PRIMER LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 6

 

Llista dels sacerdots fills de Leví

1 Els fills de Leví: Guerxon, Quehat i Merarí.
2 Fills de Quehat: Amram, Ishar, Hebron i Uziel.
3 Fills d’Amram: Aaron, Moisès i Maria. Fills d’Aaron: Nadab, Abihú, Eleazar i Itamar.
4 Eleazar fou el pare de Pinhàs, i Pinhàs ho fou d’Abixua;
5 Abixua fou pare de Buquí, i Buquí ho fou d’Uzí;
6 Uzí fou pare de Zerahià, i Zerahià ho fou de Meraiot;
7 Meraiot fou pare d’Amarià, i Amarià ho fou d’Ahitub;
8 Ahitub fou pare de Sadoc, i Sadoc ho fou d’Ahimaas;
9 Ahimaas fou pare d’Azarià, i Azarià ho fou de Johanan;
10 Johanan fou pare d’Azarià, que va exercir el sacerdoci en el temple que Salomó va construir a Jerusalem.
11 Azarià fou pare d’Amarià, i Amarià ho fou d’Ahitub;
12 Ahitub fou pare de Sadoc, i Sadoc ho fou de Xal•lum;
13 Xal•lum fou pare d’Hilquià, i Hilquià ho fou d’Azarià;
14 Azarià fou pare de Seraià, i Seraià ho fou de Jossadac;
15 Jossadac va anar a l’exili quan el Senyor va deportar Judà i Jerusalem per mitjà de Nabucodonosor.

Altres descendents de Leví

16 Els fills de Leví: Guerxon, Quehat i Merarí.
17 Aquests són els noms dels fills de Guerxon: Libní i Ximí.
18 Els fills de Quehat: Amram, Ishar, Hebron i Uziel.
19 Els fills de Merarí: Mahlí i Muixí. Aquestes són les famílies dels levites segons les seves cases paternes.
20 La descendència de Guerxon: Livní, Jahat, Zimmà,
21 Joah, Idò, Zèrah i Jeatrai.
22 La descendència de Quehat: Amminadab, Coré, Assir,
23 Elcanà, Ebiassaf, Assir,
24 Tàhat, Uriel, Uzià i Xaül.
25 Els fills d’Elcanà: Amassai, Ahimot,
26 i Elcanà. Els fills d’Elcanà: Suf, Nàhat,
27 Eliab, Jeroham, Elcanà, i Samuel.
28 Els fills de Samuel: Joel, el primogènit, i Abieà, el segon.
29 Els descendents de Merarí: Mahlí, Libní, Ximí, Uzà,
30 Ximà, Haguià i Assaià.

Els cantors instituïts per David

31 Aquests són els cantors que David va designar per al servei coral en el temple del Senyor, des que s’hi va instal·lar l’arca.
32 Complien el servei de cantors davant de la tenda del Tabernacle de Reunió, fins que Salomó va edificar el temple del Senyor a Jerusalem, i continuaren després encarregats del seu servei com de costum.
33 Aquests són els qui complien aquest ministeri i els seus fills: de la descendència quehatita: Eman, el cantor, fill de Joel, de Samuel,
34 d’Elcanà, de Jeroham, d’Eliel, de Tóah,
35 de Suf, d’Elcanà, de Màhat, d’Amassai,
36 d’Elcanà, de Joel, d’Azarià, fill de Sefonià,
37 de Tàhat, d’Assir, d’Ebiassaf, de Coré,
38 d’Ishar, de Quehat, de Leví i d’Israel.
39 A la seva dreta servia el seu parent Assaf. Assaf era fill de Berequiahu, de Ximà,
40 de Micael, de Baasseià, de Malquià,
41 d’Etní, de Zèrah, d’Adaià,
42 d’Etan, de Zimmà, de Ximí,
43 de Jàhat, de Guerxon, i de Leví.
44 Els fills de Merarí, companys seus, servien a l’esquerra. Eren: Etan, fill de Quixí, d’Abdí, de Mal•luc,
45 d’Haixabià, d’Amassià, d’Hilquià,
46 d’Amsí, de Baní, de Xèmer,
47 de Mahlí, de Muixí, de Merarí i de Leví.

