PRIMER LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 4

 

Descendents de Judà. Segona llista

1 Els fills de Judà: Peres, Hesron, Carmí, Hur i Xobal.
2 Reaià, fill de Xobal, fou pare de Jàhat, i Jàhat ho fou d’Ahumai i de Làhad. Aquestes són les famílies dels soraïtes.
3 I aquesta és la nissaga del fundador d’Etam: Jizreel, Ixmà i Idbaix; i la seva germana, que es deia Selelponí.
4 Peniel fou el fundador de Guedor, i Ézer ho fou d’Huixà. Aquests són els fills d’Hur, primogènit d’Efrata i fundador de Betlem.
5 Aixhur, fundador de Tecoa, va tenir dues dones: Helà i Naarà.
6 Naarà li va infantar Ahuzam, Héfer, Temní i Ahaixtarí. Aquests van ser els fills de Naarà.
7 Els fills d’Helà van ser: Sèret, Sóhar i Etnan.
8 Cos fou el pare d’Anub i Sobebà, i de les famílies d’Aharhel, fill d’Arum.
9 Jabés tingué més fama que els seus germans, però la seva mare li va posar aquest nom de Jabés perquè deia: “L’he infantat amb dolor.”
10 Jabés havia invocat el Déu d’Israel, i digué: “Si vols omplir-me de benediccions, engrandeix el meu territori; fes que la teva mà estigui amb mi i protegeix-me del mal, perquè no sofreixi.” I Déu li va concedir el que havia demanat.
11 Quelub, germà de Xuhà, fou el pare de Mehir, i aquest fou el pare d’Eixton,
12 i Eixton fou el pare de Bet-Rafà, de Passéah i de Tehinnà, fundador de la ciutat de Nahaix. Aquests són els homes de Recà.
13 Els fills de Quenaz: Otniel i Seraià. Fills d’Otniel: Hatat i Meonotai.
14 Meonotai fou el pare d’Ofrà, i Seraià ho fou de Joab, el fundador de Gueharaixim, perquè eren artesans.
15 Els fills de Caleb, fill de Jefunnè: Irú, Elà i Nàam. El fill d’Elà: Quenaz.
16 Els fills de Jehal·lelel: Zif, Zifà, Tirià i Assarel.
17 Els fills d’Ezrà: Jèter, Mèred, Éfer i Jalon. Jèter fou el pare de Miriam, Xammai i Ixbah, fundador d’Eixtemoa.
18 La seva dona va infantar Jèred, fundador de Guedor, i Hèber, fundador de Socó, i Jecutiel, fundador de Zanóah. Aquests van ser els fills de Bitià, filla del faraó, que Mèred prengué per muller.
19 Els fills de la muller d’Odià, germana de Nàham, van ser: el pare de Queilà, el garmita, i d’Eixtemoa, el maacatita.
20 Els fills de Ximon: Amnon, Rinnà, Benhanan i Tilon. Els fills d’Ixí: Zohet i Benzohet.
21 Els fills de Xelà, fill de Judà: Er, fundador de Lecà, i Ladà, fundador de Mareixà, i les famílies que produeixen el lli fi a Betaixbea.
22 També de Joquim, dels homes de Cozebà, dels de Joaix i dels de Saraf, que van dominar Moab i Jaixuví-Lèhem. Això segons registres molt antics.
23 Aquests eren terrissers i habitaven a Netaïm i Guederà. Vivien prop del rei, ocupats en el seu servei.

Descendents de Simeó

24 Els fills de Simeó: Nemuel, Jamín, Jarib, Zèrah i Xaül.
25 Els fills de Xaül: Xal·lum, Mibsam i Mixmà.
26 Els fills de Mixmà: Hammuel, Zacur i Ximí.
27 Ximí va tenir setze fills i sis filles; però els seus germans no van tenir gaires fills, i el conjunt de famílies no es va multiplicar com ho van fer els fills de Judà.
28 Habitaven a Beerxeba, Moladà, Hassar-Xual,
29 Bilhà, a Èssem, Tolad,
30 Betuel, Hormà, Siclag,
31 Betammarcabot, Hassar-Sussim, Betbirí i Xaaraim. Aquestes van ser les seves ciutats fins al regnat de David.
32 A més, tenien els seus vilatges: Etam, Enrimmon, Toquen i Aixan,
33 amb tots els pobles del seu entorn fins a Baal. Aquestes eren les seves residències i les seves genealogies.
34 I Meixobab, Jamlec, Joixà, fill d’Amassià,
35 Joel, Jehú, fill de Joixibià, fill de Seraià, fill d’Assiel,
36 Elioenai, Jaacobà, Jeixohaià, Assaià, Adiel, Issimiel, Benaià,
37 Zizà, fill de Xifí, fill d’Al·lon, fill de Jedaià, fill de Ximrí, fill de Xemaià.
38 Aquests que vénen designats pels seus noms eren els caps principals de les corresponents famílies, i les seves cases paternes es van multiplicar extensament.
39 I es van estendre fins a l’entrada de Guedor, a l’orient de la vall, buscant pasturatges per al seu bestiar.
40 Van trobar pasturatge grassos i bons, i una terra espaiosa, tranquil•la i segura. Allà havien viscut abans els camites,
41 i aquests que hem esmentat pels seus noms van venir en temps d’Ezequies, rei de Judà, i van destruir els seus campaments i els meünites que hi havia allà, consagrant-los a l’anatema fins al dia d’avui; i s’hi van establir en lloc d’ells, perquè hi havia pastura per al seu bestiar.
42 A més, una part d’ells, descendents de Simeó, en nombre de cinc-cents homes, van anar a les muntanyes de Seïr, sota les ordres de Pelatià, Nearià, Refaià i Uziel, fills de Jixí.
43 Van destruir la resta dels amalecites que havien escapat, i s’hi van establir fins al dia d’avui.