PRIMER LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 25

 

Els músics i cantors

1 Després, David i els oficials del culte van seleccionar els fills d’Assaf, d’Eman i de Jedutun, que profetitzaven acompanyats d’arpes, cítares i címbals. Aquesta és la llista dels qui estaven dedicats a aquesta tasca, segons el seu servei:
2 De la família d’Assaf: Zacur, Jossef, Netanià i Assarela, fills d’Assaf, sota la seva direcció, que profetitzava a les ordres del rei.
3 De Jedutun, els seus fills: Guedaliahu, Serí, Jeixaiahu, Haixabià, Matitiahu i Ximí, sis, sota la direcció del seu pare Jedutun, que profetitzava al so de l’arpa donant gràcies i lloant el Senyor.
4 D’Eman, els seus fills: Buquiahu, Mataniahu, Uziel, Xubael, Jeremot, Hananià, Hananí, Eliata, Guidalti, Romamti-Èzer, Joixbecaixa, Mal·lotí, Otir i Mahaziot.
5 Tots eren fills d’Eman, vident del rei en les coses de Déu, per exalçar el seu poder. Déu va concedir a Eman catorze fills i tres filles.
6 Tots aquests estaven sota la direcció del seu pare per al cant en el temple del Senyor, amb címbals, salteris i arpes. Per al ministeri del temple de Déu, seguint les indicacions del rei, hi havia: Assaf, Jedutun i Eman.
7 El seu nombre, comptant els seus companys instruïts en el cant del Senyor, tots ells experts, era de dos-cents vuitanta-vuit.
8 Es van repartir per sorteig els torns del servei, incloent-hi tant el superior com l’inferior, igual el mestre que el deixeble.
9 El primer lloc, per sort, va correspondre a Jossef, que era d’Assaf; el segon, a Guedaliahu, que amb els seus fills i germans eren dotze;
10 el tercer, a Zacur, que amb els seus fills i germans eren dotze;
11 el quart, a Serí, que amb els seus fills i germans eren dotze;
12 el cinquè, a Netanià, que amb els seus fills i germans eren dotze;
13 el sisè, a Buquiahu, que amb els seus fills i germans eren dotze;
14 el setè, a Jessarela, que amb els seus fills i germans eren dotze;
15 el vuitè, a Jeixaiahu, que amb els seus fills i germans eren dotze;
16 el novè, a Mataniahu, que amb els seus fills i germans eren dotze;
17 el desè, a Ximí, que amb els seus fills i germans eren dotze;
18 l’onzè, a Azarel, que amb els seus fills i germans eren dotze;
19 el dotzè, a Haixabià, que amb els seus fills i germans eren dotze;
20 el tretzè, a Xubael, que amb els seus fills i germans eren dotze;
21 el catorzè, a Matitiahu, que amb els seus fills i germans eren dotze;
22 el quinzè, a Jeremot, que amb els seus fills i germans eren dotze;
23 el setzè, a Hananià, que amb els seus fills i germans eren dotze;
24 el dissetè, a Joixbecaixa, que amb els seus fills i germans eren dotze;
25 el divuitè, a Hananí, que amb els seus fills i germans eren dotze;
26 el dinovè, a Mal·lotí, que amb els seus fills i germans eren dotze;
27 el vintè, a Eliata, que amb els seus fills i germans eren dotze;
28 el vint-i-unè, a Otir, que amb els seus fills i germans eren dotze;
29 el vint-i-dosè, a Guidalti, que amb els seus fills i germans eren dotze;
30 el vint-i-tresè, a Mahaziot, que amb els seus fills i germans eren dotze;
31 el vint-i-quatrè, a Romamti-Èzer, que amb els seus fills i germans eren dotze.