PRIMER LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 2

 

Els fills d’Israel

1 Aquests són el fills d’Israel: Rubèn, Simeó, Leví, Judà, Issacar, Zabuló,
2 Dan, Josep, Benjamí, Neftalí, Gad i Asser.

Descendents de Judà

3 Els fills de Judà: Er, Onan i Xelà; tots tres li van néixer de la filla de Xua, la cananea. Però Er, el primogènit, fou dolent als ulls del Senyor, i el va fer morir.
4 Tamar, la nora de Judà, li va infantar Peres i Zèrah. En total els fills de Judà van ser cinc.
5 Els fills de Peres: Hesron i Hamul.
6 Els fills de Zèrah: Zimrí, Etan, Eman, Calcol i Dera; en total cinc.
7 Els fills de Carmí: Acar, el pertorbador d’Israel, el qui va prevaricar en relació a l’anatema.
8 El fill d’Etan: Azarià.
9 Els fills que li van néixer a Hesron: Jerahmeel, Ram i Caleb.
10 Ram fou el pare d’Amminadab, i Amminadab fou el pare de Nahxon, príncep dels fills de Judà.
11 Nahxon fou el pare de Salmà, i Salmà ho fou de Booz.
12 Booz fou el pare d’Obed, i Obed ho fou de Jessè.
13 Jessè fou el pare d’Eliab, el primogènit; Abinadab, el segon; Ximà, el tercer;
14 Netanel, el quart; Radai, el cinquè;
15 Óssem, el sisè, i David, el setè.
16 Les germanes d’aquests van ser: Seruià i Abigaïl. Els fills de Seruià: Abisai, Joab i Assahel.
17 Abigaïl va infantar Amassà; el pare d’Amassà fou Jèter, l’ismaelita.
18 Caleb, fill d’Hesron, va tenir una filla de la seva muller Azubà: Jeriot. Els fills de Jeriot van ser: Jèixer, Xobab i Ardon.
19 Quan va morir Azubà, Caleb prengué per muller Efrata, que li va infantar Hur.
20 Hur fou el pare d’Urí, i Urí ho fou de Bessalel.
21 Després, Hesron s’atansà a la filla de Maquir, pare de Galaad, i s’hi va casar quan ja tenia seixanta anys; i ella li va infantar Segub.
22 Segub fou el pare de Jaïr, que va arribar a posseir vint-i-tres ciutats al país de Galaad.
23 Però Gueixur i Aram els van prendre els pobles de Jaïr junt amb Quenat i els seus ravals; en total, seixanta poblacions. Tots aquests van ser fills de Maquir, pare de Galaad.
24 Després de la mort d’Hesron, Caleb es va unir amb Efrata, la vídua del seu pare Hesron, i aquesta li va infantar Aixhur, pare de Tecoa.
25 Els fills de Jerahmeel, primogènit d’Hesron, van ser: Ram, el fill gran, Bunà, Oren, Óssem i Ahià.
26 Jerahmeel va tenir una altra muller, que es deia Atarà; aquesta fou la mare d’Onam.
27 Els fills de Ram, primogènit de Jerahmeel: Maas, Jamín i Équer.
28 Els fills d’Onam foren Xammai i Jadà. I els fills de Xammai foren Nadab i Abixur.
29 El nom de la muller d’Abixur era Abihail; i aquesta li va infantar Ahban i Molid.
30 Els fills de Nadab: Sèled i Apaim. Sèled va morir sense fills.
31 El fill d’Apaim fou Ixí. Aquest Ixí fou el pare de Xeixan. I el fill de Xeixan fou Ahlai.
32 Els fills de Jadà, germà de Xammai: Jèter i Jonatan. Jèter va morir sense fills.
33 Els fills de Jonatan: Pèlet i Zazà. Aquests van ser els descendents de Jerahmeel.
34 Xeixan no va tenir fills, sinó filles; però Xeixan tenia un esclau egipci que es deia Jarhà,
35 i Xeixan va donar una filla seva per muller a l’esclau Jarhà, i aquesta li va infantar Atai.
36 Atai fou el pare de Natan, i Natan ho fou de Zabad.
37 Zabad fou el pare d’Eflal, i Eflal ho fou d’Obed.
38 Obed fou el pare de Jehú, i Jehú ho fou d’Azarià.
39 Azarià fou el pare d’Heles, i Heles ho fou d’Elassà.
40 Elassà fou el pare de Sismai, i Sismai ho fou de Xal·lum.
41 Xal·lum fou el pare de Jecamià, i Jecamià ho fou d’Elixamà.

Els descendents de Caleb

42 Els fills de Caleb, germà de Jerahmeel: Meixà, el primogènit, que fou el pare de Zif, i Mareixà, el segon, que fou pare d’Hebron.
43 Els fills d’Hebron: Córah, Tapúah, Rèquem i Xema.
44 Xema fou el pare de Ràham, que fou pare de Jorqueam; i Rèquem fou pare de Xammai.
45 El fill de Xammai va ser Maon, i Maon fou pare de Betsur.
46 Efà, concubina de Caleb, va infantar Haran, Mossà i Gazez.
47 Els fills de Jahdai foren: Règuem, Jotam, Gueixan, Pèlet, Efà i Xàaf.
48 Maacà, concubina de Caleb, va infantar Xèber i Tirhanà.
49 També va infantar Xàaf, que va ser pare de Madmannà, i Xevà, que va ser pare de Macbenà i de Guibà. La filla de Caleb va ser Acsà.
50 Altres descendents de Caleb: fills d’Hur, primogènit d’Efrata: Xobal, fundador de Quiriat-Jearim;
51 Salmà, fundador de Betlem, i Haref, fundador de Betgader.
52 Xobal, fundador de Quiriat-Jearim, fou el pare d’Haroé, de la meitat dels manahatites,
53 i de les famílies de Quiriat-Jearim: els itrites, els putites, els xumateus i els mixraïtes. D’ells van sortir els soraïtes i els eixtaolites.
54 Els descendents de Salmà: Betlem, els netofatites, Atrot-Betjoab, l’altra meitat dels manahatites i els soraïtes;
55 i les famílies dels escribes soferites que habitaven Jabés, els tiratites, els ximatites i els sucateus. Aquests eren els quenites descendents d’Hammat, pare de la casa de Recab.