ELS FETS

DELS APÒSTOLS

17

A Tessalònica

1 Travessant Amfípolis i Apol-lònia van arribar a Tessalònica, on hi havia una sinagoga dels jueus.
2 Pau, com tenia per costum, s'hi presentà, i durant tres dissabtes polemitzà amb ells sobre les Escriptures,
3 explicant i demostrant que el Crist havia de patir i ressuscitar de la mort, i deia: "Aquest és el Crist Jesús, el qui jo us anuncio."
4 Alguns d'ells van creure i es van ajuntar a Pau i Siles, així com una gran comunió de grecs devots, amb no poques dones distingides.
5 Però els jueus, engelosits, van reunir una colla de malvats d'entre els perdularis, i provocant tumults avalotaren la ciutat i van irrompre a casa de Jasó, buscant-los per presentar-los al poble;
6 i, com que no els van trobar, van arrossegar Jasó i alguns germans a presència dels regidors de la ciutat, cridant: "Aquests que han revolucionat el món també han vingut aquí,
7 i Jasó els ha allotjat. Tots ells van contra els decrets del Cèsar dient que hi ha un altre rei, que és Jesús."
8 Amb això van esverar la gent i els regidors,
9 però, acceptant la fiança de Jasó i els altres, els van deixar anar.

A Berea

10 Els germans, sense torbar-se gens, van fer sortir de nit Pau i Siles cap a Berea. Ells, així que hi van arribar, es van dirigir a la sinagoga dels jueus.
11 Aquests, més tractables que els de Tessalònica, van acollir la paraula amb bona disposició, examinant les Escriptures cada dia per comprovar si això era així.
12 De manera que molts d'ells cregueren, i dels grecs, moltes dones distingides, i d'homes, no pocs.
13 Però en assabentar-se els jueus de Tessalònica que Pau anunciava també la paraula de Déu fins i tot a Berea, s'hi van presentar agitant i revoltant la gent.
14 Llavors els germans van fer sortir de seguida Pau camí cap a la costa, mentre que Siles i Timoteu es van quedar allí.
15 Els qui guiaven Pau el van acompanyar fins a Atenes, i retornaren amb l'encàrrec que Siles i Timoteu es reunissin amb ell tan aviat com poguessin.

Pau a Atenes

16 Mentre Pau els esperava, a Atenes, s'exasperava interiorment veient la ciutat plena d'ídols.
17 De manera que, a la sinagoga discutia amb els jueus i els conversos, i a la plaça, tot el dia amb els qui trobava.
18 Fins i tot alguns filòsofs epicuris i estoics discutien amb ell, i alguns deien: "Què deu voler dir aquest xerraire?" I altres: "Sembla que és propagandista de divinitats forasteres." Perquè anunciava Jesús i la resurrecció.
19 Llavors, se'l van endur a l'Areòpag i li digueren: "¿Es pot saber quina és aquesta nova doctrina que prediques?
20 Perquè ens fas sentir coses estranyes i volem saber de què es tracta."
21 I és que a tots els atenesos i als residents estrangers res no els entretenia més que dialogar i escoltar sobre coses noves.
22 Llavors Pau, dret al mig de l'Areòpag, digué: "Atenesos, en tots els aspectes veig que sou extremadament religiosos,
23 ja que, quan passejava i contemplava els vostres monuments sagrats, he trobat un altar amb aquesta inscripció: AL DÉU DESCONEGUT. Doncs bé, això que venereu sense conèixer és el que jo us anuncio.
24 El Déu que va fer el món i tot el que hi ha, per tal com és Senyor del cel i de la terra, no habita en temples fets a mà,
25 ni és servit per mans humanes, com si necessités res; ell dóna a tots vida i alè i totes les coses.
26 D'un de sol ha fet totes les races d'homes perquè habitessin sobre tota la superfície de la terra, determinant les èpoques concretes i els límits dels seus llocs d'habitatge,
27 a fi que busquin Déu i el puguin trobar, ni que sigui a les palpentes, tot i que no és pas lluny de cadascun de nosaltres.
28 De fet, en ell vivim i ens movem i som, tal com han dit alguns dels vostres poetes: "Perquè som també del seu llinatge."
29 Per tant, si som llinatge de Déu, no podem pas pensar que la divinitat s'assembli a l'or, la plata o la pedra, esculpits artísticament per la imaginació humana.
30 Ara bé, Déu, passant per alt les èpoques d'ignorància, exhorta ara tots els homes d'arreu del món a convertir-se,
31 ja que ha fixat un dia en què ha de jutjar el món amb justícia per mitjà de l'home que ha designat i acreditat davant de tothom, ressuscitant-lo d'entre els morts."
32 En sentir això de la resurrecció dels morts, uns se'n reien i uns altres van dir: "Sobre això ja t'escoltarem un altre dia."
33 Així Pau va sortir d'entre ells.
34 Però hi hagué alguns homes que el van seguir i van creure, entre ells Dionisi, l'areopagita; i una dona que es deia Dàmaris; i uns quants més.