PRIMER LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 24

 

Organització dels sacerdots

1 Grups dels descendents d’Aaron: Els fills d’Aaron: Nadab, Abihú, Eleazar i Itamar.
2 Però com que Nadab i Abihú van morir abans que el seu pare, sense deixar descendència, les funcions sacerdotals les van exercir Eleazar i Itamar.
3 David, amb l’ajuda de Sadoc, de la descendència d’Eleazar, i amb la d’Ahimèlec, de la descendència d’Itamar, els va repartir per grups segons les tasques del seu servei.
4 Va resultar que entre els descendents d’Eleazar hi havia major nombre d’homes principals que entre els descendents d’Itamar, per això els van repartir així: els descendents d’Eleazar en setze caps de família, i els descendents d’Itamar en vuit, segons les seves famílies.
5 Tant uns com altres van ser distribuïts per sorteig, perquè entre els descendents d’Eleazar i entre els descendents d’Itamar hi havia caps de servei del santuari i caps de servei de Déu.
6 El secretari Xemaià, fill de Netanel, del clan dels levites, va escriure el seus noms en presència del rei, dels dignataris, del sacerdot Sadoc, d’Ahimèlec, fill d’Abiatar, i dels caps de família, tant dels sacerdots com dels levites. Es sortejava una família per a Eleazar i una altra família per a Itamar.
7 Els torns sortejats van ser: primer, Joiarib; segon, Jedaià;
8 tercer, Harim; quart, Seorim;
9 cinquè, Malquià; sisè, Miamín;
10 setè, Cos; vuitè, Abià;
11 novè, Jeixua; desè, Xecaniahu;
12 onzè, Eliaxib; dotzè, Jaquim;
13 tretzè, Hupà; catorzè, Jeixebab;
14 quinzè, Bilgà; setzè, Immer;
15 dissetè, Hezir; divuitè, Pissés;
16 dinovè, Petahià; vintè, Jehezquel;
17 vint-i-unè, Jaquín; vint-i-dosè, Gamul;
18 vint-i-tresè, Delaià; vint-i-quatrè, Maazià.
19 Aquesta va ser la distribució dels torns per a entrar al servei en el temple del Senyor, segons la norma establerta per Aaron, el seu avantpassat, com li ho havia ordenat el Senyor, el Déu d’Israel.

Organització dels altres levites

20 Quant a la resta dels descendents de Leví: per als d’Amram, Xebuel; per als de Xebuel, Jehdeiahu.
21 Quant a Rehabià, Ixià era el cap dels descendents de Rehabià;
22 per als d’Ishar, Xelomot; per als de Xelomot, Jàhat.
23 Dels descendents d’Hebron: el cap era Jerià; el segon, Amarià; el tercer, Jahaziel; el quart, Jecamam.
24 Dels descendents d’Uziel, Micà; dels descendents de Micà, Xamir.
25 Ixià era germà de Micà; dels descendents d’Ixià, Zacariahu.
26 Els fills de Merarí foren Mahlí i Muixí; Jaaziahu, també era fill seu.
27 Els fills de Merarí per Jaaziahu, fill seu: Xóham, Zacur i Ibrí.
28 De Mahlí: Eleazar, que no va tenir fills,
29 i Quix. Dels fills de Quix, Jerahmeel.
30 Els fills de Muixí: Mahlí, Éder i Jerimot. Aquests van ser els descendents dels levites segons les seves cases paternes.
31 També aquests van entrar en el sorteig de la mateixa manera que els seus germans, els descendents d’Aaron, en presència de David, de Sadoc, d’Ahimèlec i dels caps de família, tant dels sacerdots com dels levites; les famílies del cap igual que les dels germans menors.