CARTA ALS

ROMANS

16

Salutacions personals

1 Us recomano la nostra germana Febe, diaconessa de l'església de Cèncrees,
2 a fi que l'acolliu en el Senyor, com és propi de creients, i l'assistiu en qualsevol cosa que necessiti de vosaltres, ja que ella ha estat protectora de molts, fins i tot a mi mateix.
3 Saludeu Prisca i Aquila, col·laboradors meus en l'obra de Crist Jesús.
4 Aquests van arribar fins a exposar el coll per la meva vida, i no sóc pas jo sol qui els ho agraeix, sinó també totes les esglésies dels gentils n'estan agraïdes.
5 Saludeu també l'església que es reuneix a casa seva. Saludeu el meu estimat Epènet, que és el primer fruit per a Crist obtingut a l'Àsia.
6 Saludeu Maria, que ha treballat molt per vosaltres.
7 Saludeu Andrònic i Júnia, del meu llinatge i companys meus de presó, molt considerats entre els apòstols, i convertits a Crist abans que jo.
8 Saludeu Ampliat, el meu estimat en el Senyor.
9 Saludeu Urbà, col·laborador nostre en l'obra de Crist, així com el meu estimat Estaqui.
10 Saludeu Apel·les, un home de bona reputació cristiana. Saludeu els de la família d'Aristòbul.
11 Saludeu Herodió, que és del meu llinatge. Saludeu els creients de can Narcís, que són del Senyor.
12 Saludeu Trifena i Trifosa, que treballen en l'obra del Senyor. Saludeu l'estimada Pèrsida, que ha treballat tant per al Senyor.
13 Saludeu Rufus, escollit del Senyor, i la seva mare, que considero meva també.
14 Saludeu Asíncrit, Flegont, Hermes, Pàtrobes, Hermas i els germans que viuen amb ells.
15 Saludeu Filòleg i Júlia, Nereu i la seva germana, Olimpes i tots els creients que viuen amb ells.
16 Saludeu-vos els uns als altres amb una besada fraternal. Us saluden totes les esglésies de Crist.
17 Us recomano, germans, que vigileu els qui provoquen dissensions i escàndols, tot al contrari de l'ensenyança que vosaltres heu rebut, i aparteu-vos d'ells,
18 que aquests no són servidors de nostre Senyor, el Crist, sinó del seu propi ventre, i amb paraules suaus i falagueres sedueixen els cors dels ingenus.
19 La fermesa de la vostra fe és coneguda de tothom; estic, doncs, content de vosaltres, però vull que sigueu llestos per al bé i innocents per al mal.
20 I el Déu de la pau aixafarà Satanàs sota el vostres peus ben aviat. Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist sigui amb vosaltres.
21 Us saluda Timoteu, el meu col·laborador, i Lluci, Jason i Sosípatre, que són del meu llinatge.
22 Us saludo en el Senyor jo, Terci, que he escrit la carta.
23 Us saluda Gaius, que ens ha acollit a casa seva, a mi i a tota la comunitat. Us saluda també Erast, tresorer de la ciutat, i Quart, el germà.
24 [La gràcia de nostre Senyor Jesucrist sigui amb tots vosaltres. Amén.]
25 A aquell qui pot enfortir-vos d'acord amb l'evangeli que predico i en la proclamació de Jesucrist, segons la revelació del secret guardat en el silenci des dels temps infinits,
26 però manifestat ara, per disposició del Déu etern, d'acord amb les Escriptures profètiques, que s'ha fet conèixer a tots els pobles perquè acceptin la fe,
27 a Déu, l'únic savi, sigui donada la glòria per mitjà de Jesucrist, pels segles dels segles. Amén.