EL PENTATEUC

NOMBRES

 33

 

 

Resum de les etapes del desert

1 Aquestes són les etapes dels fills d’Israel quan van sortir d’Egipte, formats en esquadrons a les ordres de Moisès i Aaron.
2 Moisès, per ordre del Senyor, va enregistrar els punts de partida segons les seves jornades. Aquestes són les seves etapes des dels punts de partida:
3 Van aixecar el campament de Ramsès el mes primer, el dia quinze del primer mes; l’endemà de la Pasqua van sortir els fills d’Israel amb la mà alçada, a la vista de tots els egipcis,
4 mentre els egipcis sepultaven tots els primogènits que el Senyor havia mort, executant també així el Senyor sentència contra els seus déus.
5 Els fills d’Israel van partir de Ramsès i van acampar a Sucot.
6 Van partir de Sucot i van acampar a Etam, a l’extrem del desert.
7 Van partir d’Etam i, girant cap a Piahirot, que és enfront de Baal-Sefon, van acampar davant Migdol.
8 Van partir de davant de Piahirot i, passant pel mig del mar cap al desert, van fer una travessa de tres dies pel desert d’Etam i van acampar a Marà.
9 Van partir de Marà i van fer cap a Elim. A Elim hi havia dotze dolls d’aigua i setanta palmeres, i van acampar allí.
10 Van partir d’Elim i van acampar a la riba del mar Roig.
11 Van partir del mar Roig i van acampar al desert de Sin.
12 Van partir del desert de Sin i van acampar a Dofcà.
13 Van partir de Dofcà i van acampar a Aluix.
14 Van partir d’Aluix i van acampar a Refidim, on no hi havia aigua perquè la gent pogués beure.
15 Van partir de Refidim i van acampar al desert del Sinaí.
16 Van partir del Sinaí i van acampar a Quibrot-Ataavà.
17 Van partir de Quibrot-Ataavà i van acampar a Hasserot.
18 Van partir d’Hasserot i van acampar a Ritmà.
19 Van partir de Ritmà i van acampar a Rimmon-Peres.
20 Van partir de Rimmon-Peres i van acampar a Libnà.
21 Van partir de Libnà i van acampar a Rissà.
22 Van partir de Rissà i van acampar a Quehelata.
23 Van partir de Quehelata i van acampar a la muntanya de Xèfer.
24 Van partir de la muntanya de Xèfer i van acampar a Haradà.
25 Van partir d’Haradà i van acampar a Maquehelot.
26 Van partir de Maquehelot i van acampar a Tàhat.
27 Van partir de Tàhat i van acampar a Tèrah.
28 Van partir de Tèrah i van acampar a Mitcà.
29 Van partir de Mitcà i van acampar a Haixmonà.
30 Van partir d’Haixmonà i van acampar a Mosserot.
31 Van partir de Mosserot i van acampar a Bené-Jaacan.
32 Van partir de Bené-Jaacan i van acampar a Horaguidgat.
33 Van partir d’Horaguidgat i van acampar a Jotbata.
34 Van partir de Jotbata i van acampar a Abronà.
35 Van partir d’Abronà i van acampar a Ession-Guèber.
36 Van partir d’Ession-Guèber i van acampar al desert de Sin, que és Cadeix.
37 Van partir de Cadeix i van acampar a la muntanya d’Or, a la frontera del país d’Edom.
38 I el sacerdot Aaron va pujar a la muntanya d’Or per ordre del Senyor, i allí va morir, l’any quaranta de la sortida dels fills d’Israel de la terra d’Egipte, el mes cinquè, el primer dia del mes.
39 Aaron tenia l’edat de cent vint-i-tres anys, quan va morir a la muntanya d’Or.
40 Llavors el rei cananeu d’Arad, que habitava al Nègueb, a la terra de Canaan, va saber que els fills d’Israel arribaven.
41 Van partir d’Or i van acampar a Salmonà.
42 Van partir de Salmonà i van acampar a Punon.
43 Van partir de Punon i van acampar a Obot.
44 Van partir d’Obot i van acampar a Iïm d’Abarim, a la frontera de Moab.
45 Van partir d’Iïm d’Abarim i van acampar a Dibon-Gad.
46 Van partir de Dibon-Gad i van acampar a Almon-Diblataima.
47 Van partir d’Almon-Diblataima i van acampar a les muntanyes d’Abarim, davant del Nebó.
48 Van partir d’Abarim i van acampar a les estepes de Moab, al Jordà, davant de Jericó.
49 Van acampar prop del Jordà, entre Betaieiximot i Abel-Aixitim, a les estepes de Moab.

El Senyor ordena el repartiment de Canaan

50 El Senyor va parlar a Moisès, a les estepes de Moab, prop del Jordà, davant de Jericó, i li digué:
51 “Parla als fills d’Israel i digues-los: Quan hàgiu passat el Jordà cap a la terra de Canaan,
52 expulsareu de davant vostre tots els habitants de la terra, destruireu totes les seves escultures i totes les seves imatges de fosa i enderrocareu tots els seus santuaris.
53 Prendreu possessió de la terra i l’habitareu, perquè us dono a vosaltres tot el país en propietat.
54 Us repartireu la terra, a sorts, entre les vostres famílies. A les més nombroses donareu una porció més gran, i a les menys nombroses, una porció més petita. Allò que a cadascú li toqui en sort serà seu. Fareu el repartiment per tribus paternes.
55 Però si no expulseu de davant vostre els habitants del país, succeirà que aquells que haureu deixat quedar d’entre ells seran com punxes als vostres ulls i com espines als vostres costats, i us oprimiran en aquesta terra on aneu a viure.
56 I resultarà que us tractaré a vosaltres tal com havia pensat de tractar-los a ells.”