L A B Í B L I A  versió B.E.C.
Bíblia Evangèlica Catalana
 

La Sagrada Escriptura en llengua catalana

Traducció dels textos hebreus i grecs

a càrrec de

Pau Sais i Samuel Sais

 

 

INSTITUCIÓ BÍBLICA EVANGÈLICA DE CATALUNYA

Barcelona

Primera edició: maig del 2000

© Del text: Pau Sais i Samuel Sais

© D’aquesta edició: Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya

Impressió: MCE Horeb, Viladecavalls (El Vallès Occidental)

ISBN: 84-8267-158-8

Dipòsit legal: B-21646-2000

Disseny de la coberta: Daniel Giralt-Miracle

Adaptació a Internet Gener 2004:  Amadeu Garcia Mas