PRIMER LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 15

 

David fa portar l’arca a Jerusalem

1 També va fer construir cases a la ciutat de David, va preparar un lloc per a l’arca de Déu i va fer-li un tabernacle.
2 Llavors David digué: “No és permès de portar l’arca de Déu a ningú que no sigui levita, perquè el Senyor els va escollir a ells per portar l’arca de Déu i per servir-lo perpètuament.”
3 Després va congregar tot Israel a Jerusalem per traslladar l’arca del Senyor al lloc que li havia preparat.
4 També va reunir els descendents d’Aaron i els levites.
5 Dels descendents de Quehat: Uriel, el principal, i els seus parents: cent vint;
6 dels descendents de Merarí: Assaià, el principal, i els seus parents: dos-cents vint;
7 dels descendents de Guerxon: Joel, el principal, i els seus parents: cent trenta;
8 dels descendents d’Elissafan: Xemaià, el principal, amb els seus parents: dos-cents;
9 dels descendents d’Hebron: Eliel, el principal, amb els seus parents: vuitanta;
10 dels descendents d’Uziel: Amminadab, el principal, amb els seus parents: cent dotze.
11 Després David va cridar els sacerdots Sadoc i Abiatar i els levites Uriel, Assaià, Joel, Xemaià, Eliel i Amminadab,
12 i els digué: “Vosaltres sou els caps de les famílies dels levites; purifiqueu-vos, vosaltres i els vostres parents, i traslladareu l’arca del Senyor, el Déu d’Israel, al lloc que jo li he preparat.
13 Ja que la primera vegada, per no haver estat vosaltres presents, el Senyor, el nostre Déu, s’enfurismà contra nosaltres, perquè no el vam buscar tal com és prescrit.”
14 Així que els sacerdots i els levites es van purificar per traslladar l’arca del Senyor, el Déu d’Israel.
15 I els descendents dels levites van portar l’arca de Déu, tal com ho havia prescrit Moisès, d’acord amb la paraula de Déu: a coll, amb les barres damunt les espatlles.
16 David va ordenar als caps dels levites que, d’entre els seus germans, designessin els cantors, amb instruments de música, arpes, lires i címbals, de manera que es sentissin ben fort mentre s’alçaven els crits de joia.
17 Els levites van designar Eman, fill de Joel; Assaf, fill de Berequiahu; i d’entre els descendents de Merarí, parents seus, Etan, fill de Cuixaiahu.
18 I amb ells els seus companys de segon ordre: Zecarià, Aziel, Xemiramot, Jehiel, Unní, Eliab, Benaiahu, Maasseiahu, Matitià, Elifalehu, Micneiahu, i els porters Obed-Edom i Jeiel.
19 Els cantors Eman, Assaf i Etan s’encarregaven de fer sonar els címbals de bronze;
20 Zecarià, Aziel, Xemiramot, Jehiel, Unní, Eliab, Maasseiahu i Benaiahu tocaven arpes de tons alts.
21 Matitià, Elifalehu, Micneiahu, Obed-Edom, Jeiel i Azaziahu tocaven les lires d’octava per dirigir el cant.
22 Quenanià, cap principal dels levites cantors, era qui dirigia les corals, perquè era molt hàbil.
23 Berequià i Elcanà eren porters del recinte de l’arca.
24 Els sacerdots Xebaniahu, Joixafat, Netanel, Amassai, Zecariahu, Benaiahu i Elièzer tocaven les trompetes davant l’arca de Déu. Obed-Edom i Jehià també eren porters del recinte de l’arca.

Trasllat de l’arca

25 David, doncs, amb els ancians d’Israel i els caps de milers, van anar a fer el trasllat de l’arca de l’aliança del Se-nyor, des de la casa d’Obed-Edom, enmig de grans alegries.
26 I com que Déu estava ajudant els levites que portaven l’arca de l’aliança del Senyor, es van sacrificar set vedells i set moltons.
27 David anava vestit amb un mantell de lli fi, com tots els levites que portaven l’arca, els cantors i Quenanià, que dirigia el seguici. David, a més, anava revestit amb un efod de lli.
28 Tot Israel pujava l’arca de l’aliança del Senyor entre aclamacions, al so dels corns, de les trompetes i dels címbals, i fent sonar les arpes i les cítares.
29 Però quan l’arca de l’aliança del Senyor entrava a la ciutat de David, Mical, la filla de Saül, va guaitar des d’una finestra i veié com el rei David saltava i ballava, i va sentir un profund menyspreu per ell.