EVANGELI SEGONS

MARC 

11

Jesús entra a Jerusalem
(Mt 21,1-11 Lc 19,28-40 Jn 12,12-19)

1 Quan s'acostaven a Jerusalem, per Betfagé i Betània, ja prop de la muntanya de les Oliveres, va enviar dos dels seus deixebles
2 dient-los: "Aneu al poble que hi ha davant vostre, i, només entrar-hi, trobareu un pollí fermat que cap home no ha muntat encara. Desfermeu-lo i porteu-lo.
3 I si algú us pregunta per què feu això, digueu-li que el Senyor el necessita, i que de seguida el tornarà."
4 Hi van anar i van trobar el pollí fermat en una porta a fora el carrer, i el desfermaren.
5 Alguns dels qui eren per allí els deien: "Què feu, que desfermeu el pollí?"
6 Ells els van dir el que Jesús els havia dit, i els deixaren fer.
7 Van portar el pollí on era Jesús, el van cobrir amb els seus vestits i ell hi va muntar.
8 Aleshores n'hi va haver molts que van estendre els seus mantells pel camí, i uns altres, ramatge tret dels camps;
9 i els qui anaven davant i els qui anaven darrere cridaven: "Hosanna! Beneït sigui el qui ve en nom del Senyor!
10 Beneït sigui el regnat del nostre pare David, que ja arriba! Hosanna a les altures!"

La purificació del temple
(Mt 21,12-19 Lc 19,45-48 Jn 2,13-22)

11 Va entrar a Jerusalem, es dirigí al temple, i després d'una ràpida mirada pel recinte, com que ja era tard, se n'anà a Betània amb els Dotze.
12 L'endemà, quan sortien de Betània, tenia gana,
13 i va veure de lluny una figuera que tenia fulles; s'hi va acostar per veure si hi trobava alguna cosa, però en arribar-hi no hi trobà res, només fulles, perquè no era temps de figues.
14 Digué a la figuera: "Que mai més ningú no mengi fruit de tu." I els deixebles ho van sentir.
15 Van arribar a Jerusalem, i va entrar al temple i va començar a expulsar els qui venien i compraven dins el temple, a bolcar les taules dels canvistes i les parades dels venedors de coloms;
16 i no deixava que ningú traginés objectes a través del temple.
17 I, perquè n'aprenguessin, els deia: "¿No diu l'Escriptura:
La meva casa serà anomenada casa d'oració per a tots els pobles?
Però vosaltres l'heu convertida en una cova de lladres."
18 Els principals sacerdots i els mestres de la Llei ho van saber i buscaven la manera d'eliminar-lo, però li tenien por, ja que tota la gent sentia admiració per la seva doctrina.
19 I quan es feia tard, sortiren fora de la ciutat.

La figuera seca i el poder de la fe
(Mt 21,20-22)

20 L'endemà al matí, quan passaven per allí, van veure que la figuera s'havia assecat de soca-rel.
21 Pere se'n recordà i li digué: "Rabí, mira, la figuera que vas maleir s'ha assecat."
22 Jesús els respongué: "Tingueu fe en Déu.
23 Us asseguro que si algú diu a aquesta muntanya: Alça't i tira't al mar, sense dubtes en el seu cor, sinó ben convençut que es complirà allò que diu, ho obtindrà.
24 Per això us dic: Tot allò que demaneu en oració, creieu que ja ho teniu concedit, i serà vostre.
25 I quan us poseu drets a orar, perdoneu si teniu res contra algú, a fi que el vostre Pare celestial us perdoni les vostres ofenses;
26 [però, si vosaltres no perdoneu, tampoc el vostre Pare celestial no us perdonarà les vostres faltes.]"

L'autoritat de Jesús
(Mt 21,23-27 Lc 20,1-8)

27 Anaren altra volta a Jerusalem, i mentre passejava pel recinte del temple se li presentaren els principals sacerdots amb els mestres de la Llei i els ancians,
28 i li preguntaren: "Amb quina autoritat fas això? Qui t'ha donat aquesta autoritat per a fer-ho?"
29 Jesús els digué: "Us faré una sola pregunta; si me la contesteu, jo us diré amb quina autoritat actuo.
30 El baptisme de Joan, ¿era del cel o era dels homes? Contesteu-me."
31Ells anaven rumiant: "Si diem del cel, dirà: per què, doncs, no el vau creure?
32 Però, ¿podem dir que era dels homes?" Com que tenien por de la gent, perquè tothom tenia Joan per un veritable profeta,
33 van respondre a Jesús: "No ho sabem." I Jesús els fa: "Doncs, jo tampoc no us dic amb quina autoritat actuo així."