Ministeri dels levites restants

48 Els seus altres parents, els levites, estaven consagrats per a la resta de serveis del tabernacle del temple del Senyor.
49 Però Aaron i el seus descendents oferien sacrificis a l’altar de l’holocaust, i encens a l’altar dels perfums. També s’ocupaven de tot el ministeri del lloc santíssim, fent el cerimonial d’expiació a favor de tot Israel, d’acord amb tot el que havia disposat Moisès, servent de Déu.
50 Aquests són els descendents d’Aaron: Eleazar, Pinhàs, Abixua,
51 Buquí, Uzí, Zerahià,
52 Meraiot, Amarià, Ahitub,
53 Sadoc i Ahimaas.

Ciutats dels descendents d’Aaron

54 Aquestes són les seves residències, segons els agrupaments dins la seva circumscripció. Als descendents d’Aaron, de la família quehatita, ja que els va tocar en sort,
55 els van donar Hebron, en el territori de la tribu de Judà, amb els pasturatges del seu voltant.
56 Però els camps de la ciutat i els seus vilatges ja els havien donat a Caleb, fill de Jefunnè.
57 Als fills d’Aaron, doncs, els van donar, com a ciutats de refugi: Hebron, Libnà, Jatir, Eixtemoa,
58 Hilén, Debir,
59 Aixan i Betxèmeix, totes amb els seus pasturatges corresponents.
60 I de la tribu de Benjamí: Gueba, Alèmet i Anatot, totes amb els seus pasturatges corresponents. En total van ser tretze ciutats repartides entre les seves famílies.

Ciutats dels altres levites

61 Als altres descendents de Quehat, segons les seves famílies, els van repartir, a la sort, de la tribu d’Efraïm, de la tribu de Dan i de la mitja tribu de Manassès, deu ciutats.
62 Als descendents de Guerxon, segons les seves famílies, els van repartir, de les tribus d’Issacar, d’Asser, de Neftalí i de Manassès, que era al Basan, tretze ciutats.
63 Als descendents de Merarí, segons les seves famílies, els van repartir, a la sort, dotze ciutats de les tribus de Rubèn, de Gad i de Zabuló.
64 Els fills d’Israel van cedir als levites aquestes ciutats junt amb els seus pasturatges.
65 Els van repartir per sorteig aquestes ciutats de les tribus de Judà, Simeó i Benjamí, i ells les van anomenar pels seus noms.
66 De la tribu d’Efraïm es prengueren ciutats per a algunes famílies dels descendents de Quehat.
67 Se’ls va assignar, com a ciutats de refugi: Siquem, a la serralada d’Efraïm, i també Guèzer,
68 Jocneam, Bethoron,
69 Aialon i Gat-Rimmon, totes amb els seus pasturatges corresponents.
70 I de la part de la mitja tribu de Manassès, les ciutats d’Aner i Bilam, amb els seus pasturatges, per a les restants famílies dels quehatites.
71 Als descendents de Guerxon, els van donar: de la família de la mitja tribu de Manassès, Golan, al territori de Basan, i Aixtarot, ambdues amb els seus pasturatges.
72 I de la tribu d’Issacar: Quèdeix, Daberat,
73 Ramot i Anem, totes amb els seus pasturatges corresponents.
74 I de la tribu d’Asser: Maixal, Abdon,
75 Hucoc i Rehob, totes amb els seus pasturatges corresponents.
76 I de la tribu de Neftalí: Quèdeix, a la Galilea, Hammon i Quiriataim, totes amb els seus pasturatges corresponents.
77 Als descendents de Merarí que havien quedat, els van donar: de la tribu de Zabuló, Rimmonà i Tabor, amb els seus pasturatges;
78 i de l’altra costat del Jordà, davant de Jericó, a la part oriental del Jordà, els van donar: de la tribu de Rubèn, Bèsser, a l’estepa, Jahas,
79 Quedemot i Mefàat, totes amb els seus pasturatges corresponents.
80 De la tribu de Gad, els van donar: Ramot, situada a Galaad, Mahanaim,
81 Heixbon i Jazer, totes amb els seus pasturatges corresponents.