EL PENTATEUC

NOMBRES

 7

 

 

Ofrenes per a la consagració del santuari

1 Un cop Moisès hagué acabat de muntar el Tabernacle, d’ungir-lo i consagrar-lo, juntament amb tots els seus utensilis, i hagué ungit i consagrat l’altar amb tots els seus utensilis,
2 van presentar les seves ofrenes els principals d’Israel, dirigents de les seves cases paternes i caps de les tribus, els qui havien presidit el cens.
3 Van portar la seva ofrena davant el Senyor: sis carros coberts i dotze bous, un carro per cada dos dels principals i un bou per cada un, i els van presentar davant del Tabernacle.
4 I el Senyor va parlar a Moisès, i li digué:
5 “Accepta’ls-ho, que serà per al servei del Tabernacle de Reunió, i dóna-ho als levites, a cada un segons el seu servei.”
6 Moisès prengué els carros i els bous i els va donar als levites.
7 Va donar dos carros i quatre bous als fills de Guerxon, pel seu servei;
8 i als fills de Merarí, els va donar quatre carros amb vuit bous per al servei que feien sota la supervisió d’Itamar, el fill del sacerdot Aaron.
9 Però als fills de Quehat no els en donà cap, perquè ells tenien al seu càrrec les coses santes, i aquestes les havien de dur a l’espatlla.
10 Els principals van fer la presentació per a la dedicació de l’altar el mateix dia que va ser ungit, i van presentar les seves ofrenes davant l’altar,
11 perquè el Senyor havia dit a Moisès: “Que cada principal presenti les seves ofrenes per a la dedicació de l’altar en dies diferents.”
12 El qui va presentar la seva ofrena el primer dia va ser Nahxon, fill d’Amminadab, de la tribu de Judà.
13 La seva ofrena va ser una safata de plata de cent trenta sicles de pes i un vas de plata de setanta sicles, segons els pes del Santuari; ambdós plens de flor de farina pastada amb oli, com a ofrena vegetal;
14 una cullera d’or de deu sicles plena d’encens;
15 un vedell, un moltó i un anyell d’un any, com a holocaust;
16 un boc com a ofrena pel pecat;
17 i per al sacrifici de reconciliació, dos bous, cinc moltons, cinc bocs i cinc anyells d’un any. Aquesta va ser l’ofrena de Nahxon, fill d’Amminadab.
18 El segon dia va presentar la seva ofrena Netanel, fill de Suar, cap d’Issacar.
19 Com a ofrena va presentar una safata de plata de cent trenta sicles de pes i un vas de plata de setanta sicles, segons el pes del Santuari; ambdós plens de flor de farina pastada amb oli, com a ofrena vegetal;
20 una cullera d’or de deu sicles plena d’encens;
21 un vedell, un moltó i un anyell d’un any, com a holocaust;
22 un boc com a ofrena pel pecat;
23 i per al sacrifici de reconciliació, dos bous, cinc moltons, cinc bocs i cinc anyells d’un any. Aquesta va ser l’ofrena de Netanel, fill de Suar.
24 El tercer dia, el cap dels fills de Zabuló, Eliab, fill d’Helon.
25 La seva ofrena va ser una safata de plata de cent trenta sicles de pes i un vas de plata de setanta sicles, segons el pes del Santuari; ambdós plens de flor de farina pastada amb oli, com a ofrena vegetal;
26 una cullera d’or de deu sicles plena d’encens;
27 un vedell, un moltó i un anyell d’un any, com a holocaust;
28 un boc com a ofrena pel pecat;
29 i per al sacrifici de reconciliació, dos bous, cinc moltons, cinc bocs i cinc anyells d’un any. Aquesta va ser l’ofrena d’Eliab, fill d’Helon.
30 El quart dia, el cap dels fills de Rubèn, Elissur, fill de Xedeür.
31 La seva ofrena va ser una safata de plata de cent trenta sicles de pes i un vas de plata de setanta sicles, segons el pes del Santuari; ambdós plens de flor de farina pastada amb oli, com a ofrena vegetal;
32 una cullera d’or de deu sicles plena d’encens;
33 un vedell, un moltó i un anyell d’un any, com a holocaust;
34 un boc com a ofrena pel pecat;
35 i per al sacrifici de reconciliació, dos bous, cinc moltons, cinc bocs i cinc anyells d’un any. Aquesta va ser l’ofrena d’Elissur, fill de Xedeür.
36 El cinquè dia, el cap dels fills de Simeó, Xelumiel, fill de Surixadai.
37 La seva ofrena va ser una safata de plata de cent trenta sicles de pes i un vas de plata de setanta sicles, segons el pes del Santuari; ambdós plens de flor de farina pastada amb oli, com a ofrena vegetal;
38 una cullera d’or de deu sicles plena d’encens;
39 un vedell, un moltó i un anyell d’un any, com a holocaust;
40 un boc com a ofrena pel pecat;
41 i per al sacrifici de reconciliació, dos bous, cinc moltons, cinc bocs i cinc anyells d’un any. Aquesta va ser l’ofrena de Xelumiel, fill de Surixadai.
42 El sisè dia, el cap dels fills de Gad, Eliassaf, fill de Deuel.
43 La seva ofrena va ser una safata de plata de cent trenta sicles de pes i un vas de plata de setanta sicles, segons el pes del Santuari; ambdós plens de flor de farina pastada amb oli, com a ofrena vegetal;
44 una cullera d’or de deu sicles plena d’encens;
