CARTA ALS

ROMANS

3

La fidelitat de Déu

1 Llavors, quin avantatge té el jueu? Quina utilitat té la circumcisió?
2 Molta en tots sentits. Primerament perquè a ells fou confiada la paraula de Déu.
3 Què hi fa que alguns no hagin cregut? ¿Que potser la seva incredulitat pot anul·lar la fidelitat de Déu?
4 De cap manera! Déu es manté fidel, malgrat que tothom sigui mentider, tal com diu l'Escriptura: "Perquè siguis reconegut just en les teves paraules i triomfis quan et judiquin."
5 Però, si la nostra injustícia fa ressaltar la justícia de Déu, què hi direm? Humanament parlant, ¿no és potser injust Déu en descarregar la ira?
6 De cap manera! Altrament, com podria jutjar Déu el món?
7 Però si la meva falsedat fa ressaltar més la fidelitat de Déu a glòria seva, per què he de ser jo encara jutjat com un pecador?
8 ¿I per què no adduir allò que alguns, per calumniar-nos, diuen que ensenyem: Fem el mal perquè se'n segueixi el bé? És ben justa la seva condemna.

No hi ha cap home just

9 Doncs, què? Tenim algun avantatge? No cap; perquè ja hem demostrat que tots, tant jueus com no jueus, estan sota el domini del pecat.
10 Tal com diu l'Escriptura:
"No hi ha cap home just, ni un de sol.
11 No n'hi ha cap d'assenyat, no n'hi ha cap que busqui Déu.
12 Tots s'han desviat, s'han pervertit tots plegat.
Ningú no fa el bé, ni un de sol.
13 La seva gola és un sepulcre obert,
amb la seva llengua tramen enganys,
sota els llavis porten verí d'escurçó.
14 La seva boca és plena de maledicció i d'amargor.
15 Els seus peus són àgils per a vessar sang;
16 la ruïna i la misèria van marcant els seus camins,
17 i no han sabut trobar el camí que duu a la pau.
18 No tenen present el temor de Déu."
19 Sabem que tot el que diu la Llei va dirigit als qui estan sota la Llei, per fer callar tothom i que el món sencer es reconegui culpable davant Déu,
20 ja que ningú no podrà ser justificat als seus ulls en base a les obres de la Llei. De fet, per la Llei prenem consciència del pecat.

La justícia per la fe en Jesucrist

21 Ara, en canvi, al marge de qualsevol llei, s'ha manifestat la justícia de Déu, testificada per la Llei i els profetes;
22 justícia que Déu concedeix per la fe en Jesucrist a tots els qui creuen. A tots sense distinció,
23 perquè tots van pecar i estan privats de la presència de Déu,
24 i esdevenen justificats gratuïtament per la seva generositat, gràcies al rescat que es troba en el Crist Jesús.
25 El qual Déu ha presentat, en virtut de la seva sang, com a instrument de perdó, per mitjà de la fe, a fi de manifestar la seva benigna justícia, després d'haver estat tolerant amb els pecats del passat,
26 en el període benèvol de Déu, amb vista a manifestar la seva rectitud en l'època present, per tal que consti que ell és equitatiu i perdonador del qui té la fe en Jesús.
27 On és, doncs, l'orgull humà? Ha quedat exclòs. Per quina llei? ¿La de les obres? No, sinó per la Llei de la fe.
28 Atès que afirmen que l'home és justificat per la fe, a part de les obres de la Llei.
29 ¿O és que Déu ho és únicament dels jueus? ¿No ho és també dels no jueus? Sí, també dels no jueus,
30 ja que hi ha un sol Déu. Ell justificarà el jueu en base a la fe, i el no jueu per mitjà de la fe.
31 ¿Vol dir que deroguem la Llei per causa de la fe? De cap manera! Més aviat la refermem.