quedar leprós fins al dia de la seva mort, i havia de viure en una casa aïllada, mentre el seu fill Jotam quedava al front del palau i governava la gent del país.
6 La resta de la història d’Azarià, i tot el que va fer, ¿no és descrita al llibre de les cròniques dels reis de Judà?
7 Azarià va dormir amb els seus avantpassats, a la Ciutat de David, i al seu lloc va regnar el seu fill Jotam.

Regnat de Zacarià a Israel

8 L’any trenta-vuit d’Azarià, rei de Judà, va començar a regnar a Samaria Zacarià, fill de Jeroboam, sobre Israel, i hi regnà sis mesos.
9 Va fer allò que és dolent als ulls del Senyor, igual com havien fet els seus avantpassats; no es va apartar de tots aquells pecats amb què Jeroboam, fill de Nebat, va fer pecar Israel.
10 Llavors Xal·lum, fill de Jabeix, va conspirar contra ell, el va atacar davant de tota la gent i el va matar, i va regnar al seu lloc.
11 La resta de la història de Zacarià ja és escrita al llibre de les cròniques dels reis d’Israel.
12 Aquesta va ser la sentència que el Senyor va donar referent a Jehú, quan li digué: “Els teus fills s’asseuran al tron d’Israel fins a la quarta generació.” I així va ser.

Regnat de Xal·lum a Israel

13 Xal·lum, fill de Jabeix, va començar a regnar l’any trenta-nou d’Ozies, rei de Judà, i va regnar a Samaria durant un mes,
14 perquè Menahem, fill de Gadí, va pujar de Tirsà, va entrar a Samaria i va ferir Xal·lum, fill de Jabeix, a la mateixa Samaria. El va matar i va regnar en lloc d’ell.
15 La resta de la història de Xal·lum, i la conspiració que va tramar, ja és descrita al llibre de les cròniques dels reis d’Israel.
16 Llavors Menahem va devastar Tifsah amb tothom qui hi havia, i en tot el seu territori, des de Tirsà, perquè no se li havien rendit. Els va destruir, i a totes les embarassades les va esventrar.

Regnat de Menahem a Israel

17 L’any trenta-nou d’Azarià, rei de Judà, va començar a regnar sobre Israel Menahem, fill de Gadí, i regnà deu anys a Samaria.
18 Va fer allò que és dolent als ulls del Senyor; no es va apartar de tots aquells pecats amb què Jeroboam, fill de Nebat, va fer pecar Israel en tots els seus dies.
19 El rei d’Assíria, Pul, vingué contra el país, i Menahem va donar a Pul mil talents de plata perquè el seu poder el sostingués i afermés el regne a les seves mans.
20 Menahem va treure aquest diner d’Israel, de tots els homes rics, per donar-lo al rei d’Assíria, a raó de cinquanta sicles de plata cada un. Amb això, el rei d’Assíria se’n tornà i no va ocupar el país.
21 La resta de la història de Menahem, i tot el que va fer, ¿no és descrita al llibre de les cròniques dels reis d’Israel?
22 Menahem va dormir amb els seus avantpassats, i al seu lloc va regnar el seu fill Pecahià.

Regnat de Pecahià a Israel

23 L’any cinquanta d’Azarià, rei de Judà, va començar a regnar a Samaria Pecahià, fill de Menahem, sobre Israel, i hi regnà dos anys.
24 Va fer allò que és dolent als ulls del Senyor; no es va apartar d’aquells pecats amb què Jeroboam, fill de Nebat, va fer pecar Israel.
25 I el seu ajudant Pècah, fill de Remaliahu, es va revoltar contra ell i el va atacar a Samaria, a la torre del palau reial, amb Argob i Arié, amb una companyia de cinquanta homes de Galaad. El va matar i va regnar en lloc d’ell.
26 La resta de la història de Pecahià, i tot el que va fer, ja és descrita al llibre de les cròniques dels reis d’Israel.

Regnat de Pècah a Israel

27 L’any cinquanta-dos d’Azarià, rei de Judà, va començar a regnar a Samaria Pècah, fill de Remaliahu, sobre Israel, i hi regnà vint anys.
28 Va fer allò que és dolent als ulls del Senyor; no es va apartar d’aquells pecats amb què Jeroboam, fill de Nebat, va fer pecar Israel.
29 En temps de Pècah, rei d’Israel, vingué Tiglat-Pilèsser, rei d’Assíria, i s’apoderà d’Ion, d’Abel Betmaacà, de Janóah, de Quèdeix, d’Hassor, de Galaad, de Galilea i de tot el territori de Neftalí, i els va deportar a l’Assíria.
30 I Oixea, fill d’Elà, va tramar una conspiració contra Pècah, fill de Remaliahu; el va atacar i el va matar, i va regnar en lloc d’ell. Era l’any vintè de Jotam, fill d’Ozies.
31 La resta de la història de Pècah, i tot el que va fer, ja és descrita al llibre de les cròniques dels reis d’Israel.

Regnat de Jotam a Judà

32 L’any segon de Pècah, fill de Remaliahu, rei d’Israel, va començar a regnar Jotam, fill d’Ozies, rei de Judà.
33 Tenia l’edat de vint-i-cinc anys quan va començar a regnar, i va regnar setze anys a Jerusalem. El nom de la seva mare era Jeruixà, filla de Sadoc.
34 Es va comportar rectament als ulls del Senyor, tal com en tot havia fet el seu pare Ozies.
35 Tot i així, els llocs alts no es van suprimir; el poble seguia fent-hi sacrificis i cremant-hi encens. Va ser ell qui va construir la porta superior del temple del Senyor.
36 La resta de la història de Jotam, i tot el que va fer, ¿no és descrita al llibre de les cròniques dels reis de Judà?
37 En aquell temps, el Senyor va començar a enviar contra Judà Ressín, rei de Síria, i Pècah, fill de Remaliahu.
38 Jotam va dormir amb els seus avantpassats, i fou sepultat a la ciutat de David, el seu avantpassat. Al seu lloc va regnar el seu fill Acaz.