EVANGELI SEGONS

JOAN 

1

El verb es va fer home

1 Al principi ja existia el Verb, i el Verb era amb Déu i el Verb era Déu.
2 Aquell, al principi, era amb Déu.
3 Tot va ser creat per ell i sense ell no existiria res del que existeix.
4 En ell hi havia la Vida, i aquesta Vida era la llum dels homes.
5 La llum resplendeix en les tenebres, i les tenebres mai no l'han poguda apagar.
6 Es presentà un home enviat de Déu, que es deia Joan.
7 Aquest va venir com a testimoni, a testificar a favor de la llum, a fi que, per mitjà d'ell, tots creguessin.
8 Ell no era pas la llum, només era el testimoni de la llum.
9 Aquell qui és la llum veritable, la que il·lumina tots els homes, arribà al món.
10 Però, encara que era al món i l'havia creat, el món no el va reconèixer.
11 Havia vingut a la seva pròpia llar i els seus no l'acolliren.
12 Però a tots els qui l'acolliren, als qui creuen en el seu nom, els ha concedit el poder esdevenir fills de Déu.
13 I aquests no ho són per naixement natural o pel desig humà, sinó que són nascuts de Déu.
14 I el Verb es va fer home i va conviure amb nosaltres i vam contemplar la seva glòria: glòria que, com a Fill únic ha rebut del Pare, ple d'amor i de veritat.
15 Joan dóna testimoniatge d'ell i el proclama dient: "Aquest és aquell de qui jo deia: El qui ve després de mi, és superior a mi, perquè existia abans que jo.
16 De la seva abundor, tots nosaltres n'hem rebut, i gràcia rere gràcia.
17 Perquè la Llei va ser donada per mitjà de Moisès, però la gràcia i la veritat han estat realitat per mitjà de Jesucrist.
18 A Déu ningú no l'ha vist mai; l'Unigènit de Déu, que és al si del Pare, l'ha revelat."

El testimoniatge de Joan
(Mt 3,1-12 Mc 1,2-8 Lc 3,15-17)

19 Aquest és el testimoniatge de Joan quan els jueus de Jerusalem li van enviar sacerdots i levites a preguntar-li: "Tu, qui ets?"
20 Ell no va amagar la veritat, sinó que va declarar: "Jo no sóc el Crist."
21 Li van preguntar: "Doncs, què? Ets Elies?" Ell contestà: "No el sóc." "Ets el profeta?" Respongué: "No."
22 Li digueren: "Qui ets? Perquè hem de dur una resposta als qui ens han enviat. Què dius de tu mateix?"
23 Digué: "Jo sóc una veu que crida en el desert: 'Aplaneu el camí del Senyor', com va dir el profeta Isaïes."
24 Alguns dels enviats eren dels fariseus,
25 i li van preguntar: "Per què bateges, doncs, si no ets el Crist, ni Elies, ni el Profeta?"
26 Joan els respongué: "Jo batejo amb aigua; però enmig de vosaltres teniu el qui encara no coneixeu,
27 el qui ve darrere meu, de qui no sóc prou digne per a deslligar-li la corretja de la sandàlia."
28 Això s'esdevenia a l'altra banda del Jordà, a Betània, on Joan batejava.

Jesús, l'Anyell de Déu

29 L'endemà, Joan va veure Jesús que se li acostava, i digué: "Mireu l'Anyell de Déu que treu el pecat del món.
30 Aquest és aquell de qui vaig dir: Després de mi ve un home que està per damunt meu, perquè existia abans que jo.
31 Jo no el coneixia, però he vingut a batejar amb aigua per tal que es manifesti al poble d'Israel."
32 Joan també va declarar: "He vist que l'Esperit davallava del cel com un colom i es posava damunt d'ell.
33 Jo no el coneixia, però el qui m'envià a batejar amb aigua m'havia dit: Aquell sobre qui vegis davallar l'Esperit i posar-se-li damunt, és el qui bateja amb l'Esperit Sant.
34 I jo ho he vist i testifico que aquest és el fill de Déu."

Els primers deixebles

35 L'endemà, Joan tornava a ser allí amb dos dels seus deixebles
36 i, fixant la mirada en Jesús, que passava, digué: "Mireu l'Anyell de Déu."
37 Els dos deixebles ho van sentir i van seguir Jesús.
38 Jesús es girà i, veient que el seguien, els digué: "Què busqueu?" Ells digueren: "Rabí - que vol dir "mestre"-, on vius?"
39 Els respongué: "Veniu i ho veureu." Hi anaren, doncs, i van veure on vivia, i es quedaren amb ell aquell dia. Eren prop de les quatre de la tarda.
40 Un d'aquells dos que havien sentit el que Joan havia dit i havien seguit Jesús, era Andreu, el germà de Simó Pere.
41 Aquest, amb qui primer es va trobar va ser amb el seu germà Simó, i li va dir: "Hem trobat el Messies" -que vol dir el Crist.
42 I el va portar a Jesús. Jesús se'l va quedar mirant i digué: "Tu ets Simó, el fill de Joan; el teu nom ara serà Quefes" - que vol dir Pere-.

Felip i Natanael

43 L'endemà, Jesús va decidir d'anar a Galilea. Trobà Felip i li digué: "Segueix-me."
44 Felip era de Betsaida, la mateixa ciutat d'Andreu i Pere.
45 Després, Felip trobà Natanael i li va dir: "Hem trobat aquell de qui va escriure Moisès en la Llei, i també els profetes: és Jesús, el fill de Josep de Natzaret."
46 Li replicà Natanael: "¿De Natzaret en pot sortir res de bo?" Li diu Felip: "Vine i ho veuràs."
47 Quan Jesús veié Natanael que se li acostava, referint-se a ell, digué: "Mireu un autèntic israelita, en qui no hi ha engany."
48 Natanael li va preguntar: "D'on em coneixes?" Li respongué Jesús: "Abans que Felip et cridés, quan encara eres sota la figuera, jo ja et veia."
49 Natanael li va dir: "Rabí! Tu ets el fill de Déu, tu ets el rei d'Israel."
50 Jesús li respongué: "¿Perquè t'he dit que et veia sota la figuera ja creus? Coses més grans que aquestes veuràs."
51 I afegí: "Us ben asseguro que veureu com el cel queda obert i els àngels de Déu que pugen i baixen sobre el Fill de l'Home."