PRIMER LLIBRE DELS

REIS

 15

 

Regnat d’Abies a Judà

1 L’any divuit del rei Jeroboam, fill de Nebat, Abies va començar a regnar sobre Judà.
2 Va regnar tres anys a Jerusalem. La seva mare es deia Maacà, filla d’Absalom.
3 I va cometre els mateixos pecats que el seu pare havia comès abans d’ell, i el seu cor no va ser tot íntegre del Senyor, el seu Déu, com ho fou el cor de David, el seu avantpassat.
4 Amb tot, per amor de David, el Senyor, el seu Déu, li concedí una llàntia a Jerusalem elevant al càrrec el seu fill, després d’ell, i mantenint en peu Jerusalem,
5 perquè David s’havia comportat rectament als ulls del Senyor, sense desviar-se gens d’allò que li havia manat, tota la seva vida, llevat del cas d’Uries, l’hitita.
6 Mentre visqueren hi hagué guerra entre Roboam i Jeroboam.
7 I la resta de la història d’Abies, amb tot el que va fer, ¿no és descrita al llibre de les cròniques dels reis de Judà? Hi hagué també guerra entre Abies i Jeroboam.
8 I Abies va dormir amb els seus avantpassats i fou enterrat a la ciutat de David. I en lloc d’ell va regnar el seu fill Asà.

Regnat d’Asà a Judà

9 L’any vint de Jeroboam, rei d’Israel, va començar a regnar Asà sobre Judà.
10 Va regnar quaranta-un anys a Jerusalem. La seva àvia es deia Maacà, i era filla d’Absalom.
11 Asà dugué un comportament íntegre als ulls del Senyor, com David, el seu avantpassat.
12 Va expulsar del país els homes dedicats a la prostitució sagrada, i va treure tots els ídols que havien erigit els seus avantpassats.
13 Fins a la seva àvia Maacà li tragué la dignitat reial, perquè havia fet un ídol abominable a Astarte. Asà va destrossar l’ídol abominable i el va cremar al tor-rent de Cedró.
14 Tot i que els llocs alts no van desaparèixer, el cor d’Asà es va mantenir íntegre al Senyor tota la seva vida.
15 Va fer portar al temple del Senyor els objectes consagrats pel seu pare i els objectes que ell mateix havia consagrat: plata, or i vasos.

Aliança d’Asà amb Benadad

16 Asà i Baixà, rei d’Israel, tingueren guerra entre ells mentre visqueren.
17 Quan Baixà, rei d’Israel, va pujar contra Judà, va fortificar Ramà per impedir que ningú no entrés ni sortís d’on era Asà, el rei de Judà.
18 Llavors Asà prengué tota la plata i tot l’or que havia quedat en els tresors del temple del Senyor i del palau reial i, confiant-ho tot als seus servidors, els va enviar a Benadad, fill de Tabrimmon, fill d’Hezion, rei de Síria, que residia a Damasc, dient-li:
19 “Que entre tu i jo hi hagi un pacte com el del teu pare i el meu pare. Mira, t’he enviat un present de plata i d’or. Trenca el teu pacte amb Baixà, el rei d’Israel, perquè es retiri de mi.”
20 Benadad s’avingué amb el rei Asà i va enviar els comandants del seu exèrcit contra les ciutats d’Israel. Va atacar Ion, Dan, Abel-Bet-Maacà i tot Genesaret, a més de tot el territori de Neftalí.
21 Quan Baixà ho va saber, va deixar de fortificar i es va mantenir a Tirsà.
22 Llavors el rei Asà va fer una crida a tot Judà, sense exceptuar ningú, i s’endugueren les pedres de Ramà i tota la fusta que Baixà havia emprat en la fortificació. Amb això el rei Asà va fortificar Gueba de Benjamí i Mispà.
23 La resta de la història d’Asà, totes les seves proeses, amb tot el que va fer i les ciutats que va fortificar, ¿no és descrita al llibre de les cròniques dels reis de Judà? Només que, a les seves velleses, es va posar malalt dels peus.
24 Asà va dormir amb els seus avantpassats i fou enterrat amb ells a la ciutat de David, el seu avantpassat. I en lloc d’ell va regnar Josafat, el seu fill.

Regnat de Nadab a Israel

25 Nadab, fill de Jeroboam, va començar a regnar sobre Israel l’any segon d’Asà, rei de Judà, i va regnar sobre Israel dos anys.
26 El comportament de Nadab va ser dolent als ulls del Senyor, perquè seguia el camí del seu pare, pecant com ell i fent pecar Israel.
27 Baixà, fill d’Ahià, de la casa d’Issacar, va conspirar contra Nadab i el va matar a Guibeton, ocupada pels filisteus, mentre l’assetjaven Nadab i tot Israel.
28 Baixà el va matar l’any tercer d’Asà, rei de Judà, i va regnar en lloc d’ell.
29 Així que va ser rei, va matar tots els de la casa de Jeroboam. No en va deixar ni una ànima vivent, segons la paraula que el Senyor havia dit per mitjà del seu servent Ahià, el silonita,
30 a causa dels pecats que Jeroboam cometé i havia fet cometre a Israel, i per l’enuig que havia provocat al Senyor, el Déu d’Israel.
31 La resta de la història de Nadab, amb tot el que va fer, ¿no és descrita al llibre de les cròniques dels reis d’Israel?
32 I entre Asà i Baixà hi hagué guerra mentre visqueren.

Regnat de Baixà a Israel

33 L’any tercer d’Asà, rei de Judà, va començar a regnar Baixà, fill d’Ahià, sobre tot Israel, a Tirsà, durant vint-i-quatre anys.
34 I va fer el que era dolent als ulls del Senyor, seguint el camí de Jeroboam i el seu pecat i fent-lo cometre a Israel.