PRIMER LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 8

 

Descendents de Benjamí

1 Benjamí fou el pare de Bela, el seu primogènit; d’Aixbel, el segon; d’Ahrah, el tercer;
2 de Nohà, el quart; i de Rafà, el cinquè.
3 Els fills que va tenir Bela: Adar, Guerà, Abihud,
4 Abixua, Naaman, Ahóah,
5 Guerà, Xefufan i Huram.
6 Aquests van ser els fills d’Ehud, caps de família que habitaven a Gueba i van ser deportats a Manàhat:
7 Naaman, Ahià i Guerà; aquest els va portar a l’exili i va engendrar Uzà i Ahihud.
8 Xaharaim va tenir fills quan era al país de Moab, després de repudiar les seves mullers Huixim i Baarà;
9 i d’Hódeix, la seva altra muller, va tenir Jobab, Sibià, Meixà, Malcam,
10 Jeús, Saquià i Mirmà. Aquests són els seus fills caps de família.
11 Amb Huixim havia tingut Abitub i Elpàal.
12 Els fills d’Elpàal: Éber, Mixam i Xèmed, que va construir Ono i Lod, amb els seus ravals.
13 Berià i Xema van ser caps de família dels que vivien a Aialon, i van expulsar els habitants de Gat.
14 Ahió, Xaixac, Jeremot,
15 Zebadià, Arad, Éder,
16 Micael, Ixpà i Johà eren fills de Berià.
17 Zevadià, Meixul·lam, Hizquí, Hèber,
18 Ixmerai, Izlià i Jobab eren fills d’Elpàal.
19 Jaquim, Zicrí, Zabdí,
20 Elienai, Sil•letai, Eliel,
21 Adaià, Beraià i Ximrat eren fills de Ximí.
22 Ixpan, Éber, Eliel,
23 Abdon, Zicrí, Hanan,
24 Hananià, Elam, Anetotià,
25 Ifdià i Peniel eren fills de Xaixac.
26 Xamxerai, Xeharià, Atalià,
27 Jaareixià, Elià i Zicrí eren fills de Jeroham.
28 Aquests eren els caps de família, segons els seus llinatges, i habitaven a Jerusalem.

Saül i la seva família

29 A Gabaon habitaven: Jeiel, el seu fundador, amb la seva dona, que es deia Maacà;
30 Abdon, el seu primogènit, i Sur, Quix, Bàal, Ner, Nadab,
31 Guedor, Ahió, Zèquer i Miclot.
32 Miclot fou el pare de Ximà. També aquests habitaven a Jerusalem, igual que el seus parents, junt amb els seus germans.
33 Ner fou el pare de Quix, i Quix ho fou de Saül. Saül fou el pare de Jonatan, de Malquixua, d’Abinadab i d’Eixbaal.
34 El fill de Jonatan: Merí-baal; i Merí-baal fou el pare de Micà.
35 Els fills de Micà: Piton, Mèlec, Tarea i Ahaz.
36 Ahaz fou el pare de Jehoadà, i Jehoadà ho fou d’Alèmet, d’Azmàvet i de Zimrí; i Zimrí fou el pare de Mossà.
37 Mossà fou el pare de Binà; aquest, de Rafà; aquest, d’Elassà; aquest d’Assel.
38 Assel tingué sis fills, que es deien: Azricam, Bocrú, Ixmael, Xearià, Obadià i Hanan. Aquests foren els fills d’Assel.
39 Els fills del seu germà Éixec foren: Ulam, el primogènit; Jeuix, el segon, i Elifèlec, el tercer.
40 Els fills d’Ulam eren guerrers valents, tiradors d’arc, i van tenir molts fills i néts: cent cinquanta en total. Tots aquests eren descendents de Benjamí.