EVANGELI SEGONS

MATEU  

17

La transfiguració
(Mc 9,2-13 Lc 9,28-36)

1 Sis dies després, Jesús prengué amb ell Pere, Jaume i Joan, el germà de Jaume, a ells sols, i se'ls endugué privadament al cim d'una muntanya alta.
2 Allà es va transfigurar davant d'ells: la seva cara es va fer resplendent com el sol, i els seus vestits es van tornar blancs com la llum.
3 Tot d'una se'ls aparegueren Moisès i Elies conversant amb ell.
4 Pere, prenent la paraula, digué a Jesús: "Senyor, és força agradable quedar-nos aquí. Si vols hi faré tres tendes: una per a tu, una per a Moisès i una altra per a Elies."
5 Mentre deia això, un núvol lluminós els va cobrir, i des del núvol va sortir una veu que deia: "Aquest és el meu Fill, l'Estimat, en qui m'he complagut; escolteu-lo!"
6 Així que els deixebles van sentir la veu, s'abocaren de cara a terra, corpresos de temor.
7 Però Jesús s'hi acostà, els va tocar i els digué: "Alceu-vos, no tingueu por."
8 Ells van alçar els ulls i no van veure ningú més que Jesús, tot sol.
9 Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els advertí: "No expliqueu a ningú el que heu vist, fins que el Fill de l'Home hagi ressuscitat d'entre els morts."
10 Els deixebles li van preguntar: "Com és que els mestres de la Llei diuen que primer cal que vingui Elies?"
11 Ell els respongué: "És cert que Elies ve i ho restaurarà tot;
12 però us dic que Elies ja va venir i no el van reconèixer, sinó que van fer amb ell tot el que van voler. Igualment el Fill de l'Home ha de patir a mans d'ells."
13 Aleshores els deixebles van comprendre que els havia parlat de Joan Baptista.

El noi endimoniat
(Mc 9,14-29 Lc 9,37-43)

14 Quan van arribar on era la gent, se li acostà un home que s'agenollà davant seu
15 i li digué: "Senyor, compadeix-te del meu fill, que és epilèptic i pateix de mala manera. Tot sovint cau al foc i altres vegades a l'aigua.
16 L'he portat als teus deixebles, però no l'han pogut guarir."
17 Jesús respongué: "Oh, generació incrèdula i esgarriada! Fins quan hauré d'estar amb vosaltres? Fins quan us hauré de suportar? Porteu-me'l aquí."
18 Aleshores Jesús el va increpar i el dimoni va sortir d'ell, i en aquell moment el noi va quedar guarit.
19 Llavors, els deixebles s'acostaren a Jesús i, a part, li van preguntar: "Com és que nosaltres no l'hem pogut expulsar?"
20 Ell els digué: "Perquè us falta fe. Us asseguro que, si teniu una fe com un gra de mostassa, direu a aquesta muntanya: "Passa d'aquí cap allà", i hi passarà; i res no us serà impossible.
21 [Aquesta mena només es pot fer sortir amb oració i dejuni.]
22 Quan es van retrobar a Galilea, Jesús els va dir: "El Fill de l'Home ha d'ésser lliurat a mans dels homes
23 i el mataran, però el tercer dia ressuscitarà." I s'entristiren molt.

El tribut del temple

24 Quan ells van arribar a Cafarnaüm, els qui cobraven el tribut del temple anaren a trobar Pere i li digueren: "¿El vostre mestre no paga el tribut del temple?"
25 Els va respondre: "Sí." Quan Pere entrà a la casa, Jesús se li avançà i li digué: "Què et sembla, Simó? Els reis de la terra, de qui cobren els impostos o els tributs? ¿Dels seus ciutadans o dels estranys?"
26 Pere li contestà: "Dels estranys." Aleshores digué Jesús: "Així, doncs, els ciutadans en són exempts.
27 Ara bé, a fi de no escandalitzar-los, vés al llac, tira l'ham, i al primer peix que pesquis, obre-li la boca i hi trobaràs una moneda de plata. Agafa-la i dóna-la per mi i per tu."