EVANGELI SEGONS

MATEU  

16

Petició d'un senyal del cel
(Mc 8,11-13 Lc 12,54-56)

1 Els fariseus i els saduceus es van acostar a Jesús i, per posar-lo a prova, li van demanar que els mostrés un senyal procedent del cel.
2 Però ell els respongué: "Cap al tard dieu: Tindrem bon temps, perquè el cel és rogent.
3 I a la matinada: Avui tindrem mal temps, perquè el cel té un roig enterbolit. Sabeu, doncs, interpretar l'aspecte del cel, ¿i no podeu interpretar els senyals dels temps?
4 Una generació dolenta i adúltera demana un senyal, i no li serà donat cap més senyal que el de Jonàs." I deixant-los estar se'n va anar.
5 En arribar a l'altra riba del llac, els deixebles s'havien oblidat de proveir-se de pa.
6 Jesús els digué: "Aneu amb compte i guardeu-vos del llevat dels fariseus i dels saduceus."
7 Els deixebles comentaven entre ells: "És perquè no hem agafat pa."
8 Jesús se n'adonà i els digué: "Per què discutiu per falta de pa, homes de poca fe?
9 ¿Encara no compreneu ni us recordeu dels cinc pans per als cinc mil homes, i de quantes cistelles en vau recollir?
10 ¿Ni dels set pans per als quatre mil, i de quantes paneres en vau recollir?
11 Com és que no compreneu que no parlava de pans? Guardeu-vos, però, del llevat dels fariseus i dels saduceus."
12 Aleshores van comprendre que no els parlava de prevenir-se del llevat del pa, sinó de l'ensenyament dels fariseus i dels saduceus.

La confessió de Pere
(Mc 8,27-30 Lc 9,18-21)

13 En arribar Jesús a la regió de Cesarea de Filip, preguntava als seus deixebles: "Qui diu la gent que és el Fill de l'Home?"
14 Ells respongueren: "Uns, Joan Baptista; altres, Elies; i altres, Jeremies o un dels profetes."
15 Ell els diu: "I vosaltres, qui dieu que sóc jo?"
16 Simó Pere va contestar: "Tu ets el Crist, el Fill del Déu Vivent."
17 Llavors Jesús li va dir: "Feliç tu, Simó, fill de Jonàs, perquè això no t'ho ha revelat cap home, sinó el meu Pare del cel.
18 Ara jo et dic que tu ets Pere, i sobre aquesta roca edificaré la meva església; i les portes del reialme de la mort no la dominaran.
19 Et donaré les claus del Regne del cel, i allò que lliguis sobre la terra quedarà lligat al cel, i allò que deslliguis sobre la terra quedarà deslligat al cel."
20 Després va advertir severament als seus deixebles que no diguessin a ningú que ell era el Crist.

Sofriments del Crist. Com seguir Jesús
(Mc 8,31-9, 1 Lc 9,22-27)

21 Des d'aleshores Jesús, el Crist, va començar a explicar als deixebles que havia d'anar a Jerusalem i patir molt a mans dels ancians, dels principals sacerdots i dels mestres de la Llei, ser mort i ressuscitar el tercer dia.
22 Llavors, Pere el prengué a part i es posà a fer-li retrets: "De cap manera, Senyor! No et passarà res d'això!"
23 Però Jesús es girà i digué a Pere: "Fuig del meu davant, Satanàs! M'ets un entrebanc, perquè no tens al pensament les coses de Déu, sinó les dels homes."
24 Tot seguit, Jesús digué als seus deixebles: "Si algú vol venir darrere meu, que es negui a si mateix, que prengui la seva creu i em segueixi.
25 Perquè qui vulgui salvar la seva vida, la perdrà; en canvi, qui perdi la seva vida per causa meva, la trobarà.
26 Perquè, quin profit en traurà l'home de guanyar el món sencer si perd la seva vida? Què podrà donar l'home a canvi de la seva vida?
27 Perquè el Fill de l'Home ha de venir en la glòria del seu Pare, amb els seus àngels, i llavors pagarà a cadascú segons el seu comportament.
28 En veritat us dic que n'hi ha alguns dels aquí presents que no tastaran la mort abans d'haver vist el Fill de l'Home venint en el seu Regne."