45 un vedell, un moltó i un anyell d’un any, com a holocaust;
46 un boc com a ofrena pel pecat;
47 i per al sacrifici de reconciliació, dos bous, cinc moltons, cinc bocs i cinc anyells d’un any. Aquesta va ser l’ofrena d’Eliassaf, fill de Duel.
48 El setè dia, el cap dels fills d’Efraïm, Elixamà, fill d’Ammihud.
49 La seva ofrena va ser una safata de plata de cent trenta sicles de pes i un vas de plata de setanta sicles, segons el pes del Santuari; ambdós plens de flor de farina pastada amb oli, com a ofrena vegetal;
50 una cullera d’or de deu sicles plena d’encens;
51 un vedell, un moltó i un anyell d’un any, com a holocaust;
52 un boc com a ofrena pel pecat;
53 i per al sacrifici de reconciliació, dos bous, cinc moltons, cinc bocs i cinc anyells d’un any. Aquesta va ser l’ofrena d’Elixamà, fill d’Ammihud.
54 El vuitè dia, el cap dels fills de Manassès, Gamliel, fill de Padasur.
55 La seva ofrena va ser una safata de plata de cent trenta sicles de pes i un vas de plata de setanta sicles, segons el pes del Santuari; ambdós plens de flor de farina pastada amb oli, com a ofrena vegetal;
56 una cullera d’or de deu sicles plena d’encens;
57 un vedell, un moltó i un anyell d’un any, com a holocaust;
58 un boc com a ofrena pel pecat;
59 i per al sacrifici de reconciliació, dos bous, cinc moltons, cinc bocs i cinc anyells d’un any. Aquesta va ser l’ofrena de Gamliel, fill de Padasur.
60 El novè dia, el cap dels fills de Benjamí, Abidan, fill de Guidoní.
61 La seva ofrena va ser una safata de plata de cent trenta sicles de pes i un vas de plata de setanta sicles, segons el pes del Santuari; ambdós plens de flor de farina pastada amb oli, com a ofrena vegetal;
62 una cullera d’or de deu sicles plena d’encens;
63 un vedell, un moltó i un anyell d’un any, com a holocaust;
64 un boc com a ofrena pel pecat;
65 i per al sacrifici de reconciliació, dos bous, cinc moltons, cinc bocs i cinc anyells d’un any. Aquesta va ser l’ofrena d’Abidan, fill de Guidoní.
66 El desè dia, el cap dels fills de Dan, Ahièzer, fill d’Ammixadai.
67 La seva ofrena va ser una safata de plata de cent trenta sicles de pes i un vas de plata de setanta sicles, segons el pes del Santuari; ambdós plens de flor de farina pastada amb oli, com a ofrena vegetal;
68 una cullera d’or de deu sicles plena d’encens;
69 un vedell, un moltó i un anyell d’un any, com a holocaust;
70 un boc com a ofrena pel pecat;
71 i per al sacrifici de reconciliació, dos bous, cinc moltons, cinc bocs i cinc anyells d’un any. Aquesta va ser l’ofrena d’Ahièzer, fill d’Ammixadai.
72 El dia onzè, el cap dels fills d’Aser, Paguiel, fill d’Ocran.
73 La seva ofrena va ser una safata de plata de cent trenta sicles de pes i un vas de plata de setanta sicles, segons el pes del Santuari; ambdós plens de flor de farina pastada amb oli, com a ofrena vegetal;
74 una cullera d’or de deu sicles plena d’encens;
75 un vedell, un moltó i un anyell d’un any, com a holocaust;
76 un boc com a ofrena pel pecat;
77 i per al sacrifici de reconciliació, dos bous, cinc moltons, cinc bocs i cinc anyells d’un any. Aquesta va ser l’ofrena de Paguiel, fill d’Ocran.
78 El dia dotzè, el cap dels fills de Neftalí, Ahirà, fill d’Enan.
79 La seva ofrena va ser una safata de plata de cent trenta sicles de pes i un vas de plata de setanta sicles, segons el pes del santuari; ambdós plens de flor de farina pastada amb oli, com a ofrena vegetal;
80 una cullera d’or de deu sicles plena d’encens;
81 un vedell, un moltó i un anyell d’un any, com a holocaust;
82 un boc com a ofrena pel pecat;
83 i per al sacrifici de reconciliació, dos bous, cinc moltons, cinc bocs i cinc anyells d’un any. Aquesta va ser l’ofrena d’Ahirà, fill d’Enan.
84 Aquesta va ser l’ofrena dels caps d’Israel per a la dedicació de l’altar, el dia que va ser ungit: dotze safates de plata, dotze vasos de plata i dotze culleres d’or.
85 Cada safata era de cent trenta sicles, i cada vas, de setanta; tota la plata d’aquests objectes pesava dos mil quatre-cents sicles, segons el pes del Santuari.
86 Les dotze culleres d’or plenes d’encens pesaven, cada una, deu sicles, segons el pes del Santuari; tot l’or de les culleres va arribar a cent vint sicles.
87 Tot el bestiar per a l’holocaust va ser: dotze vedells, dotze moltons, dotze anyells d’un any, juntament amb les seves ofrenes vegetals, i dotze bocs per a les ofrenes pel pecat.
88 Tot el bestiar per al sacrifici de reconciliació va ser: vint-i-quatre bous, seixanta moltons, seixanta bocs, seixanta anyells d’un any. Així va ser la dedicació de l’altar, un cop va ser ungit.
89 Quan Moisès entrava al Tabernacle de Reunió per parlar amb el Senyor, se sentia la veu que li parlava des de dalt el propiciatori que descansava sobre l’arca del Testimoni, entre els dos querubins; i parlava amb Ell.